Query in english
 
STSTD/16.YK - Sotsiaaltöö
õppekava versiooni struktuur
õppeainete loend õppekava osade kaupa [Üldained] [Erialaained]
nominaaljaotus: päevaõpe/sessioonõpe [ilma kindla semestrita õppeained]
 
õppekava kood STSTD.YK
õppekava kuraator Merike Sisask
HTMi õppekava kood 81762
õppekavaversiooni kood STSTD/16.YK
instituut/kolledž YK - Ühiskonnateaduste instituut
nimetus e.k. Sotsiaaltöö
nimetus i.k. Social Work
õppetöö keel eesti keel, inglise keel
õppetase doktoriõpe
maht (EAP) 240
õppevaldkond Tervis ja heaolu
õppekavagrupp sotsiaalteenused
õppekavarühm Sotsiaaltöö ja nõustamine
nominaalne õppeaeg (semestrites) 8
õppe alustamise tingimused Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon sotsiaaltöös või lähierialadel (sotsiaalteadused, meditsiin, kasvatusteadused);
Doktoritöö kavand;
Vastuvõtueksam: intervjuu doktoritöö kavandi teemal.
antavad kraadid filosoofiadoktor (sotsiaaltöö)
õppekava eesmärgid - Luua võimalused kõrgeima teadusliku kvalifikatsiooni omandamiseks sotsiaaltöös;
- toetada kompetentsi kujunemist sotsiaaltöö valdkonnas töötamiseks iseseisva eksperdina;
- luua eeldused iseseisva uurimisoskusega teadlaste ning õppejõudude järelkasvu kujunemiseks teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele ning sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna asutustele.
õppekava õpiväljundid
- omab laiapõhjalisi teadmisi ja süsteemset ülevaadet sotsiaaltöö valdkonnast, sügavamaid teadmisi oma uurimisteema valdkonnast
- valdab teadmisi ja oskusi sotsiaal- ja terviseteaduste valdkonna uurimismeetodite rakendamiseks
- omab iseseisva kriitilise analüüsi ja sünteesi oskusi
- omab teadmisi ja oskusi osalemiseks rahvusvahelises teadus- ja arendustöös
- oskab kavandada, rakendada ja kriitiliselt hinnata erialast teadus- ja arendustegevust
- suudab esitada uurimistöö tulemusi suuliselt ja kirjalikult Eesti ja rahvusvahelises teaduskommunikatsioonis (konverentsidel ja teadusväljaannetes)
- oskab pädevalt edasi anda erialaseid teadmisi, juhendada teadustöid ja korraldada erialaõpet
- suudab osaleda ühiskondlikus diskussioonis, esitada oma uurimistulemusi argumenteeritult ja mõjutada sotsiaalseid otsustusprotsesse
lõpetamistingimused Õppekavas ettenähtud eksamite ja arvestuste sooritamine ning doktoritöö edukas kaitsmine.
 
