TELLIMISEL KOOLITUSED

Kultuurilised kompetentsid

DaVinci Resolve montaaži algkursus

Eesmärk
Omandada teadmised DaVinci Resolve programmi montaaživõimalustest.
Eeldused
arvuti kasutamise oskus, huvi montaaži vastu
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903,tiiu.maar@tlu.ee

Eesti keele ortograafia

Eesmärk
värskendada õigekirjateadmisi
Eeldused
Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Eesti keele ortograafia ja korrektne e-kiri

Eesmärk
Värskendada õigekirjateadmisi. Õppida valima lühemaid, selgemaid ja kantseliidivabu sõnastusmalle. Märgata sagedasemaid tänapäeva keeleprobleeme. Lihvida kirjalikku eneseväljendusoskust. Õppida koostama selgeid ja viisakaid e-kirju.
Eeldused
Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Eesti keele õigekeel ja tekstide keeleline toimetamine

Eesmärk
Õppida koostama ja toimetama keeleliselt korrektseid ja selge ülesehitusega tekste.
Eeldused
Eesti keele oskus kesktasemel
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Eesti keele õigekirja ja sõnastusstiili täiustamine

Eesmärk
Värskendada õigekirjateadmisi. Õppida valima lühemaid, selgemaid ja kantseliidivabu sõnastusmalle. Märgata sagedasemaid tänapäeva keeleprobleeme. Lihvida kirjalikku eneseväljendusoskust. Õppida koostama selgeid ja viisakaid e-kirju.
Eeldused
Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Eesti teaduskeel

Eesmärk
Mõista süvitsi ladusa ja täpse eestikeelse teadus- ja õppeteksti loomise põhimõtteid, teadvustada teravamaid karisid eestikeelses väljenduses (sh võõrmõjud, moelummus).
Eeldused
Eesti keele oskus C1 tasemel või emakeelena. Koolitusele eelneb osalejate küsitlus täpsustamaks käsitletavat ainestikku.
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Fotograafia ja videograafia algteadmised

Eesmärk
Omandada baasteadmised ja -oskused fotograafiast ja videograafiast ning järeltöötlusest.
Eeldused
Eelnevaid teadmisi või oskusi vaja ei ole. Osalejal peab olema pildistamist ja filmimist võimaldav mobiiltelefon või fotokaamera.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Hiina kalligraafia teoorias ja praktikas

Eesmärk
saada ülevaade hiina kirja kujunemise ajaloost ja õppida tundma hiina kalligraafia eri stiile ning harjutada hiina standardkirja.
Eeldused
Puuduvad
Korraldaja
Konfutsiuse instituut, Kärt Koppel, +372 6199 505, konfutsiuseinstituut@tlu.ee

Hiina kunsti visuaalne keel: mõtteviis ja esteetika

Eesmärk
omandada tugeva alus Hiina kunstisümboolikas; osata tõlgendada ja luua sümboolseid sõnumeid nii Hiina kunsti sees kui ka väljaspool seda; laiendada kunstioskusi ja kultuurilist arusaamist; omandatud teadmisi kasutada tulevikus hüppelauana Hiina kunsti ja selle sümboolika eri aspektide sügavamaks uurimiseks.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Konfutsiuse instituut, Kärt Koppel, +372 6199 505, konfutsiuseinstituut@tlu.ee

Hiina kunsti visuaalne keel: sissejuhatus loodusmotiividesse ja tähendustesse

Eesmärk
osata väärtustada Hiina kunsti sügavamalt, mõista oodusmotiivide tähendusi ja päritolu Hiina kunstis; õppida õigesti dešifreerima ja looma konkreetseid sõnumeid Hiina kunsti visuaalse keele kaudu.
Eeldused
Puuduvad
Korraldaja
Konfutsiuse instituut, Kärt Koppel, +372 6199 505, konfutsiuseinstituut@tlu.ee

