Query in english
 
DIDD/16.YK - Demograafia
õppekava versiooni struktuur
õppeainete loend õppekava osade kaupa [Üldained] [Erialaained]
nominaaljaotus: päevaõpe/sessioonõpe [ilma kindla semestrita õppeained]
 
õppekava kood DIDD.YK
õppekava kuraator Luule Sakkeus
HTMi õppekava kood 80550
õppekavaversiooni kood DIDD/16.YK
instituut/kolledž YK - Ühiskonnateaduste instituut
nimetus e.k. Demograafia
nimetus i.k. Demography
õppetöö keel eesti keel, inglise keel
õppetase doktoriõpe
maht (EAP) 240
õppevaldkond Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
õppekavagrupp sotsiaalteadused
õppekavarühm Sotsioloogia ja kulturoloogia
nominaalne õppeaeg (semestrites) 8
õppe alustamise tingimused Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Olulise eelise annab iseseisva uurimistöö kogemus ja (rahvastiku-) teaduslike publikatsioonide olemasolu, soovitav on rahvusvahelistes projektides osalemise kogemus. Esitada tuleb doktoritöö kava ning läbida vastuvõtueksam.
antavad kraadid filosoofiadoktor (demograafia)
õppekava eesmärgid Demograafia doktoriõppekava on avatud õppekava, mille eesmärgiks on:
- luua võimalused süvendatud teadmiste omandamiseks rahvastikuteaduse ning sellega piirnevate teaduste vallas;
- luua tingimused professionaalsuse saavutamiseks iseseisva uurimistöö läbiviimisel rahvusvahelisel tasemel;
- luua võimalused magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni omandanutel jätkata õpinguid rahvastikuteaduses omandamaks vajalik alus jätkamaks kõrgkvalifitseeritult teadus- ja õppetöös rahvastikuteaduse ja piirteaduste alal, et tagada valdkonna jätkusuutlikkus;
- anda süvateadmised mitmelaadsete rahvastikualast kompetentsi eeldavate kõrgspetsialistide töökohtade täitmiseks avalikus sektoris, ennekõike hariduse, tervishoiu, kultuuri valdkondades riigi ja maakonna tasandil.
õppekava õpiväljundid
- oskab püstitada ja lahendada ühiskonnas esilekerkivaid probleeme rahvastikuarengulises kontekstis
- orienteerub teadustöö metodoloogia tänapäevastes käsitlustes
- oskab kavandada, ellu viia ja juhtida uurimistööd, kasutades valdkonna-spetsiifilisi uurimis- ja analüüsimeetodeid
- suudab luua rahvusvaheliselt aktsepteeritud tasemel teadustekste, kriitiliselt analüüsida teadustööd ning argumenteeritult väidelda
- suudab töötada rahvusvahelises meeskonnas
lõpetamistingimused Õppekava täitmiseks peab dokorant läbima õppekava etteantud mahus ja kaitsma lõputöö. Doktorandil peab olema avaldatud/vastuvõetud vähemalt kolm teaduslikku publikatsiooni ning esinetud ettekandega ja väideldud vähemalt kolmel rahvusvahelisel konverentsil/seminaril, soovitavalt EAPS-i, IUSSP-i egiidi all.
 
