Query in english
 
PSPSD/16.LT - Psühholoogia
õppekava versiooni struktuur
õppeainete loend õppekava osade kaupa [Üldained] [Erialaained]
nominaaljaotus: päevaõpe/sessioonõpe [ilma kindla semestrita õppeained]
 
õppekava kood PSPSD.LT
õppekava kuraator Eve Kikas
HTMi õppekava kood 80548
õppekavaversiooni kood PSPSD/16.LT
instituut/kolledž LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
nimetus e.k. Psühholoogia
nimetus i.k. Psychology
õppetöö keel eesti keel, inglise keel
õppetase doktoriõpe
maht (EAP) 240
õppevaldkond Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
õppekavagrupp psühholoogia
õppekavarühm Psühholoogia
nominaalne õppeaeg (semestrites) 8
õppe alustamise tingimused - Magistrikraad psühholoogias või sellele vastav kvalifikatsioon.
- Doktoritöö juhendaja kvalifikatsioonile vastava akadeemilise soovitaja poolt heaks kiidetud doktoritöö kavand (esitatakse eesti või inglise keeles);
- Vastuvõtueksami sooritamine. Vastuvõtueksam koosneb: a) intervjuust doktoritöö kavandi teemadel; b) doktoriõppe kandidaadi ilmunud publikatsioonide hindamisest; c) doktoriõppe kandidaadi akadeemiliste saavutuste taseme hindamisest (CV ja publikatsioonid)
antavad kraadid filosoofiadoktor (psühholoogia)
õppekava eesmärgid - Luua eeldused kõrgeima teadusliku kvalifikatsiooni omandamiseks psühholoogias;
- toetada pädevuste kujunemist psühholoogia erialal töötamiseks iseseisva spetsialistina psühholoogia erialaseid süvateadmisi nõudvatel ametikohtadel;
- toetada iseseisva uurimisoskusega teadlaste, õppejõudude ja tippspetsialistide järelkasvu kujunemist;
- luua eeldused kõrgetasemelise kvalifikatsiooni omandamiseks psühholoogias, mis lubab koostada psühholoogilisi ekspertiise, nõustada ning osutada muid psühholoogia alaseid teenuseid oma spetsialiseerumisvaldkonnas.
õppekava õpiväljundid
- teab psühholoogia uusimaid teoreetilisi käsitlusi ja uurimissuundi, omab põhjalikke teadmisi doktoritöös uuritavas ainevaldkonnas
- mõistab psühholoogia kohta ja tähendust
sotsiaalteaduste laiemas kontekstis
- suudab analüüsida ja kriitiliselt hinnata psühholoogia erinevaid uurimusi, paradigmasid, teooriaid ja mudeleid
- oskab kavandada ja korraldada psühholoogia alast teadus- ja arendustegevust ning kriitiliselt analüüsida ja hinnata selle tulemusi
- oskab anda edasi erialaseid teadmisi ning korraldada psühholoogia alast õpet
- suudab esitada uurimistöö tulemusi erialases teaduskommunikatsioonis
- suudab tutvustada spetsiifilisi erialateadmisi kultuuri ja ühiskonna laiemas kontekstis, osaleda ühiskondlikus
diskussioonis ja mõjutada sotsiaalseid otsustusprotsesse
- on teadlik psühholoogia rakendamise eetilistest ja professionaalsetest standarditest
- oskab läbi viia rahvusvahelisel tasemel teaduslikku uurimistööd
- omab süsteemseid teadmisi tänapäeva psühholoogia uurimissuundadest, -meetoditest ja teoreetilistest alustest
lõpetamistingimused Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus ning kaitsma doktoritöö (240 ainepunkti, millest doktoritöö moodustab 180 ainepunkti).
 
õppekava peaerialad
1-1 // 1
nr nimetus min. EAP
  Psühholoogia  
 
õppeainete loend õppekava osade kaupa      algusesse
LIIK: Üldained      algusesse
  PEAERIALA: Psühholoogia
    MOODUL: Üldained    24.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Täiendada doktorandi üldteoreetilist ettevalmistust sotsiaalteaduste valdkonnas.
- Süvendada teadustöö põhioskusi toetamaks doktoritöö kirjutamist ning ettevalmistust õppe- ja teadustööks.
- Kujundada oskused, mis toetavad doktoritöö valmimist ning vajalike oskusi akadeemiliseks tööks.

õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Valdab teadusfilosoofia ja -metodoloogia põhimõtteid ning oskab neid rakendada teadus- ja arendustegevuses.
- Omab ülevaadet sotsiaal- ja käitumisteaduste peamistest meetoditest ja oskab neid rakendada.
- Mõistab teadustöö eetilisi probleeme ning oskab neid rakendada oma erialases uurimistöös.
- Tunneb ja järgib intellektuaalomandi kaitse põhimõtteid.
- Mõistab psühholoogiat sotsiaalteaduste laiemas kontekstis.
- Oskab kirjutada teadus- ja arendusprojekte
- Valdab oma eriala eestikeelset teadusterminoloogiat
- Oskab õppejõuna toetada teiste õppimist ja akadeemilist arengut
- Oskab määratleda akadeemilise enesearengu eesmärke ja viise nende saavutamiseks
- Suudab analüüsida ja hinnata sotsiaalteaduste rolli ning selle meetodite rakendatavust ühiskonnas
- Omab teaduspublikatsioonide kirjutamise oskust
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E K
INT8020.DT Praktiline teadusloome sotsiaalteadustes 6.0         A S
      kokku: 12.0 EAP
valikained
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E S
IFI8004.DT Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E S
IFI8005.DT Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E S
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E K
KAD8045.HR Õppimine ja õpetamine ülikoolis 4.0         A S
RAS8006.YK Kvalitatiivsete meetodite seminar 6.0         E K
RII8001.YK Sotsiaalteaduste filosoofia ja metodoloogia 6.0 60.0 30.0 30.0 0.0 E K
      vähemalt:12.0 EAP
LIIK: Erialaained      algusesse
  PEAERIALA: Psühholoogia
    MOODUL: Erialaained    24.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Toetada pädevuste kujunemist teadus-, õppe- ja arendustegevuseks psühholoogia valdkonnas.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Teab psühholoogia uusimaid teoreetilisi käsitlusi ja uurimissuundi.
- Suudab analüüsida ja kriitiliselt hinnata psühholoogia erinevaid uurimusi, paradigmasid, teooriaid ja mudeleid.
- Oskab kavandada ja korraldada erialast teadus- ja arendustegevust.
- Oskab juhendada ja suunata üliõpilaste iseseisvat uurimistööd.
- Suudab töötada meeskonnas ning paindlikult tegutseda.
- Oskab anda edasi psühholoogia alaseid teadmisi ning korraldada erialaõpet.
- Tunneb meeskonnatöö ja juhtimisalaseid oskusi intellektuaalsete ülesannete lahendamiseks

ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
PSP8005.LT Erialane õppetöö 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
PSP8027.LT Uurimistöö retsenseerimine/oponeerimine 2.0         A SK
PSP8041.LT Kaasaegsed uurimismeetodid sotsiaal- ja käitumisteadustes 6.0         E K
PSP8042.LT Arengu ja õppimise uurimine 6.0         A K
PSP8043.LT Uurimistöö juhendamine 2.0         A SK
      kokku: 18.0 EAP
valikained
PSP8028.LT Individuaalsete erinevuste psühholoogia doktoriseminar 2.0         E SK
PSP8029.LT Sotsiokultuurilise psühholoogia doktoriseminar 2.0         E SK
PSP8030.LT Arengupsühholoogia doktoriseminar 2.0         E SK
PSP8050.LT Eriala valikaine I 2.0         A SK
PSP8051.LT Eriala valikaine II 2.0         A SK
PSP8052.LT Eriala valikaine III 2.0         A SK
      vähemalt:6.0 EAP
    MOODUL: Individuaalained    12.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Luua eeldused teadmiste täiendamiseks valitud uurimisvaldkonnas
- Süvendada teadustöö oskusi toetamaks doktoritöö kirjutamist

õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Omab süvateadmisi valitud ainevaldkonnas.
- Oskab kasutada teadustöö kirjalikke ja suulisi esitusvorme.
- Suudab esitada oma uurimistööd erialases teaduskommunikatsioonis.
- Oskab kirjutada ja esitada oma seisukohti võõrkeeles ning rahvusvahelises keskkonnas.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
PSP8038.LT Eriala individuaalaine I 3.0         A SK
PSP8039.LT Eriala individuaalaine II 3.0         A SK
PSP8040.LT Eriala individuaalaine III 3.0         A SK
PSP8044.LT Eriala individuaalaine IV 3.0         A SK
      kokku: 12.0 EAP
LIIK: Lõputöö      algusesse
    MOODUL: Doktoritöö    180.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Luua võimalused tippspetsialisti kujunemiseks psühholoogia erialase teadusprobleemi käsitlemise ning uurimistulemuste esitamise kaudu.
- Süvendada oskusi teha olulisi üldistusi ning näha lahendusi oma ideede rakendamiseks.
- Psühholoogia erialal nähtuste teaduspõhise analüüsimeetodite, uuringute planeerimise ja teostamise, rahvusvahelisel tasemel publitseerimise oskuste omandamine.


õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
- Omab põhjalikke teadmisi uuritavas ainevaldkonnas.
- Oskab välja tuua uudseid lahendusi ning kasutada tänapäevaseid meetodeid uurimisprobleemi lahendamiseks.
- Suudab kriitiliselt analüüsida ja hinnata uurimistöö tulemusi
- Suudab leida ja pakkuda lahendusi oma avastuse või ideede rakendamiseks
- Suudab esitada ja kaitsta uurimistöö tulemusi erialases teaduskommunikatsioonis.
- Suudab tutvustada spetsiifilisi erialateadmisi kultuuri ja ühiskonna laiemas kontekstis, osaleda ühiskondlikus diskussioonis ja mõjutada sotsiaalseid otsustusprotsesse
 
nominaaljaotus: päevaõpe/sessioonõpe      algusesse
ilma kindla semestrita õppeained      algusesse
PEAERIALA: Psühholoogia      algusesse
    kohustuslikud ained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
HIK8001.HT Akadeemiline kirjutamine 6.0         E   K
INT8020.DT Praktiline teadusloome sotsiaalteadustes 6.0         A   S
PSP8005.LT Erialane õppetöö 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
PSP8027.LT Uurimistöö retsenseerimine/oponeerimine 2.0         A   SK
PSP8038.LT Eriala individuaalaine I 3.0         A   SK
PSP8039.LT Eriala individuaalaine II 3.0         A   SK
PSP8040.LT Eriala individuaalaine III 3.0         A   SK
PSP8041.LT Kaasaegsed uurimismeetodid sotsiaal- ja käitumisteadustes 6.0         E   K
PSP8042.LT Arengu ja õppimise uurimine 6.0         A   K
PSP8043.LT Uurimistöö juhendamine 2.0         A   SK
PSP8044.LT Eriala individuaalaine IV 3.0         A   SK
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Psühholoogia 42.0         3 8
    valikained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6.0 20.0 20.0 0.0 0.0 E   S
IFI8004.DT Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   S
IFI8005.DT Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   S
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4.0         E   K
KAD8045.HR Õppimine ja õpetamine ülikoolis 4.0         A   S
PSP8028.LT Individuaalsete erinevuste psühholoogia doktoriseminar 2.0         E   SK
PSP8029.LT Sotsiokultuurilise psühholoogia doktoriseminar 2.0         E   SK
PSP8030.LT Arengupsühholoogia doktoriseminar 2.0         E   SK
PSP8050.LT Eriala valikaine I 2.0         A   SK
PSP8051.LT Eriala valikaine II 2.0         A   SK
PSP8052.LT Eriala valikaine III 2.0         A   SK
RAS8006.YK Kvalitatiivsete meetodite seminar 6.0         E   K
RII8001.YK Sotsiaalteaduste filosoofia ja metodoloogia 6.0 60.0 30.0 30.0 0.0 E   K
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Psühholoogia 46.0         9 4
KÕRVALERIALA: korvaleriala      algusesse
 
      algusesse