TELLIMISEL KOOLITUSED

Haridusuuendus

(Õpi)motivatsiooni toetamisest isemääramisteooriale toetuvalt

Eesmärk
saada põhjalikum sissevaade autonoomse motivatsiooni rollist õppimises, selle tekkimise eeldustest ning toetamisest.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

A-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja teooriaõpe

Eesmärk
kujundada A- kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja tööks vajalikud üldteadmised ja -oskused.
Eeldused
Mootorsõidukijuhi õpetaja
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Abiks õpetajale: individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamine

Eesmärk
arendada õpetajana oma teadmisi ja oskusi individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamisel.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapse arengu toetamine tavarühmas

Eesmärk
saada teadmisi autismi olemusest ja ATH lapse arengu toetamise võimalustest lasteaias.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Alustame aabitsaga algusest

Eesmärk
tutvuda praktiliselt aabitsaeelse ja aabitsa perioodi metoodiliste võtetega kuulamise, kõnelemise, lugemise ja kirjutamise õpetamiseks; osata näha ja kasutada eesti keele seoseid matemaatika, liikumise, muusika, kunsti- ja tööõpetusega.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Ene Hiiepuu, 56671128; ene.hiiepuu@hk.tlu.ee

Ametialane rakenduslik tegevus

Eesmärk
kogedes andragoogika rakendusvaldkondade protsesse ja tegevusi osata analüüsida probleeme konkreetses ametialases tegevuses avaliku, era või kolmanda sektori organisatsioonides, sh vabahariduslikus kontekstis ning saada tuge praktiliste ja uuenduslike lahenduste leidmiseks andragoogilises tegevuses.
Eeldused
Koolitusele ootame õppijaid, kes on läbinud koolituse "Sissejuhatus andragoogikasse".
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, eojamets@tlu.ee

Andeka lapse toetamine lasteaias

Eesmärk
kujundada valmisolek andekate laste toetamiseks lasteaias.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Irina Birjukova, 6199520, 53428566, irina.birjukova_01@tlu.ee

Andeka õpilase toetamine koolis

Eesmärk
suurendada valmisolekut ja kompetentsust andekate lastega töötamiseks, omandada oskusi andekate laste õpetamiseks ja arengu toetamiseks koolis.
Eeldused
töö õpetajana
Korraldaja
Haridusinnovatsiooni keskus, Irina Birjukova, 6199520, 53428566, irina.birjukova_01@tlu.ee

Andekas laps koolis – võimalus või probleem

Eesmärk
kujundada jagatud arusaam andekusest kui hariduslikust erivajadusest ning ühises arutelus leida parimaid viise andeka lapse arengu süsteemseks toetamiseks kõigi sidusrühmade omavahelises koostöös; mõista ja arendada endas andekate märkamiseks vajalikke kompetentse ja rakendada baasoskusi igapäevases praktikas.
Eeldused
õpetaja amet
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Animatsiooni loomine pedagoogilise õppemeetodina koolis

Eesmärk
teadvustada animatsiooni loomise ja analüüsimise võimalusi õppeprotsessi rikastajana ja üldõppe põhise lõimingu võimaldajana üldhariduskooli eri õppetundides; tutvustada animatsiooni loomise ja analüüsimise protsessi kui tõhusat õpilaste meediapädevuse kujundamise ja kvaliteetsema sisu loomise võimalust. Praktiliste kujundada oskusi digitaaltehnoloogiliste vahendite kasutamiseks animatsiooni loomisel ning loov- ja uurimistööde juhendamisel;
Eeldused
Töötamine üldharidus- või kutsekoolides õpetajana, klassiõpetajana, haridustehnoloogina või huvijuhina.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Animatsioonide loomine ja rakendamine lasteaia õppeprotsessis

Eesmärk
saada ülevaade animatsiooni loomise võimalustest lasteaia õppeprotsessis ja praktilisi oskusi meediakasvatuse põhimõtteist lähtuvate erinevate multimeediume loomiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Arendava tegevuse metoodika rakendamine lasteaias

Eesmärk
saada teada uuenenud õppekava rakendamise võimalustest koolieelses lasteasutuses, toetada oskuste kujunemist arendava tegevuse metoodika rakendamiseks õppekasvatusprotsessis.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haridusinnovatsiooni keskus, Irina Birjukova, 6199 520, irina.birjukova@tlu.ee

Arendavad kunstiteraapia ülesanded koolitunnis rakendamiseks

Eesmärk
saada praktiline kogemus lihtsate kunstiteraapia ülesannete kasutamisest õppetundides lähtuvalt riiklikust õppekavast.
Eeldused
Huvi täiendada oma erialast tööd loominguliste töövõtetega. Koolitusel osalemiseks ei ole vaja varasemat loomingulist ettevalmistust, koolitusel osalejaid julgustatakse oma loomingulisi oskusi arendama.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391752, kadri.herde@tlu.ee

