TKC0114/1 - Õpetaja professionaalse arengu ja enesejuhtimise toetamine

Kursus toimub: 9.-10.jaanuar; 6.-7.veebruar; 20.-21.märts 2015
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

09.01.2015 - 21.03.2015

Registreerimise tähtaeg

08.01.2015

Toimumise koht

Tallinna Ülikool

Maht

58 akadeemilist tundi (kontaktõpe 48 tundi, iseseisevõpe 10 tundi)

Sihtgrupp

klassiõpetajad ja aineõpetajad valdkonnast ning vanuseastmest sõltumata

Eesmärk

õppida oma tööd eesmärgistama, analüüsima ja planeerima, seadma endale arengülesandeid; arendada enesejuhtimisoskust, aja kasutamist ja stressijuhtimist, teadvustada läbipõlemise temaatikat ning soodustada toimetulekut kiiresti muutuvas keskkonnas, lähtudes seisukohast, et õpetaja on vastutav enda heaolu ja tervise eest; teadvustada keelekasutuse, ei-sõnumite mõju suhtluse osapooltele, mõista grupiprotsesside olemust ja suunata nende arengut, kujundada enda strateegiad protsesside juhi ning suunajana; õppida leidma häid lahendusi konfliktide lahendamiseks, mõistmaks erinevate konflikti osapoolte ja sidusrühmade ootusi ning vajadusi; suunata oma tegevust kooli kontekstis avaramalt nägema ja rakendama oma oskusi kooli arenguplaanide väljatöötamisel; saada ideid riiklike õppekavade ning elukestva õppe strateegia rakendamiseks, õppemeetodeid ja õppimisstrateegiaid õppe jõukohastamiseks ja tõhustamiseks, mõtestada oma tööd teoreetiliste seisukohtade valguses.

Sisu

Supervisioonipäevade teemad:
1. Tegevuse mõtestamine, analüüsimine, eesmärgistamine, õppimisvajaduste kaardistamine. Eksistentsialistlik käsitlus, sotsiaalne konstruktivism.
2. Aja kasutamine, stressijuhtimine, läbipõlemise ennetamine. Jõustamine: teadlikkus enda ressurssidest. Vastutus enda heaolu eest.
3. Kommunikatsiooni- ja suhtlusoskuste arendamine. Vägivallavaba suhtlus. Keelekasutuse mõju suhtluses: jaatav, eitav kõne. Keeleline positsioneerimine. Grupiprotsessid.
4. Konfliktide juhtimine, õppija perspektiivi nägemine, erinevate sidusrühmade positsiooni mõistmine koolikeskkonnas. Vaatepunkti valik ning vahetamine.
5. Tagasiside õppijatelt, lastevanematelt, juhtkonnalt. Kuidas erinevaid perspektiive parimal viisil kasutada. Hõimukultuuri loomine.
6. Toimetulek kiiresti muutuvas keskkonnas, kuidas mõjutada koolikeskkonda ning sidusrühmi parimal võimalikul viisil. Ajaperspektiivi tajumine.

Õpiväljundid

on teadlik enda vastutusest professionaalses arengus, koolikultuuri õpikeskkonna kujundamises ja enda ressursside kasutamisel on kinnitust saanud; on teadlik oma piiridest ja vastutusest oma heaolu, vaimse ja füüsilise tervise, tervikliku mina-pildi eest; oskab ja teab, kuidas abi küsida; on teadlik oma sõnakasutuse mõjust, oskab kaitsta end vaimselt agressiivse keelekasutuse eest, oskab olukordi empaatiliselt hinnata erinevate osapoolte seisukohast; omab strateegiad konfliktidega toimetulekuks, konfliktide vahendajana õpilaste-õpetajate-lastevanemate suhetes; on teadlik enda ressurssidest koolikeskkonna mõjutajana, probleemide lahendajana ning võtab vastutuse enda heaolu ning tervise eest; on koolikeskkonnas teadlikult ennast- ja protsessijuhtiv ning loob sellisena ka kooli töökultuuri ning selle kaudu ühiskonnas olulisi väärtusi.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

õpikeskkond

ülikoolilinnak või tellija ruum

koolitaja kompetentsus

ekspert

Lõpetamistingimused

Õpetajad koostavad õpimapi, kus reflekteerivad protsessi:
1. sõnastavad enese arenguvajadusi ning lahendusi
2. sõnastavad prioriteedid, millest hõlbustavad ajakasutust
3. analüüsivad ennast suhtleja
4. analüüsivad ennast konfliktijuhtijana,
5. hindavad koolis toimuvat erinevate sidusrühmade seisukohalt,
6. on kirjeldanud enda võimalusi oluliste muutuste elluviijana koolis.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tunnistus

Koolitajad

Katrin Aava, PhD
Karin Härmat, MA
Signe Vesso,MA

Kursuse hind

0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk, 6199 523, kyllira@tlu.ee