IFI6207.DT - Interaktsioonidisain
 
õppeaine kood IFI6207.DT
õppeaine nimetus eesti k Interaktsioonidisain
õppeaine nimetus inglise k Interaction Design
õppeaine maht EAP 4.00
orienteeriv kontakttundide maht 42
õpetamise semester sügis-kevad
kontrollivorm eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud Mati Mõttus (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud õppejõud on määramata
õppeaine eesmärgid eesti k Luua võimalused interaktsioonidisaini oskuste arendamiseks. Toetada rühmatöö ja akadeemilise kirjutamise oskuste arengut.
õppeaine sisu lühikirjeldus eesti k Sissejuhatus interaktsioonidisaini. Taustauuring. Konkurentsianalüüs. Persoonad. Stsenaariumidepõhine disain. Erinevate osapoolte kaasamine osalusdisaini protsessi. Mõistekaardid, sisukaardid ja voodiagrammid. Kasutajalood. Kasutajaliidese prototüüpimine: vahendid ja tehnikad. Paberprototüüpide koostamine ja testimine. Sõrestikmudelid. Detailsed kasutajaliidese prototüübid. Kasutajaliidese raamistikud. Disainimustrid ja kasutajaliidese juhised. Kasutatavuse hindamise meetodid. Disainiuuringu tulemuste esitamine.
iseseisev töö eesti k Iseseisev töö on korraldatud disainiprojektina, mille raames üliõpilased koostavad väikestes rühmades ühe rakenduse kontseptuaalse disaini ja prototüübi. Iga üliõpilane kirjutab aruande ühe disainiprotsessi etapi kohta.
õppeaine õpiväljundid eesti k. Õppeaine läbinud üliõpilane:
- valib sobivad meetodid erinevate osapoolte kaasamiseks disainiprotsessi;
- hindab kriitiliselt olemasolevaid rakendusi;
- koostab persoonasid, stsenaariume ja kasutajalugusid;
- valmistab ja testib paberprototüüpe ning detailseid kasutajaliidese prototüüpe;
- esitleb disainiuuringu tulemusi nii suuliselt kui kirjalikult.
hindamismeetodid eesti k Eksamihinne põhineb disainiprojekti tulemustel ja kirjalikul aruandel.
vastutav õppejõud Mati Mõttus