Query in english
 
IFITD/16.DT - Infoühiskonna tehnoloogiad
õppekava versiooni struktuur
õppeainete loend õppekava osade kaupa [Üldained] [Erialaained]
nominaaljaotus: päevaõpe/sessioonõpe [ilma kindla semestrita õppeained]
 
õppekava kood IFITD.DT
õppekava kuraator Timo Tobias Ley
HTMi õppekava kood 100219
õppekavaversiooni kood IFITD/16.DT
instituut/kolledž DT - Digitehnoloogiate instituut
nimetus e.k. Infoühiskonna tehnoloogiad
nimetus i.k. Information Society Technologies
õppetöö keel inglise keel, eesti keel
õppetase doktoriõpe
maht (EAP) 240
õppevaldkond Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
õppekavagrupp informaatika ja infotehnoloogia
õppekavarühm Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs
nominaalne õppeaeg (semestrites) 8
õppe alustamise tingimused Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) või IKT-suunitlusega erialal;
Sisseastumiseksam: intervjuu eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel.
antavad kraadid filosoofiadoktor (infoühiskonna tehnoloogiad)
õppekava eesmärgid - Luua võimalused kõrgeima teadusliku kvalifikatsiooniga spetsialistide ettevalmistamiseks IKT valdkonnas;
- toetada teaduspõhise ja uuendustele avatud/suunatud lähenemise kujunemist kvalifikatsioonikohastel ametikohtadel töötamisel ning valmisoleku kujunemist pidevaks professionaalseks enesearendamiseks;
- toetada pädevuste kujunemist töötamiseks akadeemilisel ametikohal (teadur, õppejõud) või tippspetsialistina riigi- ja eraettevõtetes, kohalikes omavalitsustes või 3. sektori institutsioonides.
õppekava õpiväljundid
- on ühes IKT probleemivaldkonnas rahvusvaheliselt tuntud spetsialist
- oskab kasutada teaduslikke meetodeid ja tänapäevaseid tehnoloogiaid IKT alaste probleemide analüüsimisel ja lahendamisel
- oskab koostada heatasemelisi teaduslikke ja populaarteaduslikke inglisekeelseid publikatsioone ning esitlusi
- oskab töötada rahvusvahelises meeskonnas ja meeskonnajuhina kaasata erinevaid koostööpartnereid; omab selleks vajalikke suhtlemisoskusi ning kirjaliku ja suulise eneseväljendamise oskusi
- tuleb toime mitmekesiste menetlusviiside valdamist eeldavate tööülesannetega muutuvates ja ootamatutes olukordades
- on algatusvõimeline ja suudab vastutada analüüsimise, diagnoosimise ning otsuste tegemise ja nende elluviimise eest
- on valmis järgima professionaalseid, eetilisi ja autorikaitsealaseid nõudeid ning aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas
- on valmis analüüsima enda kutsealast tegevust ja kavandama edasist arengut; valdab iseseisvaks õppimiseks vajalikke efektiivseid meetodeid
lõpetamistingimused Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, sh sooritama kohustuslikud õppeained ning koostama ja edukalt kaitsma doktoritöö.
 
