STS7449.YK - Sooline vägivald ja ohvriabi
 
õppeaine kood STS7449.YK
õppeaine nimetus eesti k Sooline vägivald ja ohvriabi
õppeaine nimetus inglise k Gender-based Violence and Victim Support
õppeaine maht EAP 4.00
orienteeriv kontakttundide maht 28
õpetamise semester kevad
kontrollivorm eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
õppeaine eesmärgid eesti k Teoreetilise baasi loomine soolise vägivalla teoreetilistest lähtekohtadest erinevate teoreetiliste kontseptsioonide ja mudelite kaudu, luua eeldused tulevaseks klienditööks soolise vägivalla ohvritega.
õppeaine sisu lühikirjeldus eesti k Ülevaate loomine soolise vägivalla olemusest, põhjustest ja liikidest (kodune, sh lähi-, kohtingu-, seksuaalvägivald) ja sellega seotud teemakohastest uurimustest Eestis. Kursuse käigus käsitletakse soolise vägivalla vorme (vaimne, füüsiline, seksuaalne jt) vägivalla ajaloolis- kultuurilist tausta ning levikut Eestis ja maailmas, samuti soolise vägivalla mõju isikule ja tema perele. Käsitletakse inimkaubanduse ja soolise ebavõrdsuse ning inimõiguste küsimusi ja ohvriabi võimalusi töös vägivallaohvritega, sh meeskonnatööd.
iseseisev töö eesti k Kursus lõpeb kirjaliku arvestusega (test). Arvestusele pääsemiseks on vaja esitada kodutöö teemal: „Perevägivalla ennetamine ja leevendamine KOV tasandil: vajadused, võimalused ja hetkeseis“, mis tuleb seminaril suuliselt esitada.
õppeaine õpiväljundid eesti k. - tunneb naistevastase vägivalla käsitlemise põhimõisteid´;
- tunneb soolise vägivalla teoreetilisi lähtekohti;
- teab soolise vägivalla erinevaid käsitlusi ja tõlgendusi, sh teemakohaseid uuringuid;
- tunneb soolise vägivalla olemust, sh erinevaid liike ja vorme, sh tunneb ära vägivalla sümptomeid;
- tunneb soolise vägivalla ulatust ning levikut Eestis ja maailmas;
- tunneb vägivallaga võitlemise õigusnorme ja sotsiaalpoliitilisi meetmeid, sh rahvusvahelisel tasandil;
- teab vägivallaohvri abistamise võimalusi võrgustikutöös (sotsiaaltöötajad, politseinikud, tervishoiutöötajad, terapeudid, psühholoogid jne).
hindamismeetodid eesti k Eksam: mis koosneb referaadi ja testi koondhinnangust.
Eksamile pääsemise eelduseks on iseseisva kodutöö sooritamine ja osavõtt auditoorse töö aruteludest ning praktilistest töödest, kus toimub tagasiside andmine ning eneseanalüüs.
vastutav õppejõud Marju Medar, PhD