IFI6069.DT - Programmeerimise põhikursus
 
õppeaine kood IFI6069.DT
vana ainekood IFI6069
õppeaine nimetus eesti k Programmeerimise põhikursus
õppeaine nimetus inglise k Basic Course in Programming
õppeaine maht EAP 4.00
orienteeriv kontakttundide maht 56
õpetamise semester kevad
kontrollivorm eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud Jaagup Kippar (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud õppejõud on määramata
õppeaine eesmärgid eesti k Anda põhioskused rakendusprogrammide koostamiseks. Õpitakse kavandama ja koostama programme nii eraldi kui grupina ning kasutama abimaterjale. Kursus annab aluse, mille külge on võimalik kinnitada programmeerimise valikkursustel saadavad oskused.
õppeaine sisu lühikirjeldus eesti k Java programmide ülesehitus. Massiivid, listid, alamprogrammid. Kirjeldava statistika lahenduste programmeerimine.
Objektorienteeritud programmeerimine. Graafika, sündmused, animatsioon, mudelite koostamine. Liht- ja struktuurandmetüübid, vood, failid. Erindid. Võrguprogrammid, lõimed. Rakendid. Programmeerimiskõlbuliku mudeli koostamine.
iseseisev töö eesti k Iseseisvaks tööks on üksi, paaris ja grupitöö käigus rakenduse planeerimine, teostus ja esitlus.
õppeaine õpiväljundid eesti k. Kursuse läbinu tunneb Java objektorienteeritud rakendusprogrammide tööpõhimõtteid ning koostamise võimalusi. Oskab luua objekte, meetodeid, klasse (sealhulgas abstraktseid), alamklasse, liideseid. Tunneb graafikakomponente ning oskab luua graafilise kasutajaliidese, kasutada kuulareid sündmuste töötlemiseks, animatsioone, võrgulahendusi. Oskab koostada keskmise keerukusega rakendusi nii üksinda kui grupina.
hindamismeetodid eesti k Eksam. Hinnet mõjutavad iseseisvad tööd, kontrolltöö, grupitöö, teooriaseminar ning eksamiülesande käigus õppejõu silma all loodud rakendus.
vastutav õppejõud Jaagup Kippar
eeldusaine 1 IFI6074.DT - Programmeerimise alused