Query in english
 
RIRPD/16.YK - Riigi- ja poliitikateadused
õppekava versiooni struktuur
õppeainete loend õppekava osade kaupa [Üldained] [Erialaained]
nominaaljaotus: päevaõpe/sessioonõpe [ilma kindla semestrita õppeained]
 
õppekava kood RIRPD.YK
õppekava kuraator Peeter Selg
HTMi õppekava kood 80552
õppekavaversiooni kood RIRPD/16.YK
instituut/kolledž YK - Ühiskonnateaduste instituut
nimetus e.k. Riigi- ja poliitikateadused
nimetus i.k. Government and Politics
õppetöö keel eesti keel, inglise keel
õppetase doktoriõpe
maht (EAP) 240
õppevaldkond Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
õppekavagrupp sotsiaalteadused
õppekavarühm Poliitikateadus ja kodanikuõpetus
nominaalne õppeaeg (semestrites) 8
õppe alustamise tingimused Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon sotsiaalteadustes, vastuvõtueksami sooritamine, doktoritöö projekt.
antavad kraadid filosoofiadoktor (riigi- ja poliitikateadused)
õppekava eesmärgid - Võimaldada doktorikraadi omandada neis valdkondades ja ameteis tegutsejatel, kus eeldatakse kõrgeimat akadeemilist kvalifikatsiooni riigi- ja poliitikateadustes;
- anda magistrikraadi omandanuile süvendatud teadmisi tänapäevastest poliitilistest ja ühiskonnateaduslikest teooriatest;
- täiendada doktorantide analüütilisi ja teoreetilisi võimeid filosoofiaalaste kursuste vahendusel;
- toetada doktorandide kujunemist kõrge kvalifikatsiooniga õppejõududeks, teadustöötajateks ja spetsialistideks tagamaks eriala jätkusuutlikku arengut.
õppekava õpiväljundid
- omab kõrgeimat erialast riigiteaduslikku akadeemilist kompetentsi sügavate analüütiliste oskuste ja avara lugemuse näol
- on kujunenud loova teadlase natuuriks innovaatilise hoiaku ja valmisolekute näol
- omab iseseisva uurija kvalifikatsiooni, mis võimaldab tõhusalt osaleda nii Eesti kui ka rahvusvahelistes uurimisvõrgustikes
- on omandanud teadusorganisaatori pädevused, mis on vajalikud projektide taotlemiseks, rühmatöö juhtimiseks
- on pädev läbi viima õppetööd ja toetama üliõpilaste õppimist
- suudab tutvustada spetsiifilisi erialateadmisi kultuuri ja ühiskonna laiemas kontekstis, osaleda ühiskondlikus diskussioonis ja mõjutada sotsiaalseid otsustusprotsesse
lõpetamistingimused Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, koostama ja kaitsma lõputöö.
 
õppekava peaerialad
1-1 // 1
nr nimetus min. EAP
  Riigi- ja poliitikateadused  
 
õppeainete loend õppekava osade kaupa      algusesse
LIIK: Üldained      algusesse
  PEAERIALA: Riigi- ja poliitikateadused
    MOODUL: Üldained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Luua võimalused doktorandi üldteoreetilise ettevalmistuse täiendadamiseks;
Luua eeldused kontseptuaalse mõtlemise alusstruktuuride arenemiseks loomingulise võimekuse suunas.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Orienteerub peamistes kaasaegsetes sotsiaalsetes, politoloogilistes ja filosoofilistes teooriates;
Suudab korrastada sotsiaalteaduste põhilisi mõisteruume, mõistab riigiteaduste siseste ja valdkondadevaheliste uurimismeetodite tähendust ja ulatust, et neid vajadusel tõhusalt loovalt kasutada;
Oskab kontseptuaalselt ja meetodikindlalt iseseisvalt tegutseda, sealhulgas omab uurimisvalmisolekut iseseisvaks tegutsemiseks uurimistöös;
Suudab kriitiliselt hinnata uurija positsiooni, teaduse võimalusi ja piiranguid;
Suudab selgelt kaardistada uurija positsiooni suhetes eri meetodite, uurimisvõtete ja strateegiatega;
Mõistab teadustöö eetilisi probleeme ning oskab neid rakendada oma erialases uurimistöös;
On pädev läbi viima õppetööd ja toetama üliõpilaste õppimist.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
RII8001.YK Sotsiaalteaduste filosoofia ja metodoloogia 6.0 60.0 30.0 30.0 0.0 E K
      kokku: 6.0 EAP
valikained
INT8020.DT Praktiline teadusloome sotsiaalteadustes 6.0         A S
KAD8045.HR Õppimine ja õpetamine ülikoolis 4.0         A S
RAS8005.YK Andmeanalüüsi meetodite seminar 6.0         E K
RAS8006.YK Kvalitatiivsete meetodite seminar 6.0         E K
RAS8210.YK Teadusliku artikli kirjutamise seminar 4.0   8.0     E S
RAS8904.YK Projekti kirjutamise seminar 4.0         E S
RII8064.YK Võrdlev uurimismeetod 6.0         E S2
      vähemalt:12.0 EAP
LIIK: Erialaained      algusesse
  PEAERIALA: Riigi- ja poliitikateadused
    MOODUL: Erialaained    30.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Luua võimalused teadusliku ettekandega liituva avaliku esinemise oskuste kujunemiseks;
Luua võimalused doktorandile oma väidete esitamise ja kaitsmise oskuste arenemiseks;
Luua eeldused teadusliku artikli kirjutamisega ja vormistamisega ning teadusteksti retsenseerimisega liituvate oskuste arenemiseks.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Valdab teadusliku ettekandega liituvad avaliku esinemise oskusi, nii oma õppekeeles kui ka võõrkeeles;
Oskab formuleerida uusi ideid ja neid avalikult kaitsta;
Suudab esitada uurimistöö tulemusi ja arendada loomingulise dialoogi käigus;
Valdab teadusliku uurimuse esitamise ja vormistamise akadeemilist stiili;
Valdab teadusteksti retsenseerimisega seotud oskusi.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
RII8056.YK Doktoriseminar 1 2.0         A SK
RII8057.YK Doktoriseminar 2 2.0         A SK
RII8058.YK Doktoriseminar 3 2.0         A SK
YKI8000.YK Ühiskonnateaduste interdistsiplinaarne doktoriseminar 3.0         A K
      kokku: 9.0 EAP
valikained
RII8111.YK Rahvusvaheliste suhete doktorikursus 4.0         E SK
RII8401.YK Erialane rakenduslik tegevus 3.0         A SK
RII8407.YK Erialase õppetöö läbiviimine 3.0         A SK
RIP8001.YK Võrdlev etnopoliitika 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E S
RIT8001.YK Ühiskonna ja poliitika teooria 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E S
RIT8002.YK Riigiteooria 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E S
RIT8003.YK Kodanikuühiskonna areng ja teooria 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E S
RIV8001.YK Valitsemisteooria 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
      vähemalt:21.0 EAP
    MOODUL: Individuaalained    12.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Luua võimalused individuaalsete arenguvajaduste ja intellektuaalse võimekuse realiseerimiseks;
Luua võimalused teadustööks ja õppetööks (juhendamiseks, loengute pidamiseks jne) vajalike oskuse taseme parandamiseks;
Luua võimalused erialaste oskuste omandamiseks oma uurimisvaldkonnas;
Luua võimalused individuaalsete arenguvajaduste ja intellektuaalse võimekuse realiseerimiseks;
Luua võimalused erialaste oskuste omandamiseks oma uurimisvaldkonnas.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Omab spetsiifiliste uurimistööst lähtuvate pädevusvajaduste tarvis teadmisi ja oskusi, mis toetavad väitekirja valmimist;
Oskab edasi anda oma erialaseid teadmisi õpetamise ja juhendamise teel;
Oskab identifitseerida oma vajadusi uute teadmiste või oskuste järele;
Suudab esitada oma uurimistööga seonduvaid järeldusi ja nende aluseks olevaid teooriaid ning osalema sellekohastes aruteludes, suudab uurimistulemusi publitseerida rahvuvahelistes eelretsenseeritavates väljaannetes;
Omab süvateadmisi mis võimaldavad tõsta uurimistöö taset spetsiifilistes väitekirjaga seotud valdkondades;
Oskab iseseisvalt tegutseda keerulises uurimistööst;
Suudab tutvustada spetsiifilisi erialateadmisi kultuuri ja ühiskonna laiemas kontekstis, osaleda ühiskondlikus diskussioonis ja mõjutada sotsiaalseid otsustusprotsesse.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
valikained
RII8059.YK Lõputöö juhendamine bakalaureuse- või magistriõppes 2.0         A SK
RII8060.YK Lõputöö retsenseerimine/oponeerimine 2.0         A SK
RII8062.YK Lõputöö retsenseerimine/oponeerimine 2.0         A SK
RII8101.YK Riigi- ja poliitikateaduste doktorikursus 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E K
RII8110.YK Riigi- ja poliitikateaduste doktorikursus: kodakondsus 8.0         E K
RII8304.YK Riigi- ja poliitikateaduste erikursus 7.0         A SK
RII8305.YK Riigi- ja poliitikateaduste erikursus 5.0         A S
RII8308.YK Riigi- ja poliitikateaduste erikursus 3.0         A SK
RII8309.YK Riigi- ja poliitikateaduste erikursus 4.0         A SK
RII8310.YK Riigi- ja poliitikateaduste erikursus 4.0         A SK
RII8312.YK Riigi- ja poliitikateaduste erikursus 3.0         A SK
RII8313.YK Riigi- ja poliitikateaduste erikursus 2.0         A SK
      vähemalt:12.0 EAP
LIIK: Lõputöö      algusesse
    MOODUL: Doktoritöö    180.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Luua eeldused teadlase ja uurijaisiksuse kujunemiseks;
Luua võimalused oskuste ja kogemuste omandamine ühiskonna süvauuringuiks;
Süvendada võimet avaramate akadeemiliste uurimisülesannete püstitamiseks;
Süvendada suutlikkust teha olulisi üldistusi ja näha lahendusi oma ideede rakendamiseks.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Valdab teadmisi, oskusi ja kogemusi poliitika ning ühiskonna protsesside süvauuringuiks ning nende vahendamiseks;
Suudab avastada ja loovalt mõtestada uusi sotsiaalseid nähtusi, anda märgatav panus eesti sotsiaalteaduste arengusse;
Omab oskusi uurimisülesannete püstitamiseks ja lahendamiseks koguda, leida ja analüüsida andmestikke ja kasutada neid uue teadmise saamiseks;
Suudab formuleerida kõrge üldistusastmega süvajäreldusi;
Oskab leida ja pakkuda lahendusi oma avastuse või ideede rakendamiseks.
 
