Query in english
 
EKLND/16.HT - Lingvistika
õppekava versiooni struktuur
õppeainete loend õppekava osade kaupa [Üldained] [Erialaained]
nominaaljaotus: päevaõpe/sessioonõpe [ilma kindla semestrita õppeained]
 
õppekava kood EKLND.HT
õppekava kuraator Anna Verschik
HTMi õppekava kood 3363
õppekavaversiooni kood EKLND/16.HT
instituut/kolledž HT - Humanitaarteaduste instituut
nimetus e.k. Lingvistika
nimetus i.k. Linguistics
õppetöö keel eesti keel
õppetase doktoriõpe
maht (EAP) 240
õppevaldkond Humanitaaria ja kunstid
õppekavagrupp keeled ja kultuurid
õppekavarühm Kirjandus ja lingvistika
nominaalne õppeaeg (semestrites) 8
õppe alustamise tingimused Magistrikraad filoloogias või sellele vastav kvalifikatsioon.
Inglise keele oskus C1-tasemel
antavad kraadid filosoofiadoktor (lingvistika)
õppekava eesmärgid - Toetada doktorantide kujunemist kõrge kvalifikatsiooniga teadlasteks ja õppejõududeks lingvistika alal koos spetsialiseerumisega ühele õppekavas pakutud keelele;
- luua tingimused oskuste ja teadmiste kujunemiseks iseseisvaks süvauurimistööks valitud erialal.
õppekava õpiväljundid
- oskab püstitada ja lahendada keeleteaduslikke probleeme
- oskab orienteeruda keeleteaduse problemaatikas ja uurimismeetodites
- suudab argumenteeritult esitada oma uurimistöötulemusi nii suuliselt kui kirjalikult
- suudab edasi anda oma teadmisi ja oskuseid õpetamise ja juhendamise kaudu
- oskab identifitseerida teaduseetilisi probleeme
- suudab kavandada ja läbi viia erialaseid loengukursusi, seminare jms
lõpetamistingimused 240 ainepunkti, millest üldained moodustavad 18 EAP, erialaained 24 EAP, individuaalained 18 EAP ja doktoritöö 180 EAP.
 
õppekava peaerialad
1-1 // 1
nr nimetus min. EAP
  Lingvistika  
 
õppeainete loend õppekava osade kaupa      algusesse
LIIK: Üldained      algusesse
  PEAERIALA: Lingvistika
    MOODUL: Üldained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Kujundada teadmisi ja oskusi, mis toetavad doktoritöö valmimist ning valmistavad ette tööks õppejõuna ja teadurina;
Luua eeldused laiapõhjaliste ja süsteemsete teadmiste saamiseks humanitaaria ja iseäranis keeleteaduse uurimissuundadest, meetoditest ja aktuaalsetest probleemidest;
Kujundada oskust seostada oma uurimisteemat valdkonna üldiste probleemidega;
Kujundada arusaama teaduseetikast ja humanitaarteaduste rollist ühiskonnas.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Valdab oma valdkonna uurimismetoodikat, oskab näha oma uurimisteema üldkeeleteaduslikku tausta;
Oskab näha olulisi uurimisprobleeme;
Oskab identifitseerida teaduseetilisi probleeme;
Suudab kavandada ja läbi viia erialaseid loengukursusi, seminare jms.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
EKL8026.HT Humanitaaria aktuaalsed meetodid 6.0         E S
      kokku: 6.0 EAP
valikained
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E S
EKE8010.HT Avalik esinemine 6.0         A K
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E K
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E K
      vähemalt:12.0 EAP
LIIK: Erialaained      algusesse
  PEAERIALA: Lingvistika
    MOODUL: Erialaained    24.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Täiendada metodoloogia- ja teooriaalaseid teadmisi ja suutlikkust neid rakendada teadus ja arendustegevuses;
Kavandada oma uurimust; ära tunda ja sõnastada hüpoteese ja uurimisküsimusi;
Esitada argumenteeritud oma uurimistulemusi ja teoreetilisi seisukohti;
Kriitiliselt analüüsida keeleteaduslikke uurimusi;
Näha oma vajadusi uute teadmiste järele;
Töötada meeskonnas koos teiste uurijatega.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Oskab:
Argumenteeritult ja kokkuvõtlikult esitada oma uurimisteemat ja uurimustulemusi;
Identifitseerida oma vajadusi uute teadmiste ja oskuste järele;
Asjatundlikult analüüsida teiste uurijate ja kaasdoktorantide tööd;
Töötada uurimisprojekti meeskonnas.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
EKL8003.HT Erialane rakendustegevus I 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A S
EKL8004.HT Erialane rakendustegevus II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A S
EKL8037.HT Doktoriseminar I 6.0         E SK
EKL8038.HT Doktoriseminar II 6.0         E SK
EKL8039.HT Doktoriseminar III 6.0         E SK
      kokku: 24.0 EAP
    MOODUL: Individuaalained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Kujundada oskust :
- täiendada metodoloogia- ja teooria-alaseid teadmisi ja suutlikkust neid rakendada teadus- ja arendustegevuses vastavalt oma doktoritööteemale ja teaduslikele huvidele;
- näha oma vajadusi uute teadmiste järele;
- rakendada oma teadmisi uurimismeeskonnas, teaduslikus diskussioonis jms.

õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Doktorant oskab:
- argumenteeritult ja kokkuvõtlikult esitada oma uurimisteemat ja uurimustulemusi;
- identifitseerida oma vajadusi uute teadmiste ja oskuste järele;
- töötada uurimisprojekti meeskonnas, asjatundlikult retsenseerida oma ala teadusartikleid jne.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
valikained
EKL8014.HT Erikursus keelealase uurimistöö aktuaalsetest probleemidest 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A S
EKL8015.HT Erikursus lingvistika/rakenduslingvistika aktuaalsetest suundadest 6.0 15.0 5.0 10.0 0.0 E S
EKL8040.HT Individuaalaine I 6.0         E S
EKL8041.HT Individuaalaine II 6.0         E K
EKL8042.HT Individuaalaine III 6.0         E S
      vähemalt:18.0 EAP
LIIK: Lõputöö      algusesse
    MOODUL: Doktoritöö    180.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Arendada järgmiseid oskusi:
Kavandada ja läbi viia kõrgetasemeline originaalne iseseisev teaduslik uurimistöö lingvistikast;
Esitada kirjalikus vormis oma uurimistulemused;
Argumenteeritult esitada ja kaitsta oma teaduslikke seisukohti ja uurimistulemusi.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Oskab iseseisvalt planeerida, läbi viia, esitada, avaldada ja kaitsta kõrge tasemega teaduslikku uurimistööd lingvistika valdkonnas;
On omandanud süvateadmised valitud ainevaldkonnas,
Oskab esitada teadustöö tulemusi rahvusvahelises erialases teaduskommunikatsioonis.
 
nominaaljaotus: päevaõpe/sessioonõpe      algusesse
ilma kindla semestrita õppeained      algusesse
PEAERIALA: Lingvistika       algusesse
    kohustuslikud ained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
EKL8003.HT Erialane rakendustegevus I 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   S
EKL8004.HT Erialane rakendustegevus II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   S
EKL8026.HT Humanitaaria aktuaalsed meetodid 6.0         E   S
EKL8037.HT Doktoriseminar I 6.0         E   SK
EKL8038.HT Doktoriseminar II 6.0         E   SK
EKL8039.HT Doktoriseminar III 6.0         E   SK
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Lingvistika 30.0         4 2
    valikained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E   S
EKE8010.HT Avalik esinemine 6.0         A   K
EKL8014.HT Erikursus keelealase uurimistöö aktuaalsetest probleemidest 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   S
EKL8015.HT Erikursus lingvistika/rakenduslingvistika aktuaalsetest suundadest 6.0 15.0 5.0 10.0 0.0 E   S
EKL8040.HT Individuaalaine I 6.0         E   S
EKL8041.HT Individuaalaine II 6.0         E   K
EKL8042.HT Individuaalaine III 6.0         E   S
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E   K
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E   K
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Lingvistika 52.0         7 2
KÕRVALERIALA: korvaleriala      algusesse
 
      algusesse