AVC0007/1 - Uute tehnoloogiate kasutamine ettevõtlusõppes

Koolitus toimub kahel päeval 16.05 kell 9.30 - 15.00, 23.05 kell 9.30 -15.00.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

16.05.2016 - 23.05.2016

Registreerimise tähtaeg

23.05.2016

Toimumise koht

Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, IV korrus, ruum T-410

Maht

26 akadeemilist tundi (kontaktõpe 12 tundi, iseseisevõpe 14 tundi)

Sihtgrupp

Üld- või kutsehariduskoolide majanduse/ettevõtluse õpetajad, teised ettevõtlusõpet läbiviivad spetsialistid

Eesmärk

Arendada haridustehnoloogilisi pädevusi toetamaks tehnoloogilisi oskusi ettevõtluse õpikeskkonna loomisel; arendada oskusi, kuidas rakendada veebipõhiseid keskkondi ja tööriistu ettevõtlusõppes.

Sisu

I. Digitaalne õppevara ja veebipõhised õpikeskkonnad ettevõtlusõppes.
Ettevõtlusõppe lõiming läbiva teemaga Tehnoloogia ja innovatsioon: õppekava, näited elust.
Veebipõhised õpikeskkonnad ettevõtlusõppes. Rühmade moodustamine, innovatsiooniprojekti teema valik, projekti veebikeskkonna sisseseadmine.
Digitaalse õppevara leidmine ja kureerimine ettevõtlusõppe kontekstis. Innovatsiooniprojekti jaoks digiõppevara kogumine ja loomine.
Nutiseadmete ja sotsiaalmeedia kasutamine ettevõtlusõppes. Mängupõhiste ja uurimuslike ülesannete koostamine innovatsiooniprojekti jaoks.

II. Prototüüpimise seminar / hackathon.
Mis on prototüüpimine, kasutajakeskne disain, teenusedisain, hackathon, Garage48, Creatlon. Prototüüpide faas 1, 2.

Õpiväljundid

Teab, kuidas kirjeldada riikliku õppekava nõudeid ettevõtlusõppele ja ettevõtlikkuspädevuse arendamisele üldhariduskoolis ja kutseõppeasutuses; teab, kuidas kavandada õpistsenaariumid, milles ettevõtlusõpe ja ettevõtlikkuspädevuse arendamine on lõimitud läbiva teema “Tehnoloogia ja innovatsioon” õpetamisega põhikoolis või gümnaasiumis või kutseõppeasutuses; oskab rakendada veebipõhist õpikeskkonda ja nutiseadmeid ning prototüüpimise metoodikat ettevõtlusõppes; teostab enesehinnangu õpetaja digipädevuste mudelist lähtudes.

Eeldused

Õpetamise kogemus

õpikeskkond

Kontaktpäevad toimuvad TLÜ HIK avatud seminariruumis T-412, kus on olemas teisaldatavat toolid, mis võimaldavad väikerühmade moodustamist. Kõigil osalejatel on kasutada süle- või tahvelarvuti, kas enda poolt kaasa võetud või vajadusel HIKist laenatud. Kontaktpäevade vahelisel perioodil jätkub koolitus veebipõhises õpikeskkonnas, kus paiknevad õppematerjalid ja mille kaudu on võimalik esitada nii individuaalsed kodutööd kui ka rühmatööde tulemused.

koolitaja kompetentsus

pedagoogiline või ettevõtlusealane kõrgharidus, vähemalt 5-aastane kogemus täiskasvanute koolitajana või täiskasvanukoolitaja kutsetunnistus, vähemalt 5-aastane digivahendite kasutamise kogemus õppetöös.

Lõpetamistingimused

Aktiivne osalemine koolituse mõlemal päeval. Koolituse kontaktpäevadel viiakse vähemalt 3/4 õppeprotsessist läbi väikerühmatöö vormis, kus iga väikerühm kavandab oma innovatsiooniprojekti, loob/leiab digitaalse õppevara ja valmistab ette veebipõhise õpikeskkonna selle projekti läbiviimiseks.
Iseseisva tööna valmistavad koolitusel osalejad kahe kontaktpäeva vahelisel ajal ette oma projekti jaoks veebipõhise õpikeskkonna koos õpijuhisega. Iga koolitusel osaleja saab koolituse ajaks kasutada iPadi ja ligipääsu e-kursusele veebipõhises koolituskeskkonnas.
Kodutöö: andmete kogumine ja materjalide koostamine töö-projekti tarvis. Õpetaja haridustehnoloogiliste pädevuste hindamine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Mart Laanpere, PhD, TLÜ DTI vanemteadur, Terje Väljataga, PhD, TLÜ DTI vanemteadur, Birgy Lorenz, TLÜ DTI doktorant, Harri Tallinn, MA, CPD OÜ projektijuht/partner, saate Ajujaht tiimijuht

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolituse läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

Korraldaja

Avatud akadeemia, Lilian Rückenberg, 6199516, lilian.ruckenberg@tlu.ee