nominaaljaotus: päevaõpe/sessioonõpe      algusesse
ilma kindla semestrita õppeained      algusesse
PEAERIALA: Riigi- ja poliitikateadused       algusesse
    kohustuslikud ained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
RII8001.YK Sotsiaalteaduste filosoofia ja metodoloogia 6.0 60.0 30.0 30.0 0.0 E   K
RII8056.YK Doktoriseminar 1 2.0         A   SK
RII8057.YK Doktoriseminar 2 2.0         A   SK
RII8058.YK Doktoriseminar 3 2.0         A   SK
YKI8000.YK Ühiskonnateaduste interdistsiplinaarne doktoriseminar 3.0         A   K
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Riigi- ja poliitikateadused 15.0         1 4
    valikained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
INT8020.DT Praktiline teadusloome sotsiaalteadustes 6.0         A   S
KAD8045.HR Õppimine ja õpetamine ülikoolis 4.0         A   S
RAS8005.YK Andmeanalüüsi meetodite seminar 6.0         E   K
RAS8006.YK Kvalitatiivsete meetodite seminar 6.0         E   K
RAS8210.YK Teadusliku artikli kirjutamise seminar 4.0   8.0     E   S
RAS8904.YK Projekti kirjutamise seminar 4.0         E   S
RII8059.YK Lõputöö juhendamine bakalaureuse- või magistriõppes 2.0         A   SK
RII8060.YK Lõputöö retsenseerimine/oponeerimine 2.0         A   SK
RII8062.YK Lõputöö retsenseerimine/oponeerimine 2.0         A   SK
RII8064.YK Võrdlev uurimismeetod 6.0         E   S2
RII8101.YK Riigi- ja poliitikateaduste doktorikursus 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   K
RII8110.YK Riigi- ja poliitikateaduste doktorikursus: kodakondsus 8.0         E   K
RII8111.YK Rahvusvaheliste suhete doktorikursus 4.0         E   SK
RII8304.YK Riigi- ja poliitikateaduste erikursus 7.0         A   SK
RII8305.YK Riigi- ja poliitikateaduste erikursus 5.0         A   S
RII8308.YK Riigi- ja poliitikateaduste erikursus 3.0         A   SK
RII8309.YK Riigi- ja poliitikateaduste erikursus 4.0         A   SK
RII8310.YK Riigi- ja poliitikateaduste erikursus 4.0         A   SK
RII8312.YK Riigi- ja poliitikateaduste erikursus 3.0         A   SK
RII8313.YK Riigi- ja poliitikateaduste erikursus 2.0         A   SK
RII8401.YK Erialane rakenduslik tegevus 3.0         A   SK
RII8407.YK Erialase õppetöö läbiviimine 3.0         A   SK
RIP8001.YK Võrdlev etnopoliitika 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   S
RIT8001.YK Ühiskonna ja poliitika teooria 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   S
RIT8002.YK Riigiteooria 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   S
RIT8003.YK Kodanikuühiskonna areng ja teooria 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   S
RIV8001.YK Valitsemisteooria 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Riigi- ja poliitikateadused 126.0         13 14
KÕRVALERIALA: korvaleriala      algusesse
 
      algusesse