õppekava peaerialad
1-1 // 1
nr nimetus min. EAP
  Sotsiaaltöö  
 
õppeainete loend õppekava osade kaupa      algusesse
LIIK: Üldained      algusesse
  PEAERIALA: Sotsiaaltöö
    MOODUL: Üldained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Luua eeldusi laiapõhjaliste teadmiste ja süsteemse ülevaate kujunemiseks sotsiaalteaduste alal, valdkonnasiseste ja valdkondadevaheliste teadmiste ulatuse mõistmiseks.
Pakkuda võimalusi teadmiste süvendamiseks teadusmetodoloogias ning oskuste arendamiseks doktoritöös rakendatavate uurimismeetodite kasutamisel.
Toetada teoreetilise mõtlemise kujunemist ja kriitilise reflektsiooni kasutamist teadustöös.
Luua eeldusi teaduspublikatsioonide koostamiseks, kriitiliseks analüüsiks ja retsenseerimisoskuste kujunemiseks.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Süvendatud teadmised valdkonna teooriatest ja meetoditest ning oskus neid rakendada oma uurimistöös.
Arusaam teaduse võimalustest ja piirangutest ja teaduse ühiskondlikust rollist, oskus anda teaduseetilisi hinnanguid.
Oskus kriitiliselt analüüsida ja hinnata teadustekste, teadus- ja arendustöid, analüüsida ja hinnata erialaspetsiifilisi ideid ning kasutatud uurimisstrateegiate ja -meetodite relevantsust.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
valikained
DID8056.YK Rahvastikuarengu teooria seminar 6.0       6.0 E SK
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E K
IFI8003.DT Teadusmetodoloogia 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E K
IFI8007.DT Kombineeritud uuringudisainid 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E K
KAD8045.HR Õppimine ja õpetamine ülikoolis 4.0         A S
PSP8041.LT Kaasaegsed uurimismeetodid sotsiaal- ja käitumisteadustes 6.0         E K
RAS8005.YK Andmeanalüüsi meetodite seminar 6.0         E K
RAS8006.YK Kvalitatiivsete meetodite seminar 6.0         E K
RII8001.YK Sotsiaalteaduste filosoofia ja metodoloogia 6.0 60.0 30.0 30.0 0.0 E K
      vähemalt:18.0 EAP
LIIK: Erialaained      algusesse
  PEAERIALA: Sotsiaaltöö
    MOODUL: Erialaained     24.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Toetada eelduste kujunemist iseseisvaks teadus-, õppe- ja arendustegevuseks.
Pakkuda võimalusi uusimate teoreetiliste käsitluste omandamiseks ning empiiriliste uuringute tulemuste kriitiliseks analüüsiks sotsiaaltöö, sotsiaalpoliitika, rahvatervise ja sotsiaaltöö korralduse valdkondades.
Pakkuda võimalusi omandada oskusi ja kogemusi teadus- ja arendusprojektides (sh. rahvusvahelistes) osalemiseks, uurimistulemuste esitamiseks ja akadeemiliseks kommunikatsiooniks.
Pakkuda võimalusi erialaõppe planeerimise ja läbiviimise oskuste arendamiseks. Pakkuda võimalusi rahvusvahelisteks õpinguteks.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Laiapõhjalised teadmised sotsiaaltöö, sotsiaalpoliitika, rahvatervise ja sotsiaaltöö korralduse uusimatest teoreetilistest käsitlustest ning analüüsi meetoditest.
Oskus kavandada, läbi viia ja kriitiliselt hinnata erialast teadus- ja arendustegevust nii individuaalselt kui meeskonnatöös.
Oskus planeerida ja korraldada erialast teadus- ja arendustegevust.
Oskus pädevalt edasi anda erialaseid teadmisi, korraldada erialaõpet ja juhendada üliõpilasi.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
STS8017.YK Teadus- ja arendustegevus sotsiaaltöös 6.0         A SK
STS8027.YK Erialane õppetöö 3.0         A SK
YKI8000.YK Ühiskonnateaduste interdistsiplinaarne doktoriseminar 3.0         A K
      kokku: 12.0 EAP
valikained
STS8016.YK Sotsiaaltöö korralduse kriitiline analüüs 6.0         A SK
STS8019.YK Teadusseminar: erialane terminoloogia 6.0         A SK
STS8020.YK Teadusseminar: sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika 6.0         A SK
STS8026.YK Teadusseminar: rahvatervis 6.0         A K
      vähemalt:12.0 EAP
    MOODUL: Individuaalained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Luua võimalusi doktorandi teadustöö vajadustest lähtuvate spetsiifiliste teadmiste ning pädevuste omandamiseks ning doktoritöö teemast lähtuva teadusliku huvi realiseerimiseks. Luua doktorantidele võimalusi rahvusvahelisteks õpinguteks. Lähialade magistrikraadiga doktorantidele luua võimalused kvalifikatsiooni arendamiseks sotsiaaltöö erialal.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Süvendatud teoreetilised teadmised, uurimismeetodite valdamise oskused ja erialased pädevused doktoritöö teemaga seotud kontekstis.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
valikained
STS8015.YK Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika kvalifikatsioonieksam 4.0         E SK
STS8023.YK Teadusseminar: edukoloogia 6.0         A SK
STS8025.YK Uurimismetodoloogia sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika valdkonnas 6.0         A K
STS8202.YK Individuaalaine II 3.0         A SK
STS8203.YK Individuaalaine III 4.0         A SK
STS8204.YK Individuaalaine IV 4.0         A SK
STS8205.YK Individuaalaine V 4.0         A SK
STS8503.YK Kogukonnapõhised vaimse tervise teenused 6.0         A SK
STS8504.YK Sotsiaaltöö uurimuse ülesehitus ja meetodid 6.0         A SK
STS8505.YK Aktiivne vananemine 4.0         A S
      vähemalt:18.0 EAP
LIIK: Lõputöö      algusesse
    MOODUL: Doktoritöö    180.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Luua võimalused kõrgeima erialase kvalifikatsiooni saavutamiseks
iseseisva uurimistöö läbiviimise kaudu.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Oskus kriitiliselt analüüsida varasemaid teadustulemusi;
Oskus analüüsida, sünteesida ja hinnata keerulisi erialaspetsiifilisi ideid;
Oskus loovalt ja teadusliku täpsusega formuleerida originaalseid uurimisküsimusi;
Sügavad teoreetilised teadmised valitud teemavaldkonnas;
Teoreetilise ja/või empiirilise uurimistöö kavandamise ja läbiviimise oskus;
Uurimisküsimuse lahendamiseks sobilike uurimismeetodite valdamine;
Uurimistulemuste analüüsi, tõlgendamise, arutelu oskus ning kasutatud uurimismeetodite kriitilise analüüsi ja saadud uurimistulemuste tõlgendamise piirangute identifitseerimise oskus;
Suutlikkus avaldada originaalseid teadustulemusi rahvusvaheliselt eelretsenseeritavates teadusväljaannetes;
Võimekus pädevalt ja argumenteeritult esitada uurimistöö tulemusi.
 
