Väikelaste kõne arengu toetamine
Kursuse kood HRC0281/1
Toimumise aeg 17.09.2020 - 19.09.2020
Toimumise koht Tallinn, Räägu 49
Sihtgrupp lasteaiaealiste lastega tegelevad inimesed (lastehoiu töötajad, lasteaiaõpetajad, abiõpetajad, tugiisikud, erirühmaõpetajad, tugispetsialistid, kakskeelse rühma personal)
Eesmärk õppida praktilisi strateegiaid, mida saab kasutada rühma igapäevaste tegevuste juurde ja mille abil saab luua rühmas parima keskkonna, mis soodustab kõne arengut, lugemise ja kirjutamise eesoskuste arengut ja eakaaslaste vahelist suhtlust.
Sisu I Laste suhtlusstiilid ja õpetajate rollid lastega suhtlemisel. Laste kõne arengu tasemed. Kuus strateegiat, kuidas järgida lapse algatusi ja luua parim keskkond kõne õppimiseks. Strateegiad, mis toetavad lapse osalemist vestluses. Viis strateegiat, kuidas toetada suhtlemist eakaaslastega. II Positiivse suhtumise kujundamine lugemisse ja kirjutamisse. Sobivate raamatute valimine; praktilised strateegiad, kuidas muuta raamatute vaatamise ja ettelugemise aeg võimalikult arendavaks. Lugemise ja kirjutamise eeloskuste kujundamine. III Väljakutsed eakaaslastevahelises suhtlemises. Keeleliste oskuste, suhtlusstiili ja sotsiaalsete oskuste mõju eakaaslastega suhtlemisele. Kaasa ka kõrvale jäänud lapsed. 4 strateegiat, kuidas toetada eakaaslastevahelist interaktsiooni ja suhtlemist.

Õpiväljundid I märkab laste suhtlusstiili, oskab esialgselt määrata laste kõnearengu taset; teab konkreetseid strateegiaid, et toetada laste kõne arengut, suhtlusoskust täiskasvanuga ning eakaaslastega; oskab luua lasteaiarühma rikkaliku ja interaktiivse kõne õppimiskeskkonna, kuhu on kaasatud kõik lapsed (nii tavalise arenguga kui ka erivajadusega lapsed); täidab tööplaani, kuidas aidata erivajadusega/problemaatilist last rühmas; II teab, kuidas kujundada rühmas positiivne suhtumine lugemisse ja kirjutamisse, oskab valida kõne arendamiseks sobivad raamatud lastele ettelugemiseks; teab konkreetseid võtteid, kuidas muuta raamatu vaatamine/ ettelugemine interaktiivseks ning kõnet arendavaks, teab konkreetseid strateegiaid, kuidas kujundada lugemise ja kirjutamise eeloskusi enda rühmas; oskab täita (ja täidab) tööplaani, et aidata erivajadusega/problemaatilist last rühmas; III teab, mis on peamised takistused, mis võivad tekkida rühma laste omavahelisel suhtlusel ning kuidas mõjutavad keelelised oskused, suhtlusstiil ja sotsiaalsed oskused lapse võimet rühmakaaslastega suhtlemisel, tunneb konkreetseid strateegiaid, kuidas kaasata teiste laste mängu ja vestlusesse ka kõrvale jäänud laps; teab viite konkreetset strateegiat, kuidas toetada eakaalsatse vahelist interaktsiooni ja suhtlust oma rühmas; oskab täita (ja täidab) tööplaani, kuidas aidata erivajadusega/problemaatilist last rühmas.
Eeldused valmisolek sooritada iseseisvad tööd ja olla kohal kõikidel õppepäevadel.
Lõpetamistingimused Osalejad õpivad seminari vormis. Koolitus on interaktiivne, hõlmates endas rollimänge, grupitöid, videoanalüüse ning töövihiku täitmist. Iseseisev töö: koolituse-eelne ülesanne kestvusega 1 tund
Õpikeskkond Tagatud on nüüdisaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 23 akadeemilist tundi (kontaktõpe 21 tundi, iseseisevõpe 2)
Kursuse lõpetamisel väljastatav dokument TLÜ tunnistus
Koolitajad Liis Themas
Kursuse hind 0 EUR (osaleja, hinnale ei lisandu km)
Koolitust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik, osaleja maksumus 285 eurot. Koolitus on sihtgruppi kuulujale tasuta. Koolituse katkestamisel on täiendusõppe pakkujal õigus nõuda leppetrahvi kogumaksumuse ulatuses. Koolitusele registreerides kinnitan, et osalen kursusel täismahus ja olen enda osaluse kooskõlastanud asutuse juhiga.
Minimaalne osalejate arv 12
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
 
AJAKAVA
aeg teema koolitaja + asutus ruum
 17.09.2020    10:00-16:00     Rä-218
 18.09.2020    10:00-16:00     Rä49-218
 19.09.2020    10:00-16:00     Rä49-218
 
MOODULID
Väikelaste kõne arengu toetamine I: kõne arendamine lasteaia rühmas
Väikelaste kõne arengu toetamine II: kõne rajab tee lugemise ja kirjutamiseni
Väikelaste kõne arengu toetamine III: eakaaslastega suhtlemise toetamine väikelaste rühmas
 
 
Registreeri osalejaks
Registreeri grupp