FKC0295/1 - Kommunikatsioonijuhtimine mitmekultuurilises keskkonnas

Registreerimine on lõppenud!

Toimumise aeg

23.04.2024

Registreerimise tähtaeg

15.04.2024

Toimumise koht

Tallinn, Narva mnt 27, Tallinn University BFM

Maht

8 akadeemilist tundi (kontaktõpe 8 tundi)

Sihtgrupp

employees in a multicultural environment, as well as those who want to learn more about managing intercultural communication in an organization

Eesmärk

valmistuda kultuurierinevuste äratundmiseks, mõistmiseks ja ületamiseks; omandada teadmisi ja praktilisi oskusi, mis aitavad mõista eri kultuuritaustaga inimesi, ennetada võimalikke kultuurikonflikte ja lahendada mitmekultuurilises situatsioonis tekkivaid probleeme, väärtustades kõigi osaliste emakeelt ja kultuuri; tutvuda kultuurierinevustest tingitud käitumismallidega, mitmekultuurilise ühiskonna keele-, kultuuri- ja identiteediprobleemidega, väljendusraskuste ületamise ja keelelise rikastamise võimalustega; õppida teooriat rakendama praktikas.

Sisu

Kultuuridimensioonid ja mitmekultuurilise ühiskonna mudelid. Rahvuslikud piirid versus kultuurilised piirid. Identiteet (etniline, keeleline). Kultuuridevaheline suhtlus töökohal. Käitumispõhised kultuurikomponendid: suhtumine aega, ruumi. Diskrimineerimise ja rassismi avaldumisviisid. Stereotüübid. Väärtushinnangud. Suhtlemistehnikad. Salliv suhtumine inimeste kultuurilistesse ja rahvuslikesse erinevustesse, selle väljendumine käitumises

Õpiväljundid

teab kultuuridevahelistest erinevustest ja sellest, kuidas need mõjutavad suhtlust; kasutab neid teadmisi oma erialases töös; saab kriitilisel tasemel aru vestluskäitumisest ja identiteedist; orienteerub kultuuridevaheliste uuringute põhisuundades, rakendab tähtsamaid teooriad praktikas; on arendanud ennast mitmekultuurilises keskkonnas töötamiseks

Eeldused

puuduvad

õpikeskkond

Modern rooms that support the learning process are guaranteed: there is the necessary technology, the possibility to design the room according to the need, enough separation possibilities for group work.

koolitaja kompetentsus

PhD, experience in training adults and experience in the field

Lõpetamistingimused

Õppemeetodid: kultuurimängud (rollimängud, õpisituatsioonid jms), loengud (ajurünnak, uue materjali esitamine, arutelu jms), rühmatöö, paaristöö, iseseisev töö, isiklike tunnete ja kogemuste läbimõtlemine, arutamine, analüüsimine.

Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument

TLÜ tõend

Koolitajad

Anastassia Zabrodskaja, professor of intercultural communication, TLU BFM

Kursuse hind

190 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, +3726199908, mailis.strik@tlu.ee

Minimaalne osalejate arv

5