AYC0048 - Arenduspäeva läbiviimine (organisatsiooni, meeskonna, osakonna vm arenduspäev)

Sihtgrupp

Orgnisatsioonid, meeskonnad, erinevad huvigrupid

Eesmärk

Arenduspäeva sisu ja eesmärk sõnastatakse koostöös tellijaga.

Sisu

Arenduspäeva sisu

Arenduspäeva sisu ja eesmärk sõnastatakse koostöös tellijaga vastavalt hetkevajadusele. Arenduspäev võib olla sobivaks formaadiks mõne probleemi lahendamisel, uute sihtide ja kokkulepete sõlmimisel vms. Arenduspäeva formaat on vabam kui seda on koolitus või supervisioon. Arenduspäeva juhib protsessijuht. Arenduspäev võimaldab meeskonnal suhelda vabamas vormis. Luuakse suhtlusruum, milles püütakse leida vastuseid arendamist vajava(te)le teemadele, genereeritakse ideid. Päev lõpeb kindla tulemiga, sõlmitakse kokkulepped edaspidiseks.

Õppemeetodid: kokkuleppel kliendiga (Interaktiivsed loengud, grupitööd, avatud ruumi meetod jm)

Protsessi juht: Katrin Aava ja/või Piret Bristol

Eeldused

Õpiväljundid

Õpiväljundid sõnastatakse koostöös tellijaga. Õpiväljundid tulenevad vastava arenduspäeva eesmärkidest ja sisust.

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, koolitusjuht, tel: 50 90 216 | e-post: elina.tahvel@tlu.ee

Koolitaja

Katrin Aava, PhD või Piret Bristol, MA