õppekava peaerialad
1-1 // 1
nr nimetus min. EAP
  Demograafia  
 
õppeainete loend õppekava osade kaupa      algusesse
LIIK: Üldained      algusesse
  PEAERIALA: Demograafia
    MOODUL: Üldained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Luua eeldused rahvastikuteaduse rolli ja asendi käsitlemiseks laiemas sotsiaalteaduste kontekstis;
Luua eeldused rahvastikuarengu teoreetiliste lähtekohtade omandamiseks;
Arendada uurimistöö läbiviimiseks vajalikke analüüsimeetodite oskusi;
Läbi seonduvate üldainete omandamise arendada temaatiliste käsitluste taset ning süvendada interdistsiplinaarset lähenemisoskust.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Suutlikkus püstitada sotsiaalteaduslikke probleeme ning oskus põhjendada neid rahvastikuteaduslikust aspektist;
Suutlikkus iseseisvalt orienteeruda sotsiaalteaduste erinevates teoreetilistes seisukohtades;
Oskus kasutada tänapäevaseid uurimis- ja analüüsimeetodeid;
Suutlikkus iseseisvalt koostada uuringut, hinnata uuringukvaliteeti ning rakendada ühtlusarvutuse põhimõtteid;
Oskus koostada rahvusvahelisel tasemel ettekandeid ning teadustööd kriitiliselt analüüsida.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
IFI8003.DT Teadusmetodoloogia 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E K
      kokku: 6.0 EAP
valikained
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E S
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E K
IFI8004.DT Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E S
IFI8005.DT Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E S
KAD8045.HR Õppimine ja õpetamine ülikoolis 4.0         A S
RAS8005.YK Andmeanalüüsi meetodite seminar 6.0         E K
RAS8006.YK Kvalitatiivsete meetodite seminar 6.0         E K
      vähemalt:12.0 EAP
LIIK: Erialaained      algusesse
  PEAERIALA: Demograafia
    MOODUL: Erialaained    30.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Tagada laiapõhjaline ettevalmistus rahvastikuarengu teooria ja uurimismeetodite tundmiseks valitud erialal;
Luua eeldused süvendatud teadustööks vastavalt doktorandi teemajärgsetele huvidele;
Soodustada doktorandi individuaalsetest vajadustest lähtuvaid õpinguid kodu- ja välismaa ülikoolides, sh Euroopa Demograafia Doktorikoolis (EDSD);
Luua võimalused individuaalsete arenguvajaduste ja intellektuaalse huvi realiseerimiseks;
Kujundada oskused oma teadmisi edasi anda nii õppe- kui teadustöö valdkonnas, kui ka avalikkusega suhtlemisel;
Läbi seonduvate ainete omandamise arendada temaatiliste käsitluste taset.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Orienteerub tänapäevases tipptasemel rahvastikuteaduslikus kirjanduses, koolkondades ning kujundab oma iseseisvaid seisukohti rahvusvahelisel tasemel ettekandmiseks ning teiste teadustööde kriitiliseks analüüsimiseks;
Omandatud süvendatud teadmised kitsamal rahvastikuteaduse suunal (rahvastikutaaste, sündimus, suremus, perekonnataaste, ränne, vähemusrahvuste ja immigrantrahvastiku areng, meditsiinidemograafia, ajalooline demograafia, majandusdemograafia, geograafiline demograafia jm);
Oskus näha uurimisobjektides demograafilisi seaduspärasusi ning seostada erinevaid rahvastikusündmusi;
Oskus töötada rahvastikustatistiliste agregeeritud ja individuaalandmetega;
Suudab oma töö põhiteese esitada ettekande/loengu vormis, kaitsta tööd diskussioonil ning oponeerida kaasdoktorantide töid, juhendada rahvastikuteaduslikke töid magistri- ja bakalaureuseastmel;
Suudab läbi viia rahvastiku-alaseid loenguid/seminare ning esineda avalikkuses nii spetsialistidest kui mittespetsialistidest koosnevale auditooriumile;
Suudab iseseisvalt koostada uuringut, hinnata uuringukvaliteeti ning rakendada ühtlusarvutuse põhimõtteid;
On omandatud üldised pädevused tööks õppejõu ja teadustöötajana.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
DID8056.YK Rahvastikuarengu teooria seminar 6.0       6.0 E SK
      kokku: 6.0 EAP
valikained
DID8010.YK Küsitlusstatistiliste andmestike kvaliteet 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E K
DID8017.YK Uurimistöö retsenseerimine/oponeerimine 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
DID8018.YK Erialase õppetöö läbiviimine 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
DID8027.YK Rahvastikuarengu teooria süvaseminar 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
DID8055.YK Sissejuhatus Statasse 4.0 32.0 4.0 0.0 28.0 A S
DID8058.YK Erialane rakendustegevus 6.0         A SK
DID8059.YK Andmestiku kogumine 4.0         A SK
DID8061.YK Andmestike kodeerimine ja töötlus 6.0         A SK
DID8062.YK Ajaloodemograafia baaskursus 6.0         A SK
DID8068.YK Rahvastiku prognoosimise rakenduslikud meetodid 2.0         A S
      vähemalt:24.0 EAP
    MOODUL: Individuaalained    12.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Toetada kõrgetasemielise teadustöö teostamiseks vajalike pädevuste omandamist vastavalt üliõpilase personaalsetele vajadustele.
Anda neile doktorantidele, kes ei oma varasemat süvendatud kokkupuudet demograafia ainevaldkonnaga võimalus oma teadmiste tasandamiseks
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Rahvastikuteaduse üldpõhimõtete tundmine.
Oskus kasutada uurimistööga seonduvaid spetsiifilisi analüüsivõtteid.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
valikained
DID8016.YK Uurimistöö juhendamine bakalaureuse- või magistriõppes 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
DID8019.YK Rahvastikuarengu teooria: sündimus 2.0         A S
DID8020.YK Rahvastikuarengu teooria: suremus 2.0         A S
DID8021.YK Rahvastikuarengu teooria: migratsioon 2.0         A SK
DID8022.YK Rahvastikuarengu teooria: rahvastikuvananemine 2.0         A K
DID8051.YK Demograafia üldkursus 6.0 32.0 32.0 0.0 0.0 E SK
YKI8000.YK Ühiskonnateaduste interdistsiplinaarne doktoriseminar 3.0         A K
      vähemalt:12.0 EAP
LIIK: Lõputöö      algusesse
    MOODUL: Doktoritöö    180.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Kujundada doktorandi arusaam teemaspetsiifilistest teoreetilistest lähtekohtadest;
Arendada oskust esitada ja kaitsta oma väiteid;
Arendada oskusi rakendada tänapäevaseid ning andmestikekohaseid analüüsimeetodeid rahvusvahelistele tavadele kohaselt.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Suudab püstitada aktuaalset uurimisprobleemi;
Suudab iseseisvalt kavandada ja teostada uurimistööd;
Suudab korrektselt vormistada ja kirjutada teaduslikku publikatsiooni;
On omandanud süvendatud teoreetilised teadmised valitud valdkonnas;
Oskab teadustööd kriitiliselt analüüsida;
Oskab koostada heatasemelisi teaduslikke ja populaarteaduslikke ingliskeelseid publikatsioone ja esitlusi;
On valmis järgima professionaalseid ja eetilisi nõudeid ning aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas, samuti suhtub sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse;
On valmis analüüsima ja kavandama oma edasist arengut;
Osaleb oma eriala akadeemilistes diskussioonides;
Valdab iseseisvaks õppimiseks vajalikke efektiivseid meetodeid.
 
