Query in english
 
AIAJD/16.HT - Ajalugu
õppekava versiooni struktuur
õppeainete loend õppekava osade kaupa [Üldained] [Erialaained]
nominaaljaotus: päevaõpe/sessioonõpe [ilma kindla semestrita õppeained]
 
õppekava kood AIAJD.HT
õppekava kuraator Karsten Brüggemann
HTMi õppekava kood 3041
õppekavaversiooni kood AIAJD/16.HT
instituut/kolledž HT - Humanitaarteaduste instituut
nimetus e.k. Ajalugu
nimetus i.k. History
õppetöö keel inglise keel, eesti keel
õppetase doktoriõpe
maht (EAP) 240
õppevaldkond Humanitaaria ja kunstid
õppekavagrupp humanitaaria
õppekavarühm Ajalugu ja arheoloogia
nominaalne õppeaeg (semestrites) 8
õppe alustamise tingimused Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon.
Inglise keele oskus C1-tasemel
antavad kraadid filosoofiadoktor (ajalugu)
õppekava eesmärgid - Valmistada ette kõrgeima kvalifikatsiooniga teadlasi, õppejõude ja juhtivspetsialiste-ametnikke ajaloo, kunstiajaloo ja arheoloogia erialal;
- kujundada tolerantset, laia silmaringiga tippspetsialisti, kes suudab kaasa rääkida ühiskonna aktuaalsetel teemadel;
- anda süvateadmisi eriala kitsamates ja doktoritööteemaga seotud probleemides.
õppekava õpiväljundid
- omab laiapõhjalisi teadmisi ja süsteemset ülevaadet ajaloo uurimissuundadest, -meetoditest ja teoreetilistest seisukohtadest ning metodoloogiast; oskab neid kasutada oma uurimistöös
- suudab kriitiliselt analüüsida uurimisprojekte ning hinnata kavandatud uurimisstrateegiate ja -meetodite relevantsust
- oskab püstitada uurimisprobleeme, kasutades tänapäevaseid meetodeid, planeerida ja korraldada erialast teadustööd, sh rahvusvahelises keskkonnas. Suudab töötada meeskonnas
- suudab osaleda ühiskondlikus diskussioonis, eristada teaduspõhist teadmist ideoloogilisest ning esitada oma teadustulemusi argumenteeritult
- suudab esitada uurimistöö tulemusi erialases teaduskommunikatsioonis ning kaitsta neid avalikus diskussioonis, sh rahvusvahelises keskkonnas
- oskab anda edasi erialaseid teadmisi ja korraldada erialaõpet, juhendada ja suunata üliõpilase iseseisvat uurimistööd. Suudab kriitiliselt analüüsida ja hinnata õppeprotsessi tulemusi ning anda selget tagasisidet
lõpetamistingimused 240 ainepunkti, millest doktoritöö moodustab 180 ainepunkti.
 
õppekava peaerialad
1-1 // 1
nr nimetus min. EAP
  Ajalugu 216.0
 
õppeainete loend õppekava osade kaupa      algusesse
LIIK: Üldained      algusesse
  PEAERIALA: Ajalugu
    MOODUL: Üldained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Kujundada vajalikud teoreetilised teadmised ja oskused doktoriõppe läbimiseks, doktoritöö kirjutamiseks ning õpingutejärgseks õppe- ja teadustööks;
Kindlustada erineva õpingutaustaga doktorantide piisav akadeemiline suutlikkus.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Teadmised humanitaarteaduste ning oma teadusvaldkonna üldteooria ja metodoloogia uusimatest seisukohtadest ja arendustest;
Suutlikkus rakendada üldteoreetilisi ja metodoloogia-alaseid teadmisi oma uurimistöös ajaloolase kutse-eetikat järgides;
Oskus anda edasi erialaseid teadmisi õppejõuna, juhendada ja suunata üliõpilase iseseisvat uurimistööd, hinnata õppeprotsessi tulemusi ning anda tagasisidet.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
EKE8010.HT Avalik esinemine 6.0         A K
      kokku: 6.0 EAP
valikained
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E S
EKL8026.HT Humanitaaria aktuaalsed meetodid 6.0         E S
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E K
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E K
      vähemalt:12.0 EAP
LIIK: Erialaained      algusesse
  PEAERIALA: Ajalugu
    MOODUL: Erialaained    24.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Kujundada teoreetiline ja kogemuslik alus iseseisvaks teadus- ja pedagoogiliseks tegevuseks tippspetsialisti tasemel;
Täiendada teooria-alaseid süvateadmisi ja suutlikkust neid rakendada teadus- ja arendustegevuses.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Suutlikkus kavandada ja lahendada kitsama valdkonna olulisemaid uurimisülesandeid rahvusvahelisel tasemel;
Oskus koostada ja analüüsida teadusprojekte, hinnata kavandatud uurimisstrateegiate ja -meetodite relevantsust;
Suutlikkus kavandada ja läbi viia õppetööd, juhendada üliõpilaste teadustööd;
Oskus tutvustada erialateadmisi rahvusvahelisele teadusauditooriumile, suhelda erinevate sihtgruppidega ning osaleda ühiskonnaelu puudutavas debatis.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
AIG8013.HT Erialane rakendustegevus I 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
AIG8014.HT Erialane rakendustegevus II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
AIG8019.HT Historiograafia 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
AIG8020.HT Ajaloofilosoofia 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
AIG8025.HT Ajalooteaduslikud uurimismeetodid 6.0         A SK
      kokku: 24.0 EAP
    MOODUL: Individuaalained    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Luua võimalused individuaalseks arenguks ja doktoritöö vajadustest lähtuvaks enesetäiendamiseks;Anda võimalus süvendada spetsiifilisi erialaseid teadmisi.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Suutlikkus hinnata individuaalseid arenguvajadusi ja kavandada enesetäiendamist nii Eesti kui rahvusvahelisel tasandil.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
valikained
AIG8015.HT Individuaalaine I 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
AIG8016.HT Individuaalaine II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
AIG8023.HT Ajaloo ja selle abiteaduste metodoloogia 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
AIG8042.HT Teadusartiklite kirjutamine 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
AIG8051.HT Individuaalaine III 6.0         E S
AIG8052.HT Individuaalaine IV 6.0         E K
      vähemalt:18.0 EAP
LIIK: Lõputöö      algusesse
    MOODUL: Doktoritöö    180.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Võimaldada ühiskonna süvauuringut mõnes kitsamas valdkonnas (ajaloos, arheoloogias, kunstiajaloos);
Saada oskus iseseisvalt rahvusvahelisel tasemel uurimistöö läbiviimiseks;
Saada teadustöö avaliku kaitsmise kogemus ning soodustada laiemat diskussiooni uurimistöö teemal.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Oskus orienteeruda vastava valdkonna uusimas historiograafias ja metodoloogias ning põhjendada oma uurimistöö valikut ning olulisust tänapäeva teadusmaastikul;
Suutlikkus uurimistöös püstitatud teaduslikku probleemi originaalselt ja kõrgel rahvusvahelisel tasemel lahendada;
Oskus argumenteeritult esitada ning kaitsta doktoritöö tulemusi akadeemilises diskussioonis ning oskus esitada uurimistöö põhiseisukohti ühiskonna laiemas kontekstis.
 
nominaaljaotus: päevaõpe/sessioonõpe      algusesse
ilma kindla semestrita õppeained      algusesse
PEAERIALA: Ajalugu      algusesse
    kohustuslikud ained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
AIG8013.HT Erialane rakendustegevus I 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
AIG8014.HT Erialane rakendustegevus II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
AIG8019.HT Historiograafia 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
AIG8020.HT Ajaloofilosoofia 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
AIG8025.HT Ajalooteaduslikud uurimismeetodid 6.0         A   SK
EKE8010.HT Avalik esinemine 6.0         A   K
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Ajalugu 30.0         2 4
    valikained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
AIG8015.HT Individuaalaine I 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
AIG8016.HT Individuaalaine II 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
AIG8023.HT Ajaloo ja selle abiteaduste metodoloogia 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
AIG8042.HT Teadusartiklite kirjutamine 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
AIG8051.HT Individuaalaine III 6.0         E   S
AIG8052.HT Individuaalaine IV 6.0         E   K
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E   S
EKL8026.HT Humanitaaria aktuaalsed meetodid 6.0         E   S
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E   K
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E   K
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Ajalugu 52.0         6 4
KÕRVALERIALA: korvaleriala      algusesse
 
      algusesse