YID6001.YM - ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus
 
õppeaine kood YID6001.YM
õppeaine nimetus eesti k ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus
õppeaine nimetus inglise k LIFE - Learning in Interdisciplinary Focused Environment
õppeaine maht EAP 6.00
orienteeriv kontakttundide maht 60
õpetamise semester sügis-kevad
kontrollivorm arvestus
2018/2019 kevadsemestri õppejõud Hagi Šein
Andres Jõesaar
Indrek Treufeldt (eesti keel) tavaline kursus
Martin Sillaots
Indrek Ibrus
Mart Reimann (eesti keel) tavaline kursus
Margus Vihalem
Grigori Utgof
Kersten Kattai
Mare Merimaa
Tiiu Koff
Tiina Elvisto
Sirje Rekkor (eesti keel) tavaline kursus
Tiiu Tammemäe
Eve Kiiler
Katrin Aava
Heili Einasto
Kaia Sisask
Kai Pata (eesti keel) tavaline kursus
Ilona-Evelyn Rannala (eesti keel) tavaline kursus
Tiina Vänt (eesti keel) tavaline kursus
Merike Ristikivi (eesti keel) tavaline kursus
Maris Saagpakk (eesti keel) tavaline kursus
Katri-Liis Reimann (eesti keel) tavaline kursus
Reeda Tuula (eesti keel) tavaline kursus
Aleksandra Ljalikova
Linda Kaljundi (eesti keel) tavaline kursus
Eve-Liis Roosmaa (eesti keel) tavaline kursus
Catlyn Kirna
Mari Uusküla
Tiit Vaasma
Jaanus Terasmaa
Liisa Puusepp
Vladimir Tomberg
Merike Sisask tavaline kursus
Mart Abel (eesti keel) tavaline kursus
Ulrike Plath
Zsolt Bugarszki
Terry William Mcdonald
Lianne Teder
Kairi Koort
Tiina Pajuste
Mikhail Fiadotau
Alexander Horstmann
James Sunney Quaicoe
Merlin Linde
2019/2020 sügissemestri õppejõud õppejõud on määramata
õppeaine eesmärgid eesti k ELU õppeaine eesmärk on toetada üldpädevuste ja meeskonnatööoskuste süvendamist läbi interdistsiplinaarse probleem- või teemapüstituse.
õppeaine sisu lühikirjeldus eesti k Õppetegevus toimub 6-8 liikmelistes rühmades. ELU õppeaines moodustavad projektirühma üliõpilased vähemalt kolmelt akadeemiliselt suunalt. Ühe projektiga võib liituda kuni kolm 6-8 liikmelist rühma.

ELU õppeaines teostatakse projekte juhendaja(te) ja üliõpilaste koostööl, mis sisaldab ühise teema või probleemi mõtestamist, eesmärkide püstitamist, tegevuskava koostamist ning selle eesmärgipärast täitmist.

ELU õppeaine raames on soovituslik osaleda järgmistel seminaridel:
Grupitöö edukas toimimine
Projektijuhtimise alusteadmised
Digikeskkondi tutvustav seminar
ELU projekti kommunikatsioon ja turundus
Postri koostamise töötuba

Põhjalikum info kursuse korralduse kohta on esitatud ELU veebilehel elu.tlu.ee.
iseseisev töö eesti k 1. Meeskonnatöö tulemusel valminud ELU kavand;
2. Koostada meeskonnatööna ELU vahekokkuvõte etteantud vormil (semestri vahenädalaks).
3. Osaleda semestri vahenädalal toimuval tagasiside sessioonil.
4. Kirjutada eneserefleksioon meeskonnaliikme rolli täitmisest ja teiste liikmete panusest projekti tegevusse (esitada individuaalselt juhendajale).
5. Koostada meeskonnatööna poster ELU projekti protsessist, tulemustest ja järeldustest.
6. Osaleda meeskonnaga ELU projektide esitluspäeval ja esitada meeskonnatööna valminud loomingulise tegevuse tulemusi.

Iseseisvate tööde sooritamine eeldab aktiivset osalemist kokkulepitud projekti kohtumistel ja meeskonnaliikmena võetud kohustuste täitmist.
õppeaine õpiväljundid eesti k. Üliõpilane:
• oskab luua seoseid ja analüüsida ELU projektis seatud eesmärke ja nende lahendusvõimalusi nii enda kui teiste erialade perspektiividest lähtudes;
• kasutab ELU projekti elluviimise käigus omandatud uusi erialaseid ja erialade vahelisi teadmisi ning tunneb ära nende rakendamisvõimalused;
• teab ja oskab rakendada projekti- ja meeskonnatöö toimimise põhimõtteid, sh rollide jaotamine, vastutuse võtmine, panustamine grupitöösse ning on omandanud ajajuhtimise oskused;
• analüüsib projekti edenemist ja selle tulemuslikkust, hinnates oma tegevusi kriitiliselt ja kavandades parendusmeetmeid;
• oskab eneserefleksioonis analüüsida oma ja teiste rolli ja vastutust projekti tegevuste ja eesmärkide elluviimisel.
hindamismeetodid eesti k ELU õppeaine hindamine põhineb eneserefleksiooni analüüsil ning juhendaja poolt läbiviidud projekti kui protsessi vaatluse alusel.
vastutav õppejõud
kohustuslik kirjandus ELU ülõpilase ABC
https://docs.google.com/document/d/1BiJmcN7oRpw4i7Rfia-6q7im9AUAUXToggProBo2tTs/edit
Kursuse vastutava õppejõu poolt antud projektitöö, ettevõtlikkuse, meeskonnatöö ning erialane kirjandus.

Literature about project work, entrepreneurship, teamwork and speciality-specific literature.
https://docs.google.com/document/d/1Lyx-BrCiJR1ISzLEzx-EJUB64nroBGZuwAaLtCD0nVk/edit
lisainfo eesti keeles (2000 tähemärki) Ainesse registreerinud üliõpilasele saadetakse ELU õppeainega seotud korralduslikku infot ELU veebilehel registreeritud e-mailile elu@tlu.ee aadressilt.
lisainfo inglise keeles (2000 tähemärki) LIFE course related information is sent to the students e-mail that is registered to LIFE website from elu@tlu.ee.
asenduskirjandus Ei ole võimalik kirjanduse alusel läbida.
Course cannot be passed without active participation in teamwork