Query in english
 
IFHTM/15.DT - Haridustehnoloogia
õppekava versiooni struktuur
õppeainete loend õppekava osade kaupa [Üldained] [Erialaained]
nominaaljaotus: päevaõpe/sessioonõpe [ilma kindla semestrita õppeained]
 
õppekava kood IFHTM.DT
õppekava kuraator Kai Pata
HTMi õppekava kood 100279
õppekavaversiooni kood IFHTM/15.DT
instituut/kolledž DT - Digitehnoloogiate instituut
nimetus e.k. Haridustehnoloogia
nimetus i.k. Educational Technology
õppetöö keel eesti keel
õppetase magistriõpe
maht (EAP) 120
õppevaldkond Loodus- ja täppisteadused
õppekavagrupp informaatika ja infotehnoloogia
vastuvõtu valdkond loodus- ja täppisteadused
nominaalne õppeaeg (semestrites) 4
õppe alustamise tingimused Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon;
Vastuvõtuks esitatakse motivatsioonikiri ja läbitakse vastuvõtueksam. Eksamil, mis viiakse läbi intervjuu vormis, hinnatakse üliõpilaskandidaadi motivatsiooni programmi edukaks läbimiseks ning haridustehnoloogi pädevuste omandamiseks ning eeldatakse üliõpilaskandidaadi varasemate haridustehnoloogia alaste tegevuste tutvustamist, samuti tuleb tõendada erialase võõrkeele mõistmise oskust erialase teksti abil.
antavad kraadid tehnikateaduse magister (haridustehnoloogia)
õppekava eesmärgid Toetada haridustehnoloogiliste teadmiste ja pädevustega spetsialistide kujunemist, kes koostöös teiste osapooltega oma asutuses ning erialakogukondi kaasates juurutavad, loovad, arendavad ja toetavad digivahendite kaasamisel muutuvaid õppimise korraldamise visioone ning efektiivseid tehnoloogilisi lahendusi organisatsioonis ning kujundavad digiajastu loovat, innovaatilist, õppijakeskset ja kaasavat õppimiskultuuri, ise seda praktiseerides ja eest vedades.
õppekava õpiväljundid
- tunneb haridustehnoloogia aluseks olevaid kasvatusteaduslikke käsitusi ja nende arengusuundi, selgitab haridustehnoloogia aktuaalseid probleeme ja nende lahendusvõimalusi ning seostab neid õppetegevuse eri aspektidega
- korraldab ja toestab haridustehnoloogia abil efektiivselt õppetegevust eri ainevaldkondades, kaasajastab tehnoloogia abil enda ja teiste õpikeskkonda, juhendab õpetajaid ning õppijaid õppimist ja õpimotivatsiooni toetama ning haridustehnoloogiat õppetegevusse integreerima, suunab asutuse haridustehnoloogiaalast (arendus)tegevust
- rakendab teaduslikke meetodeid ja haridustehnoloogilisi vahendeid õppeprotsessi ja õpikeskkonna analüüsimiseks, õppijate arengu hindamiseks ja haridustehnoloogiliseks innovatsiooniks
- osaleb erialases diskussioonis ning erialakogukondade ja rahvusvaheliste koostöövõrgustike töös
- analüüsib enda kutsealast tegevust ja kavandab edasist arengut nii akadeemilises kui ka kutsealases sfääris, sealhulgas rahvusvaheliselt
lõpetamistingimused Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, sh. sooritama kohustuslikud õppeained ning koostama ja kaitsma magistritöö. Üliõpilasel, kes ei ole lõpetanud eesti õppekeelega kooli või on lõpetanud osaliselt eesti õppekeelega kooli on vaja omandada eesti keele oskus C1-tasemel.
Kuni 2015/2016 sisseastunutele sätestatakse täiendavalt lõpetamise tingimuseks ühe võõrkeele oskus Euroopa keeleõppe raamdokumendi B2-tasemel, kaugõppe/tsükliõppe üliõpilastele Euroopa keeleõppe raamdokumendi B1-tasemel ja ülikooliõpinguteks vajalik arvutioskuse tase. Alates 2016.a. vastuvõtust peab õppija õpingute jooksul läbima vähemalt ühe võõrkeelse aine.