Arengu ja õppimise toetamine

Eesmärk
saada ülevaade tunnetusprotsessidest ning õpimotivatsiooni olemusest ning viise nende teadmiste integreerimiseks toimivateks klassiruumipraktikateks, õppimist parimal moel toetavaks tagasisidestamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Arengumapi koostamine kutse taotlemiseks

Eesmärk
saada tuge kutse taotlejana arengumapi koostamiseks ja arendada refleksioonioskust.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Enely Rannas, 5571570, enely.rannas@tlu.ee

Arengumapi koostamine kutse taotlemiseks

Eesmärk
saada tuge kutse taotlejana arengumapi koostamiseks ja arendada refleksioonioskust.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 5090270, elina.ojamets@tlu.ee

Arengumapi tehniline toimimine

Eesmärk
saada tuge kutse taotlejana arengumapi koostamisel ja arendada refleksioonioskust.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 5090270, elina.ojamets@tlu.ee

Arengumapi tehniline toimimine

Eesmärk
saada tuge kutse taotlejana arengumapi koostamisel ning arendada refleksioonioskust.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Enely Rannas, 5571570, enely.rannas@tlu.ee

Arengut toetav juhendamine ja tagasiside praktika protsessis

Eesmärk
arendada juhendamis- ja tagasisidestamise oskusi ning mõista oma rolli juhendajana
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Arenguvestlus lasteaias kui koostöövorm lapsevanemaga

Eesmärk
omandada põhioskused ning kujundada valmisolek ja kompetentsus lapse arengu jälgimiseks, hindamiseks ja tagasisidestamiseks ning koostööks lapsevanemaga
Eeldused
Koolieelse lasteasutuse õpetajad
Korraldaja
Haridusinnovatsiooni keskus, Irina Birjukova, 6199520, 53428566, irina.birjukova_01@tlu.ee

Astronoomia teemade õpetamisest I ja II kooliastmes loodusõpetuse raames

Eesmärk
kujundada loodusõpetuse tundide läbiviimiseks ja astronoomiateemade käsitlemiseks vajalike teadmisi ja oskusi, lähtudes riiklikust õppekavast; rikastada tundi digivahendite abil; kujundada oskusi õuesõppe läbiviimiseks astronoomia osa õpetamisel.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Avastus- ja uurimusliku õppe võimalusi lasteaias

Eesmärk
omandada lisateadmisi- ja oskusi avastus- ja uurimusliku õppe meetodite rakendamiseks arendustegevuse rikastamisel lasteaias.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusinnovatsiooni keskus, Irina Birjukova, 6199520, 53428566, irina.birjukova_01@tlu.ee

Avatud õpikeskkonnad, õuesõppe rakendamine õppe- ja kasvatustegevuses

Eesmärk
kujundada teadmine avatud õpikeskkondadest ning õuesõppe rakendamise võimalustest õppe- ja kasvatustegevuses.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

B-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja

Eesmärk
omandada B-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastamiseks vajalikud teadmised ja oskused.
Eeldused
Õpitava kategooria mootorsõiduki juhiloa omamine; vähemalt keskharidus; arvuti kasutamise praktilised põhioskused laiatarbe tarkvara (Word, PowerPoint, Excel) kasutamisel, et tulla edukalt toime arvutikasutusega õppetegevuses (kui arvuti kasutamise oskused ei ole selleks piisavad, siis tuleb need õpingute käigus omandada).
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

B-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuded

Eesmärk
omandada B-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastamiseks vajalikud teadmised ja oskused.
Eeldused
B-kategooria mootorsõiduki juhiloa omamine; vähemalt keskharidus, arvuti kasutamise praktilisi põhioskusi laiatarbe tarkvara (Word, PowerPoint, Exel) kasutamisel, et tulla edukalt toime arvutikasutusega õppetegevuses (kui arvuti kasutamise oskused ei ole piisavad, et õppega toime tulla, siis tuleb need oskused õpingute käigus omandada)
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

C- ja CE-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja

Eesmärk
omandada C- ja CE-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastamiseks vajalikud teadmised ja oskused.
Eeldused
õpitava kategooria mootorsõiduki juhiloa omamine; vähemalt keskharidus; arvuti kasutamise praktilisi põhioskusi laiatarbe tarkvara (Word, PowerPoint, Excel) kasutamisel, et edukalt tulla toime arvutikasutusega õppes (kui arvuti kasutamise oskused ei ole piisavad, siis tuleb need õpingute käigus omandada)
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

