Query in english
 
KAANB/14.HR - Andragoogika
õppekava versiooni struktuur
õppeainete loend õppekava osade kaupa [Üldained] [Erialaained] [Lõpueksam]
nominaaljaotus: päevaõpe/sessioonõpe [ilma kindla semestrita õppeained]
 
õppekava kood KAANB.HR
õppekava kuraator Katrin Karu
HTMi õppekava kood 1544
õppekavaversiooni kood KAANB/14.HR
instituut/kolledž HR - Haridusteaduste instituut
nimetus e.k. Andragoogika
nimetus i.k. Adult Education
õppetöö keel eesti keel
õppetase bakalaureuseõpe
maht (EAP) 180
õppevaldkond Haridus
õppekavagrupp õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
vastuvõtu valdkond kasvatusteadused ja õpetajaharidus
nominaalne õppeaeg (semestrites) 6
õppe alustamise tingimused Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Eesti keele riigieksam või eesti keele kui teise keele riigieksam. Vastuvõtueksam.
antavad kraadid haridusteaduse bakalaureus
õppekava eesmärgid Luua võimalused elukestva õppe, hariduse-, sh täiskasvanuhariduse valdkonna ja täiskasvanu õppimise teoreetiliste käsituste ja seisukohtade mõistmiseks, seostamiseks ja kriitiliseks hindamiseks, kompetentsuse kujunemiseks tööks erinevate sektorite organisatsioonides, haridus-, sh täiskasvanuhariduse ja -koolituse valdkonnas ning õpingute jätkamiseks magistriõppes;
Luua võimalused täiskasvanuhariduse sotsiaalsete ja hariduslike eesmärkide, funktsioonide ning täiskasvanu õppimise ja õpetamise põhimõtete ning seoste mõistmiseks;
Luua võimalused kompetentsuse kujunemiseks täiskasvanu arengu, õppimise toetamisel ja suunamisel sihipäraselt loodud õpisituatsioonides tasemehariduses, tööalases ettevalmistuses, täiendõppes ja/või vabahariduses ning enesearengu protsessis;
Luua võimalused andragoogi rollide mõistmiseks, õppimisvajaduste ja arenguvõimaluste mõistmiseks ja määratlemiseks;
Luua võimalused kompetentsuse kujunemiseks, mis võimaldavad lõpetajal tööle täiskasvanukoolituse korraldaja, koolituskonsultandi, õppe- ja koolitusspetsialisti, koolitusprojekti juhi või -assistendina avaliku-, era- ja kolmanda sektori organisatsioonides.
õppekava õpiväljundid
- mõistab, seostab ja hindab kriitiliselt elukestva õppe, hariduse-, sh täiskasvanuhariduse valdkonna, täiskasvanu arengu ja õppimise teooriaid, käsitusi ja seisukohti ühiskonna, kogukonna, grupi (gruppide) ja indiviidi tasandil
- mõistab ja analüüsib täiskasvanuhariduse sotsiaalseid ja hariduslikke eesmärke, funktsioone täiskasvanu õppimise ja õpetamise kontekstis
- toetab ja suunab täiskasvanu arengut ja õppimist sihipäraselt loodud õpisituatsioonides erinevates sotsiaalsetes kontekstides
- mõistab ennast isiksusena ning määratleb ennast andragoogina, sh grupi/kogukonna aktiivse ja vastutava liikmena
- tunnetab ja põhjendab individuaalseid õppimisvajadusi ja arenguvõimalusi
lõpetamistingimused Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, sh. sooritama kõik kohustuslikud õppeained ning sooritama bakalaureuseeksami.
Üliõpilasel, kes ei ole lõpetanud eesti õppekeelega kooli või on lõpetanud osaliselt eesti õppekeelega kooli, on vaja omandada eesti keele oskus C1-tasemel.
Kuni 2015/2016 sisseastunutele sätestatakse täiendavalt lõpetamise tingimuseks ühe võõrkeele oskus Euroopa keeleõppe raamdokumendi B2-tasemel, kaugõppe/tsükliõppe üliõpilastele Euroopa keeleõppe raamdokumendi B1-tasemel ja ülikooliõpinguteks vajalik arvutioskuse tase.