Hiina teekultuur teoorias ja praktikas

Eesmärk
õppida tundma Hiina teekultuuri, selle ajalugu, tee joomisega seotud etiketti ja teed õigesti valmistama.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Konfutsiuse instituut, konfutsiuseinstituut@tlu.ee (+372) 619 9505

Hääl kui visiitkaart

Eesmärk
õppida tunnetama oma häält kui instrumenti; saada praktilisi näpunäiteid, kuidas oma häält paremini hoida ja kaitsta.
Eeldused
Eesti keel vähemalt kesktasemel
Korraldaja
koolitus- ja konverentsikeskus, Elina Tahvel, 50 90 216, elina.tahvel@tlu.ee

Hääleseade algõpetus

Eesmärk
arendada loomingulist väljendusoskust laulmise kaudu, saada võimalus saavutada muusikaline eneseteostus, oskus oma häält kasutada
Eeldused
Huvi laulmise vastu, eelteadmised pole vajalikud.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199908, tiiu.maar@tlu.ee

Joonistamine edasijõudnuna

Eesmärk
Õppida vaatama, nägema ja nähtut edasi andma, arendada silma ja käe koostööd ja joonistamisoskust püstitatud ja eesmärgistatud ülesannete abil, joonistusoskust portree ja figuuri kujutamise ülesannete kaudu ning kompositsiooni ja proportsioonitaju.
Eeldused
Eeldab loomingulist lähenemist igale tööle. Kasuks tuleb läbitud kursus "Joonistamine algajana" või tegelemine joonistamisega vähemalt algajate tasemel
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Kirjalik kommunikatsioon: ladus eneseväljendus ja korrektne eesti keel

Eesmärk
Värskendada õigekirjateadmisi. Õppida valima lühemaid, selgemaid ja kantseliidivabu sõnastusmalle. Märgata sagedasemaid tänapäeva keeleprobleeme. Lihvida kirjalikku eneseväljendusoskust. Õppida koostama selgeid ja viisakaid e-kirju.
Eeldused
Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Kommunikatsioonijuhtimine mitmekultuurilises keskkonnas

Eesmärk
valmistuda kultuurierinevuste äratundmiseks, mõistmiseks ja ületamiseks; omandada teadmisi ja praktilisi oskusi, mis aitavad mõista eri kultuuritaustaga inimesi, ennetada võimalikke kultuurikonflikte ja lahendada mitmekultuurilises situatsioonis tekkivaid probleeme, väärtustades kõigi osaliste emakeelt ja kultuuri; tutvuda kultuurierinevustest tingitud käitumismallidega, mitmekultuurilise ühiskonna keele-, kultuuri- ja identiteediprobleemidega, väljendusraskuste ületamise ja keelelise rikastamise võimalustega; õppida teooriat rakendama praktikas.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, 6199908, mailis.strik@tlu.ee

Korrektne e-kiri eesti keeles

Eesmärk
Õppida koostama selgeid ja viisakaid e-kirju.
Eeldused
Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Kuidas loovalt juhtida ja juhtivalt luua?

Eesmärk
Saada ülevaade loovusest kui elu ja tööd juhtivast eluviisist; saada kirjaniku ja loovjuhi isikliku töökogemuse kaudu aimu loovuse avaldamise ja avardamise ammendamatutest võimalustest.
Eeldused
Töö, mis eeldab ideede genereerimist ja loovust.
Korraldaja
koolitus- ja konverentsikeskus, Elina Tahvel 5090216 elina.tahvel@tlu.ee

Kuidas vältida infosõjas läbipõlemist?