D-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja

Eesmärk
omandada D-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastamiseks vajalikud teadmised ja oskused.
Eeldused
õpitava kategooria mootorsõiduki juhiloa omamine; vähemalt keskharidus; arvuti kasutamise praktilisi põhioskusi laiatarbe tarkvara (Word, PowerPoint, Excel) kasutamisel, et edukalt tulla toime arvutikasutusega õppes (kui arvuti kasutamise oskused ei ole piisavad, siis tuleb need õpingute käigus omandada)
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

DigiTaru tarkvaraprojekti juhendamine gümnaasiumis

Eesmärk
tutvuda gümnaasiumis kollektiivse uurimistööna teostatava tarkvara-arendusprojekti juhendamise ja hindamise meetoditega.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Meri, 640 9428, pirje.meri@tlu.ee

Digiharidusest alushariduses

Eesmärk
saada professionaalseid soovitusi ja uuenduslikke ideid digihariduse rakendamiseks lastehoiuasutustes.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 619 9859, eojamets@tlu.ee

Digipööre koolis: õpetajate digipädevuse kujundamine

Eesmärk
kujundada õpetaja digipädevus digiõppevara koostamise ja kasutamise vallas
Eeldused
õpetajana töötamine
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee, 6409428

Digitaalsete õppematerjalide koostamine Globisens laboritega põhikoolis õpetamiseks

Eesmärk
arendada kompetentsus Globisens laboritega uurimuslike tegevuste läbiviimiseks ainetundides, õppida vormistama ainetunde ja looma digivara Globisens labori kasutamiseks
Eeldused
töötamine õpetajana
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Jürgens, 6409428, pirje.jurgens@tlu.ee

Digitaalsete õppematerjalide loomine

Eesmärk
Saada teada digitaalsete õppematerjalide loomise põhimõtetest ja esmased kogemused digitaalsete õppematerjalide loomisel
Eeldused
Töötab õppejõuna
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Mairi Matrov, Mairi.Matrov@tlu.ee

Digivahendeid kaasava aktiivõppe meetodid alushariduses

Eesmärk
saada ülevaade aktiivõppe meetodite rikastamise võimalustest digivahenditega ning rakendamise võimalustest lasteaia õppeprotsessis.
Eeldused
õpetajad, õpetaja assistendid, õpetaja abid
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Digivahendid õppeprotsessis üldhariduskoolis

Eesmärk
tutvuda võimalustega digivahenditel baseeruvate tegevuste lõimimiseks õppetegevusse; luua digitaalsetele vahenditele baseeruvaid õppetegevusi; teadvustada digivahendite kasutegurit õppeprotsessi läbiviimisel; luua digivahendite lingikogu.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi; õppija omab meilikontot, oskab kasutada internetti (failide, eelkõige piltide, üles- ja allalaadimine, lehekülgede avamine ja sulgemine).
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 5332 5455, tiina.alasoo@hk.tlu.ee

Digivahendid õppeprotsessis: kutsekoolis

Eesmärk
tutvuda võimalustega digivahenditel baseeruvate tegevuste lõimimiseks kutseõppeasutuse õppetegevusse; luua digitaalsetele vahenditele baseeruvaid õppetegevusi; teadvustada digivahendite kasutegurit õppeprotsessi läbiviimisel; luua digivahendite lingikogu.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi; õppija omab meilikontot, oskab kasutada internetti (failide, eelkõige piltide, üles- ja allalaadimine, lehekülgede avamine ja sulgemine).
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 5332 5455, tiina.alasoo@hk.tlu.ee

Digivahendid õppeprotsessis: lapsed liikuma!

Eesmärk
tutvuda võimalustega digivahenditel baseeruvate liikumismomentide lõimimiseks rühma tegevustesse; luua digitaalsetele vahenditele baseeruvaid liikumistegevusi; teadvustada liikumise kasutegurit õppeprotsessi läbiviimisel; saada tuge rakendamaks digitaalseid vahendeid liikumismomentide läbiviimiseks päevategevustes; luua liikumisalane lingikogu.
Eeldused
Õppija omab meilikontot, oskab kasutada internetti (failide, eelkõige piltide, üles- ja allalaadimine, lehekülgede avamine ja sulgemine).
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Digivahendite abil õppe diferentseerimise võimalused erivajadustega õpilastele

Eesmärk
omandada täiendavaid teadmisi tööst erivajadustega õpilastega, õppematerjali diferentseerimisest ja teostamisest digivahendite võimalustega.
Eeldused
õpetajana või tugispetsialistina töötamine
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Draamaõpetus kui õpetamisviis lasteaias ja algklassides

Eesmärk
tutvuda draamaõpetuse meetodi kui mängulise õpetamise ja õppimise viisiga ning saada esmaseid teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi draamategevuste kasutamiste võimalustest õppe- ja kasvatustöös.
Eeldused
lasteaia- ja kooliõpetajad, noorsootöötajad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Eelkoolipedagoogika

