Query in english
 
RASLD/16.YK - Sotsioloogia
õppekava versiooni struktuur
õppeainete loend õppekava osade kaupa [Üldained] [Erialaained]
nominaaljaotus: päevaõpe/sessioonõpe [ilma kindla semestrita õppeained]
 
õppekava kood RASLD.YK
õppekava kuraator Ellu Saar
HTMi õppekava kood 80547
õppekavaversiooni kood RASLD/16.YK
instituut/kolledž YK - Ühiskonnateaduste instituut
nimetus e.k. Sotsioloogia
nimetus i.k. Sociology
õppetöö keel eesti keel, inglise keel
õppetase doktoriõpe
maht (EAP) 240
õppevaldkond Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
õppekavagrupp sotsiaalteadused
õppekavarühm Sotsioloogia ja kulturoloogia
nominaalne õppeaeg (semestrites) 8
õppe alustamise tingimused Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
Vastuvõtueksam: Kirjalik doktoritöö projekt; intervjuu doktoritöö projekti teemadel.
antavad kraadid filosoofiadoktor (sotsioloogia)
õppekava eesmärgid - Luua eeldused kõrgeima teadusliku kvalifikatsiooni omandamiseks sotsioloogia erialal;
- toetada teadmiste ja oskuste omandamist tegutsemaks iseseisva erialase eksperdina;
- luua eeldused iseseisvaks rahvusvahelise väljundiga akadeemiliseks tööks õppejõu ja teadustöötajana ülikoolis või teadusasutuses.
õppekava õpiväljundid
- omab laiapõhjalisi teadmisi ja süsteemset ülevaadet sotsioloogia uurimissuundadest, -meetoditest ja teoreetilistest alustest
- orienteerub sotsioloogia-alases teaduskirjanduses, oskab leida vajalikku informatsiooni, oskab seda kriitiliselt hinnata, analüüsida, sünteesida
- oskab planeerida ja korraldada rahvusvahelist erialast teadus- ja arendustegevust lähtuvalt ISA (International Sociological Assocciation) eetikakoodi põhimõtetest ning kriitiliselt analüüsida ja hinnata selle tulemusi
- suudab osaleda rahvusvahelises erialases ja ühiskondlikus diskussioonis, esitada oma teadustulemusi argumenteeritult ja mõjutada sotsiaalseid otsustusprotsesse
- oskab ühiskonnakriitiliselt analüüsida valitsevaid norme
- omab pädevusi töötamiseks teadurina, õppejõuna, eksperdina
lõpetamistingimused Lõpetamise tingimus on õppeainete sooritamine ja doktoritöö kaitsmine.
 