Alates 2016/2017 sisseastunutele on lõpetamise tingimuseks ühe võõrkeele oskus Euroopa keeleõppe raamdokumendi B2-tasemel.
 
õppekava peaerialad
1-1 // 1
nr nimetus min. EAP
  Andragoogika 96.0
 
õppeainete loend õppekava osade kaupa      algusesse
LIIK: Üldained      algusesse
  PEAERIALA: Andragoogika
    MOODUL: Üldained    16.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Luua võimalused kasvatusteadusliku käsitluse kujunemiseks ja haridustegelikkuse mõistmiseks sotsiaalteaduslikus kontekstis.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Üliõpilane:
Teab ja mõistab kasvatusteaduste, sotsioloogia, psühholoogia sotsiaalpsühholoogia põhilisi käsitusi ja teooriaid;
Mõistab sotsiaalteadusliku uurimistöö aluseid;
Otsib ja analüüsib informatsiooni haridustegelikkust mõjutavate protsesside (sh demograafilisi) mõistmiseks ja problematiseerimiseks.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
PSP6002.LT Sotsiaalpsühholoogia 4.0 28.0 28.0 0.0 0.0 E K
RIM6013.YK Ettevõtluse alused 4.0         A S
      kokku: 8.0 EAP
valikained
AKJ6264.YK Tööõigus 4.0   20.0 8.0   E SK
HIA6016.HT Sissejuhatus kultuurantropoloogiasse 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E SK
HIF6011.HT Sissejuhatus filosoofiasse 4.0 14.0 14.0 0.0 0.0 E SK
PSP6048.LT Organisatsioonipsühholoogia 4.0 40.0 28.0 12.0 0.0 E SK
RAS6001.YK Sissejuhatus sotsioloogiasse 4.0 28.0 28.0 0.0 0.0 E S
      vähemalt:8.0 EAP
LIIK: Erialaained      algusesse
  PEAERIALA: Andragoogika
    MOODUL: Areng ja õppimine    27.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Luua võimalused täiskasvanud õppija arengu ja õppimise iseärasuste mõistmiseks indiviidi ja grupi kontekstis erinevates õpisituatsioonides ja õpikeskkondades.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Üliõpilane:
Mõistab täiskasvanu arengu ja õppimise eripära ja seoseid;
Käsitleb õppimist erinevate teooriate ja käsituste kontekstis;
Rakendab täiskasvanute õpetamise põhimõtteid sihipäraselt loodud õpisituatsioonis;
Mõistab grupi mõju indiviidi ja grupi õppimisele;
Analüüsib ennast õppijana ja grupi liikmena erinevates õpikeskkondades.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
KAN6015.HR Grupp, õppija ja õppimine 5.0 50.0 50.0 0.0 0.0 E SK
KAN6026.HR Õppimine täiskasvanueas 5.0 50.0 30.0 20.0 0.0 E SK
KAN6029.HR Sotsiaalne tarkvara õppimise toetajana 4.0         A SK
KAN6066.HR Täiskasvanute õpetamise alused ja põhimõtted 6.0   40.0 20.0   E S
      kokku: 20.0 EAP
valikained
KAN6007.HR Elukestev õpe ja sotsiaalsed muutused 5.0 50.0 50.0 0.0 0.0 A K
KAN6020.HR Sotsiaalne õppimine 4.0 40.0 20.0 20.0 0.0 E S
KAN6031.HR Argumentatsioon ja kõne uurimistöö koostamiseks 3.0         A SK
      vähemalt:7.0 EAP
    MOODUL: Täiskasvanuhariduse teooria ja praktika    38.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Luua võimalused andragoogika ja täiskasvanuhariduse funktsionaalsete seoste, suundade, seisukohtade, probleemide käsitlemiseks ja analüüsimiseks kodanikuühiskonna kontekstis ning enda kui enesearengu subjekti mõistmiseks, määratlemiseks ja tegevuseks konkreetses tegevusvaldkonnas.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Üliõpilane:
