LTC0346 - Kunstidepõhised tegevused õpetamisel

Sihtgrupp

Eripedagoogid ja õpetajad, kes on huvitatud kunstide (visuaalkunst, muusika, tants- ja liikumine) ning savitöö rakendamisest õpetamise protsessis.

Eesmärk

omandada teoreetilisi teadmisi ja praktilist kogemust kunstide ja savitöö kasutamisest tavapäraste ja erivajadustega õpilaste õpetamisel.

Sisu

Teoreetiline ülevaade kunstide ja savitöö rakendamise üldistest põhimõtetest ja võimalustest (kunstide rakendamise eri viisid). Omakogemusele põhinevad teadmised ja oskused eri kunstide (visuaalkunst, muusika, tants ja liikumine), savitöö meetodite, tehnikate ja harjutuste eesmärgipäraseks kasutamiseks õpetamisel.

Eeldused

Hariduslikuks eelduseks on vähemalt bakalaureusetase ja töötamine eripedagoogi või õpetaja erialal. Vajalik on huvi ja valmidus teoreetiliselt ja praktiliselt uurida, millised on eri kunstide (visuaalkunst, muusika, liikumine ja tants) ja savitöö kasutamise võimalused õpetamisprotsessis.

Õpiväljundid

Kursuse lõpetanu tunneb kunstide ja savitöö rakendamise üldisi põhimõtteid ja eri viise; teab kunstide ja savitöö rakendamise eeldusi ja piiranguid õpetamise protsessis;
valib ja kasutab eesmärgipäraselt visuaalkunsti, muusika, liikumise, tantsu, savitöö meetodeid, tehnikaid ja harjutusi eri vajaduste ja eripäradega õpilastega.

Õpikeskkond

20-kohaline ruum, kus on õppetööks vajalikud kunstidepõhised vahendid ja esitlustehnika ning toetab rühmatöö õppemeetodit.

Koolitaja kompetentsus

Loovterapeudid, kes rakendavad eri kunstimeediume, omavad pikaajalist praktilist kogemust erinevate sihtruppidega.

Maht

208 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja