AYC0082 - Supervisiooon efektiivse kommunikatsiooni teenistuses

Sihtgrupp

Kõik huvilised

Eesmärk

Supervisiooni eesmärk sõnastatakse läbirääkimiste käigus koostöös tellijaga.

Sisu

Mis on supervisioon? Mille poolest erineb supervisioon koolitusest?

Kui koolituste puhul on eesmärgid alati selgelt määratletud, siis supervisioonis toimub töö vastavalt sellele, millega juhid ja töötajad hetkel silmitsi seisavad. Iga inimene ning organisatsioon peab leidma endas ressursid, kuidas edukalt tegutseda.

Supervisiooni meetodiks on reflektsioon ehk tagasipeegeldus selle kohta, mis toimub, mis on oluline ning kuidas see kellelegi paistab. Supervisioon on interaktiivne protsess, mis toimub sõltumatu superviisori ja kliendi (nii üksikisik, osakond kui ka terve organisatsioon) vahel. Superviisori abiga on kergem koostada nii personaalset kui ka organisatsiooni arengukava, leppida kokku kommunikatsioonireeglites.

Personaalne supervisioon võimaldab
• näha teistsuguseid lahendusi,
• avastada uusi perspektiive,
• saada tagasisidet,
• süstemaatiliselt kaardistada hetkeprobleemid ning leida ressursid nende lahendamiseks,
• mõelda läbi oma tegevuse sügavam eesmärk ning vastavalt sellele mõtestada oma elu ning tegevus,
• suurendada professionaalset kompetentsust,
• parandada inimestevahelist kommunikatsiooni ning tõsta usaldust inimeste vahel,
• saavutada organisatsiooni eesmärke,
• saada tagagasisidet oma tegevusele.

Supervisioon aitab meeskonnal/ organisatsioonil:
• Mõista oma ressursse ja arenguvaldkondi
• Saavutada sujuvamalt oma eesmärke
• Suurendada paindlikkust ja vitaalsust
• Ületada loovalt sisemisi ja väliseid takistusi
• Muuta takistuseks olevaid süsteeme ja norme
• Näha üksteise erinevustes rikkust mitte probleemi
• Mõista oma kliente ja leida uusi võimalusi neile lisaväärtuse pakkumiseks
• Juurutada efektiivseid kommunikatsioonimudeleid

Superviisor ei õpeta, ei tee ettekirjutusi, ei mõista kohut, ei ole hinnanguline, vaid kuulab aktiivselt, kaardistab vajadused, annab tagasidet, esitab küsimusi nii, et kliendi jaoks perspektiiv avarduks. Superviisor toetab klienti viisil, et ta saab ise võtta vastutuse oma arengu eest ning leiab endas ressursid probleemidele lahendamiseks.

Kuidas supervisioon toimub?
• Kõigepealt toimuvad eelläbirääkimised organisatsiooni esindaja ja superviisori vahel. Selle tulemusena saadakse esmateave organisatsiooni valukohtadest ning sellest, mis organisatsioonis muutmist ning arendamist vajab.
• Superviisori ja ettevõtte tegevuse kooskõlastamiseks sõlmitakse eesmärki ja tegevustingimusi kajastav leping.
• Organisatsiooni vajadusi ja eesmärke silmas pidades selgub lõpptulemus koostöös organisatsiooni erinevate tasanditega.
• Supervisiooni käigus tehakse intervjuusid, kohtutakse individuaalselt ja grupiviisiliselt, viiakse läbi arutlusi, ideede genereerimisi ja õppusi; käsitletakse probleeme ja konflikte, vahetatakse infot ja antakse tagasisidet, vajadusel peetakse läbirääkimisi.
• Adekvaatse ja realistliku tulemuse saavutamiseks korrigeeritakse töö käigus vastavalt vajadusele töösuundi.

Erinevate etappide järel ning töö lõppedes käsitletakse toimunud protsessi ja analüüsitakse seatud eesmärkide realiseerumist.

Eeldused

Õpiväljundid

Seatud eesmärkide realiseerumine.

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, koolitusjuht, tel: 50 90 216 | e-post: elina.tahvel@tlu.ee

Koolitaja

Katrin Aava, PhD