nominaaljaotus: päevaõpe/sessioonõpe      algusesse
ilma kindla semestrita õppeained      algusesse
PEAERIALA: Sotsiaaltöö      algusesse
    kohustuslikud ained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
STS8017.YK Teadus- ja arendustegevus sotsiaaltöös 6.0         A   SK
STS8027.YK Erialane õppetöö 3.0         A   SK
YKI8000.YK Ühiskonnateaduste interdistsiplinaarne doktoriseminar 3.0         A   K
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Sotsiaaltöö 12.0         0 3
    valikained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
DID8056.YK Rahvastikuarengu teooria seminar 6.0       6.0 E   SK
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E   K
IFI8003.DT Teadusmetodoloogia 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   K
IFI8007.DT Kombineeritud uuringudisainid 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   K
KAD8045.HR Õppimine ja õpetamine ülikoolis 4.0         A   S
PSP8041.LT Kaasaegsed uurimismeetodid sotsiaal- ja käitumisteadustes 6.0         E   K
RAS8005.YK Andmeanalüüsi meetodite seminar 6.0         E   K
RAS8006.YK Kvalitatiivsete meetodite seminar 6.0         E   K
RII8001.YK Sotsiaalteaduste filosoofia ja metodoloogia 6.0 60.0 30.0 30.0 0.0 E   K
STS8015.YK Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika kvalifikatsioonieksam 4.0         E   SK
STS8016.YK Sotsiaaltöö korralduse kriitiline analüüs 6.0         A   SK
STS8019.YK Teadusseminar: erialane terminoloogia 6.0         A   SK
STS8020.YK Teadusseminar: sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika 6.0         A   SK
STS8023.YK Teadusseminar: edukoloogia 6.0         A   SK
STS8025.YK Uurimismetodoloogia sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika valdkonnas 6.0         A   K
STS8026.YK Teadusseminar: rahvatervis 6.0         A   K
STS8202.YK Individuaalaine II 3.0         A   SK
STS8203.YK Individuaalaine III 4.0         A   SK
STS8204.YK Individuaalaine IV 4.0         A   SK
STS8205.YK Individuaalaine V 4.0         A   SK
STS8503.YK Kogukonnapõhised vaimse tervise teenused 6.0         A   SK
STS8504.YK Sotsiaaltöö uurimuse ülesehitus ja meetodid 6.0         A   SK
STS8505.YK Aktiivne vananemine 4.0         A   S
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Sotsiaaltöö 123.0         9 14
KÕRVALERIALA: korvaleriala      algusesse
 
      algusesse