 
õppekava peaerialad
1-1 // 1
nr nimetus min. EAP
  Haridustehnoloogia  
 
õppeainete loend õppekava osade kaupa      algusesse
LIIK: Üldained      algusesse
  PEAERIALA: Haridustehnoloogia
    MOODUL: Üldained    8.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Luua võimalused kvalifikatsioonile vastavaks professionaalseks tegevuseks vajalike üldoskuste ja analüütiliste instrumentide omandamiseks.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Oskab olemasolevatele andmetele tuginedes analüüsida, prognoosida, teha korrektseid järeldusi ja üldistusi ning hinnata lahenduste kvaliteeti.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4.0 30.0 16.0 14.0 0.0 E S
      kokku: 4.0 EAP
valikained
EKE7043.HT Eesti keele kirjalik väljendusoskus 4.0 28.0 20.0 8.0 0.0 E S
KAK7022.HR Haridussotsioloogia ja -poliitika 4.0 24.0 18.0 6.0 0.0 E S
KAN7022.HR Sotsiaalsed praktikad õppimises ja õppimiseks 4.0         E SK
KOK7058.FK Kommunikatsiooni tänapäevaseid käsitusi 4.0         E K2
KUR7075.LT Loovus hariduse komponendina 4.0         E SK
MLG7010.LT Globaalökoloogia 4.0 42.0 34.0 8.0 0.0 E K
MLM7204.DT Matemaatiline modelleerimine 4.0         A S
PSO7106.LT Organisatsiooniteooria 4.0         E K1
PSP7004.LT Arengu-uuringud ja arenguhindamine 4.0         A S
RIT7012.YK Ühiskonna ja poliitika teooria 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
RIT7024.YK Kodanikuühiskond ja demokraatia 4.0         E S
      vähemalt:4.0 EAP
LIIK: Erialaained      algusesse
  PEAERIALA: Haridustehnoloogia
    MOODUL: Erialaained    41.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Kujundada iseseisvaks uurimis- ja arendustööks vajalikke oskusi, toestada magistritöö valmimise protsessi. Pakkuda kogemusi kursustel õpitu rakendamisel praktikakoolis, kogenud juhendaja käe all. Toetada süvendatud tehniliste ja pedagoogiliste pädevuste kujundamist kitsastes valdkondades, lähtudes õppija enda motivatsioonist, huvidest ja tulevikuplaanidest.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Mooduli läbinu:
osaleb arendusmeeskonna liikmena haridustehnoloogilises arendustöös;
rakendab teaduslikke meetodeid õppeprotsessi ja õpikeskkonna uurimisel;
kujundab õpikeskkonda info- ja haridustehnoloogilisi vahendeid kasutades;
loob, kohandab ja levitab digitaalseid õppematerjale;
kaardistab ja analüüsib enda kutsealast tegevust, kavandab ja juhib enda edasist kutsealast arengut.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
IFI7058.DT Haridustehnoloogia praktika 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A S
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3.0         A K
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3.0         A K
      kokku: 16.0 EAP
valikained
IFI7003.DT Projektijuhtimine tarkvaraarenduses 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E S
IFI7026.DT IT-arendamisega seonduvad juriidilised probleemid 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A S
IFI7031.DT Aktiivõpe informaatikatunnis 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E S
IFI7039.DT Serveripoolsed interaktiivsed tehnoloogiad 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A K
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4.0 42.0 14.0 28.0 0.0 E SK
IFI7059.DT Digitaalse meedia sisutootmine 3.0         E S
IFI7061.DT Multimeediumi arendamine 5.0         E K
IFI7062.DT Haridustehnoloogilise taristu seminar 3.0         E S
IFI7064.DT Õpihaldussüsteemid 3.0         A K
IFI7074.DT Tehnoloogiapõhine õpe organisatsioonis 4.0         A K
IFI7083.DT Õppemängu disain 3.0         A K
IFI7088.DT Riistvara koolis 4.0         A S
IFI7115.DT Turvalisuse ja privaatsuse küsimused 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E K
      vähemalt:25.0 EAP
    MOODUL: IKT arendus ja teadmusjuhtimine organisatsioonis    18.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Toetada teaduspõhise ja uurimusliku lähenemise kujunemist haridustehnoloogia valdkonnas ning anda asutuse haridustehnoloogile kogemused selle järjepidevaks praktiseerimiseks oma organisatsioonis õpitegevuste arendamisel ning koolikeskkonna kujundamisel;
Toetada haridustehnoloogilise innovatsiooni printsiipe tundvate ja haridusasutuse kui kogukonna arengu planeerimisel rakendavate spetsialistide kujunemist.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Teadmised kasvatusteaduslikest käsitustest haridustehnoloogias ning oskus neid seostada õppetegevuse eri aspektidega;
Suutlikkus efektiivselt organiseerida ja toetada erinevate erialade õppetegevust haridustehnoloogiat kasutades, kujundada õpikeskkonda, juhendada õpetajaid ja õppijaid õppimist ja õpimotivatsiooni toetama, nõustada õppijaid ja õpetajaid haridustehnoloogia integreerimisel oma õppetegevusse ja suunata asutuse kui kogukonna haridustehnoloogia alast (arendus)tegevust;
Kompetentsus haridustehnoloogia rakendamise valdkondades, mis on vajalikud asutustes haridustehnoloogiliste üldpädevuste kujunemise toetamiseks ja järjepideva õppimise organiseerimiseks;
Oskus ja motivatsioon töötada meeskonnas ja võrgustikes, kaasates erinevaid partnereid;
Oskus kasutada teaduslikke meetodeid, haridustehnoloogilisi vahendeid õppeprotsessis ja õpikeskkonna analüüsimiseks ning kujundamiseks, õppijate arengu hindamiseks, haridustehnoloogiliseks innovatsiooniks;
Valmidus järgida professionaalseid ja eetilisi nõudeid;
Valmidus analüüsida enda kutsealast tegevust ja kavandada edasist arengut.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
IFI7007.DT Uurimismeetodid 4.0 30.0 30.0 0.0 0.0 E S
IFI7055.DT Innovatsioonitehnoloogiad 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E S
IFI7056.DT Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E K
IFI7060.DT Õpianalüütika 3.0         A K
INT7059.DT Teadmusjuhtimine 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A SK
      kokku: 18.0 EAP
    MOODUL: Õppedisain    13.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Toetada üldiste haridustehnoloogiliste pädevuste ja -teadmiste kujunemist ning luua eeldused nende rakendamiseks haridusasutuses;
Toetada teaduspõhise ja uurimusliku lähenemise kujunemist haridustehnoloogia valdkonnas ning anda asutuse haridustehnoloogile kogemused arendusuuringute järjepidevaks praktiseerimiseks oma organisatsioonis õpitegevuste arendamisel ning koolikeskkonna kujundamisel.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Teadmised õpiprotsessi toetamisest haridustehnoloogiaga ning oskus neid seostada õppetegevuse eri aspektidega;
Suutlikkus kujundada õpikeskkonda haridustehnoloogilisi vahendeid kasutades, sh planeerida õpiprotsessi ja luua digitaalseid õppematerjale ning e-õppe õpetamismetoodikaid;
Oskus töötada arendusmeeskonnas ja meeskonnajuhina kaasates erinevaid partnereid (õppijaid, kolleege jne);
Valmidus analüüsida enda kutsealast tegevust ja kavandada edasist arengut, oskus kasutada teaduslikke meetodeid õppeprotsessi ja õpikeskkonna analüüsimiseks ning arendamiseks;
Teadlikkus professionaalsetest ja eetilistest nõuetest;
Oskus kavandada ja läbi viia e-õppe alaseid projekte.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E S
IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A S
IFI7053.DT Digitaalsete õppematerjalide koostamine 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E K
IFI7057.DT Haridustehnoloogiline nõustamine 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A S
      kokku: 13.0 EAP
LIIK: Vabaained      algusesse
    MOODUL: Vabaained    16.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Vabaainete eesmärk on luua võimalused individuaalsete arenguvajaduste ja intellektuaalse huvi realiseerimiseks ning magistritöö koostamiseks vajalike ainete omandamiseks, mida on vaja lisaks õppida õppekavas olevatele ainetele. Sellesse moodulisse kuuluvaid aineid võib kasutada ka võõrkeelte oskuse taseme parandamiseks.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Teadmised ja oskused vastavalt üliõpilase valikutele.
LIIK: Lõputöö      algusesse
    MOODUL: Magistritöö    24.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Toetada üliõpilase iseseisvat mõtlemist ja orienteerumist kutse- ja erialases kirjanduses;
Kujundada üliõpilastes oskust viia läbi haridustehnoloogilisi uuringuid, analüüsida uurimistulemusi ning vormistada need praktilises kutsetöös vajalike otsuste tegemiseks ning erinevatele sihtrühmadele esitamiseks.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Suutlikkus rakendada teaduslikke uurimismeetodeid arendusuuringus uute õpetamisstrateegiate või -metoodikate loomiseks;
Suutlikkus rakendada osalusuuringu või juhtumiuuringu metoodikaid haridusasutuse haridustehnoloogilise potensiaali, -probleemide ja/või situatsioonide analüüsimiseks ja lahenduste pakkumiseks;
Oskus uurimuse andmeid analüüsida, uurimistulemusi interpreteerida ning praktikas rakendada, oskus uurimistulemusi esitada nii kirjalikult kui ka suulisel esitlusel;
Valmidus uurivaks õpetamiseks ja õpiprotsessi toetamiseks haridustehnoloogiat kasutades;
Valmidus järgida professionaalseid ja eetilisi nõudeid;
Valmidus analüüsida enda kutsealast tegevust ja kavandada edasist arengut.
 
nominaaljaotus: päevaõpe/sessioonõpe      algusesse
ilma kindla semestrita õppeained      algusesse
PEAERIALA: Haridustehnoloogia      algusesse
    kohustuslikud ained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
IFI7007.DT Uurimismeetodid 4.0 30.0 30.0 0.0 0.0 E   S
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4.0 30.0 16.0 14.0 0.0 E   S
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   S
IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   S
IFI7053.DT Digitaalsete õppematerjalide koostamine 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   K
IFI7055.DT Innovatsioonitehnoloogiad 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   S
IFI7056.DT Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   K
IFI7057.DT Haridustehnoloogiline nõustamine 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   S
IFI7058.DT Haridustehnoloogia praktika 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   S
IFI7060.DT Õpianalüütika 3.0         A   K
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3.0         A   K
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3.0         A   K
INT7059.DT Teadmusjuhtimine 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   SK
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Haridustehnoloogia 51.0         6 7
    valikained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
EKE7043.HT Eesti keele kirjalik väljendusoskus 4.0 28.0 20.0 8.0 0.0 E   S
IFI7003.DT Projektijuhtimine tarkvaraarenduses 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   S
IFI7026.DT IT-arendamisega seonduvad juriidilised probleemid 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   S
IFI7031.DT Aktiivõpe informaatikatunnis 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   S
IFI7039.DT Serveripoolsed interaktiivsed tehnoloogiad 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 A   K
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4.0 42.0 14.0 28.0 0.0 E   SK
IFI7059.DT Digitaalse meedia sisutootmine 3.0         E   S
IFI7061.DT Multimeediumi arendamine 5.0         E   K
IFI7062.DT Haridustehnoloogilise taristu seminar 3.0         E   S
IFI7064.DT Õpihaldussüsteemid 3.0         A   K
IFI7074.DT Tehnoloogiapõhine õpe organisatsioonis 4.0         A   K
IFI7083.DT Õppemängu disain 3.0         A   K
IFI7088.DT Riistvara koolis 4.0         A   S
IFI7115.DT Turvalisuse ja privaatsuse küsimused 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   K
KAK7022.HR Haridussotsioloogia ja -poliitika 4.0 24.0 18.0 6.0 0.0 E   S
KAN7022.HR Sotsiaalsed praktikad õppimises ja õppimiseks 4.0         E   SK
KOK7058.FK Kommunikatsiooni tänapäevaseid käsitusi 4.0         E   K2
KUR7075.LT Loovus hariduse komponendina 4.0         E   SK
MLG7010.LT Globaalökoloogia 4.0 42.0 34.0 8.0 0.0 E   K
MLM7204.DT Matemaatiline modelleerimine 4.0         A   S
PSO7106.LT Organisatsiooniteooria 4.0         E   K1
PSP7004.LT Arengu-uuringud ja arenguhindamine 4.0         A   S
RIT7012.YK Ühiskonna ja poliitika teooria 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
RIT7024.YK Kodanikuühiskond ja demokraatia 4.0         E   S
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Haridustehnoloogia 93.0         16 8
KÕRVALERIALA: korvaleriala      algusesse
 
      algusesse