AYC0005 - Müügikirja ülesehitus ja keeleprobleemid

Sihtgrupp

Kõik, kelle töös on vaja müügikirja kirjutada: müügijuhid, turundusjuhid, koolitusjuhid jt.

Eesmärk

õppida tundma ja rakendama keeleliselt korrektse, liigse sõnavahuta ning loogilise ülesehitusega müügikirja koostamise võtteid.

Sisu

Tähelepanu haaramine ehk esimesed viis sekundit. Info hulk meilikirjas. Müügikirja ülesehitus. Ootused meilikirja vormistusele, keeleline viisakus. Müügikirjade sagedasemad keeleprobleemid: numbrite kirjutamine, komavead, sõnakasutusvead, liigselt kantseliitlik väljendusviis ja sõnavaht

Eeldused

Õpiväljundid

Koolituse läbinud õppija:
- oskab koostada selge ülesehituse ja liigse sõnavahuta müügikirju
- oskab ta sõnastada müügikirja kõige olulisema info nii, et see pälviks lugeja tähelepanu
- tema koostatud müügikirjad on ladusa sõnastusega, keskenduvad ainult olulisele, need on viisakad ning keeleliselt korrektsed.

Õpikeskkond

ülikoolilinnak või tellija ruumid

Koolitaja kompetentsus

PhD, õppejõud, väga hea tagasiside õppijailt

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 50 90 216 | e-post: elina.tahvel@tlu.ee

Koolitaja

Reili Argus, PhD