nominaaljaotus: päevaõpe/sessioonõpe      algusesse
ilma kindla semestrita õppeained      algusesse
PEAERIALA: Demograafia      algusesse
    kohustuslikud ained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
DID8056.YK Rahvastikuarengu teooria seminar 6.0       6.0 E   SK
IFI8003.DT Teadusmetodoloogia 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   K
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Demograafia 12.0       6.0 2 0
    valikained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
DID8010.YK Küsitlusstatistiliste andmestike kvaliteet 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   K
DID8016.YK Uurimistöö juhendamine bakalaureuse- või magistriõppes 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
DID8017.YK Uurimistöö retsenseerimine/oponeerimine 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
DID8018.YK Erialase õppetöö läbiviimine 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
DID8019.YK Rahvastikuarengu teooria: sündimus 2.0         A   S
DID8020.YK Rahvastikuarengu teooria: suremus 2.0         A   S
DID8021.YK Rahvastikuarengu teooria: migratsioon 2.0         A   SK
DID8022.YK Rahvastikuarengu teooria: rahvastikuvananemine 2.0         A   K
DID8027.YK Rahvastikuarengu teooria süvaseminar 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
DID8051.YK Demograafia üldkursus 6.0 32.0 32.0 0.0 0.0 E   SK
DID8055.YK Sissejuhatus Statasse 4.0 32.0 4.0 0.0 28.0 A   S
DID8058.YK Erialane rakendustegevus 6.0         A   SK
DID8059.YK Andmestiku kogumine 4.0         A   SK
DID8061.YK Andmestike kodeerimine ja töötlus 6.0         A   SK
DID8062.YK Ajaloodemograafia baaskursus 6.0         A   SK
DID8068.YK Rahvastiku prognoosimise rakenduslikud meetodid 2.0         A   S
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E   S
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E   K
IFI8004.DT Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   S
IFI8005.DT Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   S
KAD8045.HR Õppimine ja õpetamine ülikoolis 4.0         A   S
RAS8005.YK Andmeanalüüsi meetodite seminar 6.0         E   K
RAS8006.YK Kvalitatiivsete meetodite seminar 6.0         E   K
YKI8000.YK Ühiskonnateaduste interdistsiplinaarne doktoriseminar 3.0         A   K
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Demograafia 106.0         11 13
KÕRVALERIALA: korvaleriala      algusesse
 
      algusesse