Mõistab andragoogika põhiprobleemi ning käsitleb seda teoreetiliste käsituste, ühiskonnas toimuvate protsesside ja praktiliste situatsioonide kontekstides;
Mõistab täiskasvanuhariduse ja -koolituse rakendusvaldkondade funktsionaalseid seoseid, suundi ja probleeme;
Omab ülevaadet täiskasvanuhariduse rakendusvaldkondadest;
Mõistab ja analüüsib täiskasvanuhariduse, elukestva õppe ja täiskasvanu õppimise vahelisi seoseid, probleeme kodanikuühiskonna tingimustes;
Käsitleb formaalse, informaalse ja mitteformaalse hariduse rolle, põhimõtteid, väärtusi, suundi ja võimalusi ühiskonnas ja täiskasvanuhariduses;
Märkab, tunnetab, analüüsib ja hindab ennast kui enesearengu subjekti, määratleb ja põhjendab enda arenguperspektiive.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
KAN6004.HR Praktika 10.0 5.0 5.0 0.0 0.0 A K
KAN6034.HR Andragoogika ja kasvatusteadused: kasvatus, haridus, koolitus ja elukestev õppimine 9.0         E S
KAN6036.HR Praktika I 3.0         A SK
KAN6064.HR Täiskasvanuhariduse teooria, poliitika ja praktika 6.0   60.0     E S
KAN6065.HR Vabaharidus ja kodanikeühenduste roll täiskasvanuhariduses 3.0   30.0 15.0   A K
      kokku: 31.0 EAP
valikained
KAN6006.HR Täiskasvanukoolituse keskused elukestva õppe kontekstis 3.0 30.0 30.0 0.0 0.0 A K
KAN6030.HR Andragoogika praktikas 3.0         A SK
KAN6033.HR Loovdraama ja sotsiomeetria võimalused töös gruppidega 4.0   0.0 7.0   A SK
      vähemalt:7.0 EAP
    MOODUL: Täiskasvanukoolitus ja andragoog    31.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Luua tingimused ja võimalused andragoogi rollide, tegevusvaldkondade, ametikonteksti ja kompetentsuse mõistmiseks ja rakendamiseks, andragoogi väärtuste ja vastutuse kujunemiseks.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Üliõpilane:
Eristab andragoogi tegevusvaldkondi ja -kontekste;
Omab põhjendatud käsitust andragoogide rollidest ning analüüsib end andragoogi rollis kriitiliselt;
Mõistab täiskasvanukoolituse juhtimise põhimõtteid ning kasutab neid tegevuskeskkonnas;
Kavandab, viib läbi ja hindab koolitusprojekti;
Kasutab loovalt ja isikupäraselt andragoogi tegevusvaldkondades kasutamiseks sobivaid meetodeid.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
KAN6008.HR Andragoogi kvalifikatsioon ja kompetentsus 3.0 30.0 15.0 15.0 0.0 A K
KAN6009.HR Andragoogi kvalifikatsioon ja kompetentsus II 3.0 30.0 30.0 0.0 0.0 E S
KAN6010.HR Täiskasvanukoolituse alused ja põhimõtted 4.0 40.0 30.0 10.0 0.0 E SK
KAN6012.HR Koolitusprojekti juhtimine 4.0 40.0 30.0 10.0 0.0 E S
KAN6032.HR Hindamisprotsess täiskasvanute õppes 4.0         E SK
KAN6035.HR Erikursus: Andragoogikas 3.0         A SK
      kokku: 21.0 EAP
valikained
KAN6011.HR Meetodid täiskasvanuõppes 5.0 50.0 40.0 10.0 0.0 A SK
KAN6027.HR Andragoogi professioon ja kompetentsus 4.0   40.0     E SK
KAN6028.HR Andragoogi sotsiaalsed oskused 5.0   50.0     A SK
KAN6037.HR Täiskasvanukoolitaja sotsiaalne identiteet 5.0         E SK
      vähemalt:10.0 EAP