õppekava peaerialad
1-1 // 1
nr nimetus min. EAP
  Sotsioloogia  
 
õppeainete loend õppekava osade kaupa      algusesse
LIIK: Üldained      algusesse
  PEAERIALA: Sotsioloogia
    MOODUL: Üldained    20.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Luua eeldused sotsiaalteaduste tänapäevaste metodoloogiliste aluste omandamiseks;
Kujundada teadmisi ja oskusi, mis toetavad doktoritöö valmimist;
Toetada pädevuste kujunemist uurimis- ja andmeanalüüsimeetodite kasutamises ja edasiarenduses.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Üldainete bloki läbinud doktorant:
Orienteerub sotsiaalteaduste põhiteooriates;
On omandanud tänastele sotsiaalteadustele omased metodoloogilised lähenemised uurimaks ja kirjeldamaks nähtusi interdistsiplinaarselt ja analüüsimaks empiirilisi andmeid;
Oskab kriitiliselt analüüsida, sünteesida sotsiaalteaduste alaseid tekste, uuringuid, projekte;
Oskab anda teaduseetilisi hinnanguid;
Suudab oma teadmisi kriitiliselt hinnata ja kavandada enesetäiendamist.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
valikained
DID8056.YK Rahvastikuarengu teooria seminar 6.0       6.0 E SK
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E S
EKL8026.HT Humanitaaria aktuaalsed meetodid 6.0         E S
IFI8003.DT Teadusmetodoloogia 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E K
IFI8004.DT Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E S
IFI8005.DT Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E S
IFI8007.DT Kombineeritud uuringudisainid 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E K
KAD8045.HR Õppimine ja õpetamine ülikoolis 4.0         A S
PSP8041.LT Kaasaegsed uurimismeetodid sotsiaal- ja käitumisteadustes 6.0         E K
RII8001.YK Sotsiaalteaduste filosoofia ja metodoloogia 6.0 60.0 30.0 30.0 0.0 E K
RII8064.YK Võrdlev uurimismeetod 6.0         E S2
      vähemalt:20.0 EAP
LIIK: Erialaained      algusesse
  PEAERIALA: Sotsioloogia
    MOODUL: Erialaained    28.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Täiendada doktorandi metodoloogia- ja teooria-alaseid teadmisi ja suutlikkust neid rakendada teadus- ja arendustegevuses;
Kujundada teadmisi ja oskusi, mis valmistavad ette tööks õppejõuna ja teadustöötajana;
Kujundada pädevused ülikoolis õpetatavate loengukursuste läbiviimiseks ning teaduslike artiklite kirjutamiseks ja publitseerimiseks;
Kujundada suutlikkus doktoritöö teemale vastava akadeemilise töö juhendamiseks ja oponeerimiseks.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Erialaainete bloki läbinud doktorant:
Oskab iseseisvalt ja kriitiliselt analüüsida, sünteesida ja hinnata uusi sotsioloogia-alaseid ideid;
Valdab sotsioloogia peamisi uurimismeetodeid ja oskab kirjutada erialaseid teaduspublikatsioone;
Oskab juhendada ja oponeerida erialast uurimistööd;
Oskab edasi anda erialaseid teadmisi ja korraldada erialaõpet;
Oskab edasi anda järeldusi ja nende aluseks olevaid erialaseid teadmisi nii spetsialistidest kui mittespetsialistidest koosnevale auditooriumile;
Saab aru teaduse võimalustest ja piirangutest;
Valdab juhtimis- ja meeskonnatöö oskusi.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
RAS8101.YK Doktoriseminar 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
RAS8202.YK Terminoloogia seminar 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
RAS8232.YK Metodoloogia seminar 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E K
RAS8502.YK Erialase õppetöö läbiviimine 3.0 15.0 15.0 0.0 0.0 A SK
YKI8000.YK Ühiskonnateaduste interdistsiplinaarne doktoriseminar 3.0         A K
      kokku: 16.0 EAP
valikained
RAS8005.YK Andmeanalüüsi meetodite seminar 6.0         E K
RAS8006.YK Kvalitatiivsete meetodite seminar 6.0         E K
RAS8104.YK Teooria erikursus 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
RAS8210.YK Teadusliku artikli kirjutamise seminar 4.0   8.0     E S
RAS8700.YK Erialane rakenduslik tegevus 3.0         A SK
RAS8904.YK Projekti kirjutamise seminar 4.0         E S
      vähemalt:12.0 EAP
    MOODUL: Individuaalained    12.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Luua võimalused doktorandi teadustöö vajadustest lähtuvate spetsiifiliste teadmiste ning pädevuste omandamiseks ning doktoritöö teemast lähtuva teadusliku huvi realiseerimiseks;
Kindlustada erineva õpingutaustaga doktorantide piisav akadeemiline suutlikkus.

õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Probleemide süvendatud tundmine ja käsitlemise oskus laiemas doktoritöö teemaga seotud kontekstis.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
valikained
RAS8010.YK Kvalifikatsioonieksam 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
RAS8262.YK Individuaalaine 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
RAS8263.YK Individuaalaine 4.0         A SK
RAS8265.YK Individuaalaine 5.0         A SK
RAS8266.YK Individuaalaine 6.0         A SK
      vähemalt:12.0 EAP
LIIK: Lõputöö      algusesse
    MOODUL: Doktoritöö    180.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Omandada oskused ja kogemused ühiskonna sotsioloogilisteks süvauuringuteks;
Kujundada pädevused sotsioloogiliste probleemide ja nähtuste süsteemseks teaduslikuks uurimiseks;
Kujundada pädevused rahvusvaheliste konverentsiettekannete läbiviimiseks;
Omandada suutlikkus teha olulisi üldistusi.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Doktoritöö kirjutanud doktorant:
On omandanud süvateadmised valitud ainevaldkonnas;
On omandanud oskused ja kogemused ühiskonna sotsioloogilisteks süvauuringuteks;
Oskab kavandada uurimis- ja arendustööd lähtuvalt ISA (International Sociological Assocciation) eetikakoodi põhimõtetest;
Oskab loovalt ja teadusliku täpsusega formuleerida uurimisküsimusi;
Oskab uurimisülesande püstitamiseks ja lahendamiseks koguda, leida ja analüüsida andmestikke ja kasutada neid uue teadmise saamiseks;
Oskab formuleerida kõrge üldistusastmega süvajäreldusi;
Oskab esitada uurimistöö tulemusi rahvusvahelises erialases teaduskommunikatsioonis;
Oskab ette valmistada ja esitada erialast ettekannet.
 
nominaaljaotus: päevaõpe/sessioonõpe      algusesse
ilma kindla semestrita õppeained      algusesse
PEAERIALA: Sotsioloogia      algusesse
    kohustuslikud ained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
RAS8101.YK Doktoriseminar 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
RAS8202.YK Terminoloogia seminar 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
RAS8232.YK Metodoloogia seminar 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   K
RAS8502.YK Erialase õppetöö läbiviimine 3.0 15.0 15.0 0.0 0.0 A   SK
YKI8000.YK Ühiskonnateaduste interdistsiplinaarne doktoriseminar 3.0         A   K
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Sotsioloogia 16.0         2 3
    valikained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
DID8056.YK Rahvastikuarengu teooria seminar 6.0       6.0 E   SK
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E   S
EKL8026.HT Humanitaaria aktuaalsed meetodid 6.0         E   S
IFI8003.DT Teadusmetodoloogia 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   K
IFI8004.DT Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   S
IFI8005.DT Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   S
IFI8007.DT Kombineeritud uuringudisainid 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   K
KAD8045.HR Õppimine ja õpetamine ülikoolis 4.0         A   S
PSP8041.LT Kaasaegsed uurimismeetodid sotsiaal- ja käitumisteadustes 6.0         E   K
RAS8005.YK Andmeanalüüsi meetodite seminar 6.0         E   K
RAS8006.YK Kvalitatiivsete meetodite seminar 6.0         E   K
RAS8010.YK Kvalifikatsioonieksam 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
RAS8104.YK Teooria erikursus 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
RAS8210.YK Teadusliku artikli kirjutamise seminar 4.0   8.0     E   S
RAS8262.YK Individuaalaine 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
RAS8263.YK Individuaalaine 4.0         A   SK
RAS8265.YK Individuaalaine 5.0         A   SK
RAS8266.YK Individuaalaine 6.0         A   SK
RAS8700.YK Erialane rakenduslik tegevus 3.0         A   SK
RAS8904.YK Projekti kirjutamise seminar 4.0         E   S
RII8001.YK Sotsiaalteaduste filosoofia ja metodoloogia 6.0 60.0 30.0 30.0 0.0 E   K
RII8064.YK Võrdlev uurimismeetod 6.0         E   S2
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Sotsioloogia 110.0         15 7
KÕRVALERIALA: korvaleriala      algusesse
 
      algusesse