AYC0102 - Veebitekstid: loomine, keelekasutus, stiil ja sagedasemad vead

Sihtgrupp

Kõik huvilised

Eesmärk

omandada oskused hea eesmärgipärase veebiteksti loomiseks, õpetada vältima teksti ülesehituse, lausestuse, stiili ja õigekirjaga seotud probleeme

Sisu

- Veebitekstidest üldiselt: pikkus, ülesehitus, sagedasemad vajakajäämised
- Veebtekstide keelest: lause pikkus, sagedasemad lausestusprobleemid
- Sõnakasutus ja stiil: sõnakasutusvead, kange ja kantseliitliku sõnastuse vältimise võimalused
- Veebitekstides esinevad sagedasemad õigekirjaprobleemid: numbrite ja lühendite kirjutamine, komakasutus

Koolitaja: Reili Argus, PhD
Tallinna Ülikooli Eesti keele ja kultuuri instituudi eesti keele professor, filosoofiadoktor eesti keele alal, Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige

Eeldused

Õpiväljundid

õppija oskab koostada eesmärgipäraseid sobiva pikkuse ja loogilise ülesehitusega veebitekste, oskab vältida levinumaid lausestusprobleeme ja -stampe, vältida õigekirjavigu ja kantseliiti.

Maht

4 akadeemilist tundi

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel; e-post:elina.tahvel@tlu.ee; tel: 50 90 216

Koolitaja