õppekava peaerialad
1-1 // 1
nr nimetus min. EAP
  Infoühiskonna tehnoloogiad  
 
õppeainete loend õppekava osade kaupa      algusesse
LIIK: Üldained      algusesse
  PEAERIALA: Infoühiskonna tehnoloogiad
    MOODUL: Üldained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Luua võimalused omandatavale kvalifikatsioonile vastavaks tegevuseks vajalike pedagoogiliste oskuste ja analüütiliste instrumentide omandamiseks.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Mooduli läbinu:
Oskab kavandada uuringuid, sh valida sobiv uurimismetoodika;
On võimeline olemasolevatele andmetele tuginedes analüüsima, prognoosima, tegema korrektseid järeldusi ja üldistusi ning hindama lahenduste kvaliteeti;
On võimeline erialateadmisi rakendama ülikooli kontekstis, sh viima läbi õppetööd;
Oskab uuringutulemusi korrektselt vormistada ning esitleda.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
IFI8003.DT Teadusmetodoloogia 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E K
      kokku: 6.0 EAP
valikained
EKE8008.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 4.0         E S
IFI8004.DT Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E S
IFI8005.DT Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E S
IFI8007.DT Kombineeritud uuringudisainid 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E K
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E K
KAD8045.HR Õppimine ja õpetamine ülikoolis 4.0         A S
      vähemalt:12.0 EAP
LIIK: Erialaained      algusesse
  PEAERIALA: Infoühiskonna tehnoloogiad
    MOODUL: Erialaained    30.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Luua võimalused kvalifikatsioonile vastavatel ametikohtadel töötamiseks vajalike IKT-alaste kompetentside ja enda pideva enesearendamisvalmiduse kujundamiseks.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Mooduli läbinu:
Omab süstemaatilised teadmised infoühiskonna kontseptsiooni ning infoühiskonna tehnoloogiate arenguloost;
Oskab kasutada teaduslikke meetodeid ja kaasaegseid tehnoloogiaid IKT alaste probleemide analüüsimisel;
Tunneb terminiõpetuse aluseid ja oskab analüüsida erialase oskuskeele kasutamist teadusartiklites;
On võimeline erialateadmisi rakendama infoühiskonna probleemide lahendamisel.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
DTI8001.DT Erialane rakenduslik tegevus 6.0         A SK
DTI8002.DT Ülikoolipraktika 6.0         A SK
IFI8101.DT Infoühiskonna käsitlused ja protsessid 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E K
      kokku: 20.0 EAP
valikained
DTI8003.DT Teadusseminar 3.0         A SK
IFI7026.DT IT-arendamisega seonduvad juriidilised probleemid 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A S
IFI8110.DT Inimese-arvuti interaktsiooni uurimissuunad 4.0         E K
INT7096.DT Infoteaduse teooriad ja metodoloogiad 6.0         E S
KAD8057.HR Teadusartikli kirjutamine 3.0         A K
      vähemalt:10.0 EAP
    MOODUL: Individuaalained    12.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Luua võimalused iga üliõpilase individuaalsete huvidele ja vajadustele vastavate kompetentside kujundamiseks
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Mooduli läbinu omab valitud ainete õpiväljunditena kirjeldatud kompetentsid
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
valikained
DTI8004.DT Eriala individuaalaine 6.0         E SK
IFI8103.DT Kvalifikatsioonieksam 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E K
IFI8107.DT Eriala individuaalaine 4.0         E S1
IFI8113.DT Eriala individuaalaine 3.0         E SK
IFI8114.DT Eriala individuaalaine 5.0         E SK
      vähemalt:12.0 EAP
LIIK: Lõputöö      algusesse
    MOODUL: Doktoritöö    180.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Luua võimalused rahvusvaheliselt tuntud spetsialisti kujunemiseks mingil infoühiskonna tehnoloogiate alasel aktuaalsel teemal
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Mooduli läbinu:
On mingis IKT probleemivaldkonnas rahvusvaheliselt tuntud spetsialist; omab ammendavaid teadmisi ja oskusi doktoritööga määratletud kitsamast uurimisvaldkonnast;
Oskab kasutada adekvaatseid meetodeid erialaste probleemide analüüsimisel, uurimisküsimuste määratlemisel ja lahendamisel;
Oskab koostada heatasemelisi teaduslikke ja populaarteaduslikke inglisekeelseid publikatsioone ning esitlusi;
Oskab töötada eesti- ja ingliskeelses meeskonnas ja meeskonnajuhina kaasata erinevaid partnereid; omab selleks vajalikke suhtlemisoskuseid;
Tuleb toime mitmekesiste menetlusviiside valdamist eeldavate tööülesannetega muutuvates ja ootamatutes olukordades;
Suur iseseisvus, algatusvõime, vastutus analüüsimise, diagnoosimise ning otsuste tegemise ja nende elluviimise eest;
On valmis järgima professionaalseid, eetilisi ja autorikaitsealaseid nõudeid ning aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas, aga samuti on salliv hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse;
On valmis analüüsima enda kutsealast tegevust ja kavandama edasist arengut;
Valdab iseseisvaks õppimiseks vajalikke efektiivseid meetodeid.
 
nominaaljaotus: päevaõpe/sessioonõpe      algusesse
ilma kindla semestrita õppeained      algusesse
PEAERIALA: Infoühiskonna tehnoloogiad      algusesse
    kohustuslikud ained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
DTI8001.DT Erialane rakenduslik tegevus 6.0         A   SK
DTI8002.DT Ülikoolipraktika 6.0         A   SK
IFI8003.DT Teadusmetodoloogia 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   K
IFI8101.DT Infoühiskonna käsitlused ja protsessid 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   K
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Infoühiskonna tehnoloogiad 26.0         2 2
    valikained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
DTI8003.DT Teadusseminar 3.0         A   SK
DTI8004.DT Eriala individuaalaine 6.0         E   SK
EKE8008.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 4.0         E   S
IFI7026.DT IT-arendamisega seonduvad juriidilised probleemid 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   S
IFI8004.DT Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   S
IFI8005.DT Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   S
IFI8007.DT Kombineeritud uuringudisainid 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   K
IFI8103.DT Kvalifikatsioonieksam 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   K
IFI8107.DT Eriala individuaalaine 4.0         E   S1
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E   K
IFI8110.DT Inimese-arvuti interaktsiooni uurimissuunad 4.0         E   K
IFI8113.DT Eriala individuaalaine 3.0         E   SK
IFI8114.DT Eriala individuaalaine 5.0         E   SK
INT7096.DT Infoteaduse teooriad ja metodoloogiad 6.0         E   S
KAD8045.HR Õppimine ja õpetamine ülikoolis 4.0         A   S
KAD8057.HR Teadusartikli kirjutamine 3.0         A   K
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Infoühiskonna tehnoloogiad 70.0         12 4
KÕRVALERIALA: korvaleriala      algusesse
 
      algusesse