Eesmärk
omandada praktilisi teadmisi, kuidas infosõjas säilitada emotsionaalne tasakaal ja töömotivatsioon, arendada kriitilist mõtlemist info ülekülluse tingimustes.
Eeldused
eesti keele oskus kesktasemel, meedia tarbimine
Korraldaja
koolitus- ja konverentsikeskus, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee

Kõne ja hääle treening

Eesmärk
õppida tunnetama häält kui instrumenti, saada ülevaade kõneaparaadi töö iseärasustest, korrigeerida kõnehingamist, saada teada võimalikest kõnehälvetest.
Eeldused
vajadus õppida paremini tundma oma häält ja vabaneda esinemispingest.
Korraldaja
koolitus- ja konverentsikeskus, Elina Tahvel, 50 90 216, elina.tahvel@tlu.ee

Ladusad laused eesti keeles

Eesmärk
Õppida valima lühemaid, selgemaid ja kantseliidivabu sõnastusmalle, märkama sagedasemaid tänapäeva keeleprobleeme ja lihvida kirjalikku eneseväljendusoskust.
Eeldused
Eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel.
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Loovkirjutamine

Eesmärk
Arendada loova kirjutamise oskust ja omandada praktilisi loova teksti kirjutamise võtteid, mida saab oma töös rakendada.
Eeldused
Eesti keel vähemalt kesktasemel ja soov arendada keelelist eneseväljendust.
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Maailmamuutjaks hariduse kaudu

Eesmärk
Mõista haridusmuudatuste olulisust ja võimalikke praktikaid tänases maailmas ja tulevikus ning saada aru, kuidas on tänasel õpetajal võimalik tulevikku luues ja muutusi juhtides maailma muuta.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Orasson, 5090270, elina.orasson@tlu.ee

Muusikapedagoogika teadmiste kaasajastamine

Eesmärk
Täiendada ja kaasajastada oma teadmisi teemadel: muusikalise mälu ja kuulmise arendamine; tervislik häälekasutus laulus ja kõnes; muusika lõimimine teiste ainevaldkondadega.
Eeldused
Eelnevalt omandatud muusikaline haridus (muusikaline kirjaoskus), noodilugemisoskuseta osaleda ei ole võimalik.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Punktiga parimaks sõbraks

Eesmärk
Tutvuda raamatu Punkt otsib kunsti põhimõtete ja kasutusvõimalustega kunstitegevuste planeerimiseks ja rakendamiseks üldhariduses.
Eeldused
Iga koolitusel osaleja saab endale raamatu „Punkt otsib kunsti“ ja metoodilise materjali.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Põhjused, miks raamatuid mitte lugeda

Eesmärk
Arutleda raamatute lugemise üle.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Tantsukompositsioon grupikoreograafias

Eesmärk
õppida grupikoreograafia loomismeetodeid ja neid analüüsida kaasaegse tantsukompositsiooni kontekstis; tutvuda grupikoreograafia loomist käsitlevate teoreetiliste allikmaterjalidega, luua struktureeritud koreograafiaga lavastus ja improvisatsiooniline grupikoreograafia.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Heili Lindepuu heili.lindepuu@tlu.ee

Tantsutehnikate eriseminar

Eesmärk
Kujundada koreograafile ja tantsupedagoogile vajalikke erialaseid oskusi.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Heili Lindepuu heili.lindepuu@tlu.ee

Teadmisi Hiina toidukultuurist

Eesmärk
Valmistada Hiina traditsioonilisi toite hiina koka juhendamisel.
Eeldused
Puuduvad
Korraldaja
Konfutsiuse instituut, konfutsiuseinstituut@tlu.ee (+372) 619 9505

Terminoloogia ja praktiline terminitöö

Eesmärk
Saada lühiülevaade terminiteadusel põhineva praktilise terminitöö võimalustest oma tegevusalal.
Eeldused
Eesti keele oskus C1 tasemel või emakeelena. Koolitusele eelneb osalejate küsitlus täpsustamaks käsitletavat ainestikku.
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Värvid kunstis ja ajaloos

Eesmärk
Saada ülevaade värvidest kunstis ja ajaloos.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Värvikommunikatsioon ja -psühholoogia

Eesmärk
Saada ülevaade värvikommunikatsiooni eripäradest eesti keeles ja teistes Euroopa keeltes, õppida märkama värve enda ümber ja neid emotsionaalselt enda kasuks rakendama.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee