AYC0308/1 - Inglise keele grammatika B2 tasemel

Inglise keele grammatika B2 tasemel (05.10.- 14.12.2021), teisipäeviti 16:30-18:30, Tallinna Ülikool, Narva mnt 29, ruum S-327. Kursus avatakse, kui registreerunud osalejaid on vähemalt 3.
Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

05.10.2021 - 14.12.2021

Registreerimise tähtaeg

28.09.2021

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 29, S-327

Maht

64 akadeemilist tundi (kontaktõpe 30 tundi, iseseisevõpe 34 tundi)

Sihtgrupp

Keskkooliõpilased, üliõpilased, täiskasvanud õppijad

Eesmärk

parandada oma inglise keele grammatika alaseid teadmisi.

Sisu

Lause osad. Ajavormid. Isikuline vs. umbisikuline tegumood. Tegusõnade roll kirjutamisel. Aluse ja öeldise ühildumine. Modaalverbid. Lause liigid. Lausete sidumine ja lõikude koostamine. Kirjavahemärgid I. Artiklite kasutamine I. Kirjavahemärgid II. Artiklite kasutamine II. Kaudne kõne. Eessõnad.

Õpiväljundid

oskab kasutada tekstide kirjutamisel grammatilisi eri vorme ja lausestruktuure;
teab, kuidas teksti loogiliselt üles ehitada, kuidas lauseid koostada ja lauseid omavahel ühendada;
oskab sama mõtet eri viisidel väljendada (isikuline ja umbisikuline tegumood, kaudne kõne, modaalsus);
tunneb end kindlamalt eessõnade ja artiklite kasutamisel;
tunneb peamisi kirjavahemärke puudutavaid reegleid.

Eeldused

Inglise keel B2 tasemel.

õpikeskkond

Tallinna Ülikooli ruumid.

koolitaja kompetentsus

Inglise keele valdamine vähemalt C1 tasemel ja arvestatav õpetamiskogemus ülikoolis.

Lõpetamistingimused

30 auditoorset lähiõppe tundi + 34 tundi iseseisvat tööd. Auditoorsetes vestlustundides osalemine vähemalt 75% ulatuses ja kodutööde tegemine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Aita Taiger

Kursuse hind

250 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Kursuse hind sisaldab õppematerjale.

Korraldaja

Avatud akadeemia, Kerli Haas, 6409360, kerli.haas@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

3