    MOODUL: Uurimistöö    14.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Luua võimalused aktuaalse uurimisprobleemi püstitamiseks ja määratlemiseks ning kavandatud uurimuse läbiviimiseks, vormistamiseks ja avalikuks esitamiseks.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Üliõpilane:
Määratleb, analüüsib ja põhjendab uurimisprobleemi;
Kontseptualiseerib uurimuse teoreetilise aluse;
Viib läbi iseseisvalt ja süsteemselt kavandatud uurimustöö, mis vastab kasvatusteaduslikule uurimustööle esitatavatele sisulistele ja vormilistele nõuetele;
Põhjendab ja kaitseb avalikult uurimuse tulemusi.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
KAN6021.HR Uurimisseminar I 5.0 48.0 25.0 23.0 0.0 A S
KAN6022.HR Uurimisseminar II 6.0 58.0 30.0 28.0 0.0 E K
      kokku: 11.0 EAP
valikained
KAN6023.HR Kriitiline mõtlemine ja kriitiline refleksioon 3.0 30.0 15.0 15.0 0.0 A K
KAN6024.HR Andmekogumismeetodid 3.0 30.0 15.0 15.0 0.0 A K
      vähemalt:3.0 EAP
LIIK: Vabaained      algusesse
    MOODUL: Vabaained    48.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Luua võimalused individuaalsete õpi- ja arenguvajaduste ja intellektuaalse huvi realiseerimiseks. Sellesse blokki kuuluvaid aineid võib kasutada mh võõrkeelte ja arvutikasutamise ja infootsingu oskuste taseme tõstmiseks.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Üliõpilane:
Omandab teadmisi ja oskusi õpi- ja arenguvajadustest ning intellektuaalsetest huvidest lähtuvalt, mis toetavad õppimist ja arengut;
Valdab ühte võõrkeelt Euroopa Keelemapi B2 tasemel;
Oskab kasutada arvutit ülikooliõpinguteks vajalikul tasemel;
Vene õppekeelega koolilõpetajatele eesti keele oskus C1 tasemel.
LIIK: Lõpueksam      algusesse
  PEAERIALA: Andragoogika
    MOODUL: Bakalaureuseeksam    6.0 EAP
eesmärgid:
Näita rohkem
Näita vähem
Hinnata õppekava ja õpingute läbimisel kujunenud pädevusi ja kompetentsust.
õpiväljundid:
Näita rohkem
Näita vähem
Üliõpilane:
Oskab eesmärgistada tegevust ja protsesse ning määratleb ja selgitab perspektiive;
Märkab, tunnetab, analüüsib ja hindab ennast kriitiliselt, määratleb ja põhjendab enda arenguperspektiive, sh grupi/kogukonna liikmena;
Toetab, suunab täiskasvanu õppija õppimist;
Väärtustab ja austab inimest ja tema terviklikku arengut, mõistab täiskasvanu õppimise ja õpetamise põhimõtteid ning täiskasvanuhariduse sotsiaalset ja hariduslikku funktsiooni;
Suudab lahendada probleeme ja mõjutada gruppi.
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A õpet. sem.
kohustuslikud ained
KAN6025.HR Bakalaureuseeksam 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E K
      kokku: 6.0 EAP
 
nominaaljaotus: päevaõpe/sessioonõpe      algusesse
ilma kindla semestrita õppeained      algusesse
PEAERIALA: Andragoogika       algusesse
    kohustuslikud ained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
KAN6004.HR Praktika 10.0 5.0 5.0 0.0 0.0 A   K
KAN6008.HR Andragoogi kvalifikatsioon ja kompetentsus 3.0 30.0 15.0 15.0 0.0 A   K
KAN6009.HR Andragoogi kvalifikatsioon ja kompetentsus II 3.0 30.0 30.0 0.0 0.0 E   S
KAN6010.HR Täiskasvanukoolituse alused ja põhimõtted 4.0 40.0 30.0 10.0 0.0 E   SK
KAN6012.HR Koolitusprojekti juhtimine 4.0 40.0 30.0 10.0 0.0 E   S
KAN6015.HR Grupp, õppija ja õppimine 5.0 50.0 50.0 0.0 0.0 E   SK
KAN6021.HR Uurimisseminar I 5.0 48.0 25.0 23.0 0.0 A   S
KAN6022.HR Uurimisseminar II 6.0 58.0 30.0 28.0 0.0 E   K
KAN6025.HR Bakalaureuseeksam 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   K
KAN6026.HR Õppimine täiskasvanueas 5.0 50.0 30.0 20.0 0.0 E   SK
KAN6029.HR Sotsiaalne tarkvara õppimise toetajana 4.0         A   SK
KAN6032.HR Hindamisprotsess täiskasvanute õppes 4.0         E   SK
KAN6034.HR Andragoogika ja kasvatusteadused: kasvatus, haridus, koolitus ja elukestev õppimine 9.0         E   S
KAN6035.HR Erikursus: Andragoogikas 3.0         A   SK
KAN6036.HR Praktika I 3.0         A   SK
KAN6064.HR Täiskasvanuhariduse teooria, poliitika ja praktika 6.0   60.0     E   S
KAN6065.HR Vabaharidus ja kodanikeühenduste roll täiskasvanuhariduses 3.0   30.0 15.0   A   K
KAN6066.HR Täiskasvanute õpetamise alused ja põhimõtted 6.0   40.0 20.0   E   S
PSP6002.LT Sotsiaalpsühholoogia 4.0 28.0 28.0 0.0 0.0 E   K
RIM6013.YK Ettevõtluse alused 4.0         A   S
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Andragoogika 97.0         12 8
    valikained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
AKJ6264.YK Tööõigus 4.0   20.0 8.0   E   SK
HIA6016.HT Sissejuhatus kultuurantropoloogiasse 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 E   SK
HIF6011.HT Sissejuhatus filosoofiasse 4.0 14.0 14.0 0.0 0.0 E   SK
KAN6006.HR Täiskasvanukoolituse keskused elukestva õppe kontekstis 3.0 30.0 30.0 0.0 0.0 A   K
KAN6007.HR Elukestev õpe ja sotsiaalsed muutused 5.0 50.0 50.0 0.0 0.0 A   K
KAN6011.HR Meetodid täiskasvanuõppes 5.0 50.0 40.0 10.0 0.0 A   SK
KAN6020.HR Sotsiaalne õppimine 4.0 40.0 20.0 20.0 0.0 E   S
KAN6023.HR Kriitiline mõtlemine ja kriitiline refleksioon 3.0 30.0 15.0 15.0 0.0 A   K
KAN6024.HR Andmekogumismeetodid 3.0 30.0 15.0 15.0 0.0 A   K
KAN6027.HR Andragoogi professioon ja kompetentsus 4.0   40.0     E   SK
KAN6028.HR Andragoogi sotsiaalsed oskused 5.0   50.0     A   SK
KAN6030.HR Andragoogika praktikas 3.0         A   SK
KAN6031.HR Argumentatsioon ja kõne uurimistöö koostamiseks 3.0         A   SK
KAN6033.HR Loovdraama ja sotsiomeetria võimalused töös gruppidega 4.0   0.0 7.0   A   SK
KAN6037.HR Täiskasvanukoolitaja sotsiaalne identiteet 5.0         E   SK
PSP6048.LT Organisatsioonipsühholoogia 4.0 40.0 28.0 12.0 0.0 E   SK
RAS6001.YK Sissejuhatus sotsioloogiasse 4.0 28.0 28.0 0.0 0.0 E   S
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
Andragoogika 67.0         8 9
KÕRVALERIALA: korvaleriala      algusesse
    kohustuslikud ained
ainekood aine nimetus EAP tunnid lo pr ha E/A peaeriala nr õpet. sem.
KAN6010.HR Täiskasvanukoolituse alused ja põhimõtted 4.0 40.0 30.0 10.0 0.0 E k.eriala SK
KAN6011.HR Meetodid täiskasvanuõppes 5.0 50.0 40.0 10.0 0.0 A k.eriala SK
KAN6015.HR Grupp, õppija ja õppimine 5.0 50.0 50.0 0.0 0.0 E k.eriala SK
KAN6026.HR Õppimine täiskasvanueas 5.0 50.0 30.0 20.0 0.0 E k.eriala SK
KAN6037.HR Täiskasvanukoolitaja sotsiaalne identiteet 5.0         E k.eriala SK
peaeriala EAP tunnid lo pr ha eksam arvestus
kõrvaleriala 24.0         4 1
 
      algusesse