Eesmärk
saada tuge pedagoogiliste kompetentside kujunemiseks laste arengu hindamise, õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise, õpikeskkonna loomise ja enesereflektsiooni valdkonnas.
Eeldused
Algajad lasteaiaõpetajad ja lasteaiaõpetaja assistendid, kellel puudub erialane haridus alushariduse valdkonnas.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Irina Birjukova, 6199520, irina.birjukova_1@tlu.ee

Eesti haridussüsteem ja innovatiivsed õpetamispraktikad Eesti koolides

Eesmärk
saada ülevaade Eesti haridussüsteemist ja reflekteerida Eesti koolides kasutatavate innovatiivsete õpetamispraktikate kasutamise üle.
Eeldused
working in the field of education
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199774, marika.kutskova@tlu.ee

Eetika teadus- ja õppetöös

Eesmärk
suurendada teadlikkust teadus- ja õppetööga seotud eetiliste küsimuste kohta ning arutleda eetikaküsimuste üle.
Eeldused
Eelduseks on tööalane kokkupuude töökohal õppe- ja/või arendustöö planeerimise või läbiviimisega.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 5090270, elina.ojamets@tlu.ee

Eetika teadustöös

Eesmärk
arutleda praktilise teadustööga seotud eetiliste küsimuste üle.
Eeldused
teadustöö läbiviimise kogemus
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, elina.ojamets@tlu.ee

Eetika teadustöös II

Eesmärk
arutleda praktiliselt teadustööga seotud eetiliste küsimuste üle edasijõudnute tasemel ja arendada eetilist pädevust teaduse tegemisel.
Eeldused
Osalejad on tutvunud Eesti eetikakoodeksiga Hea Teadustava ja ALLEA (Euroopaülese) eetikakoodeksiga.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, elina.ojamets@tlu.ee

Efektiivne suhtlemine ja koostöö eri tasanditel lasteaias

Eesmärk
suurendada kompetentsust efektiivseks suhtlemiseks ja koostöö arendamiseks lasteaias.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Irina Birjukova, 6199 520, irina.birjukova@tlu.ee

Eneserefleksiooni oskuste arendamine ja arengumapi koostamine kutse taotlemiseks

Eesmärk
toetada kutse taotleja arengumapi koostamist ning refleksioonioskuse arendamist.
Eeldused
Töötamine kutseõpetajana või täiskasvanute koolitajana või noorsootöötajana.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Enely Rannas, 5571570, enely.rannas@tlu.ee

Eneserefleksiooni oskuste arendamine ja arengumapi koostamine kutse taotlemiseks

Eesmärk
toetada kutse taotleja arengumapi koostamist ja refleksioonioskuse arendamist.
Eeldused
Kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 5090270, elina.ojamets@tlu.ee

Ennastjuhtiva õppija toetamine kunsti õpetamisel

Eesmärk
arendada oma pädevust kunstiõpetajana ennastjuhtiva õppija toetamisel; mõtestada oma professionaalset identiteeti õppija, uurija ja loojana; luua seoseid nüüdiaegse kunsti ja kunstiõpetuse, õpioskuste toetamise ja loovuse arendamise pädevustega; saada tuge õpetajakutse taotlemiseks vajaminevates pädevustes: õpisoskuste ja ennastjuhtiva õppija toetamine, refleksioon; reflekteerida enda ja kaaslaste praktikat ja koostöiselt õppida.
Eeldused
Osaleja peaks töötama kunstiõpetajana, et saaks õpitut õpilastega läbi viia ning oma praktikat teistele osalejatele tutvustada. Kursusele kandideerimiseks motivatsioonikiri, milles kirjeldatakse oma õpetamiskogemust ning ootusi koolitusele.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Erivajadusega laps ning tugiisiku roll tema toetamisel

Eesmärk
saada ülevaade lastel avalduvatest enamlevinud erivajadustest kooli/lasteaia kontekstis ning tuge professionaalsete oskuste arendamisel erivajaduste märkamiseks ja teadvustamiseks, teada eneseabi võtetest, osata märgata stressi ja läbipõlemise esmaseid tunnuseid.
Eeldused
Tugiisikuna töötamise kogemus
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Erivajadusega lapse arengu toetamine huviringis

Eesmärk
saada teadmisi erivajadustega lastega töötamiseks ning kaasamiseks huviringi tegevusse, õppida esmaseid sekkumisvõtteid laste käitumisprobleemidega toimetulekuks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Erivajadusega lapse arengu toetamine koostöös tugivõrgustiku ja perega

Eesmärk
saada ülevaade laste kooli- ja lasteaiaprobleemide põhjustest ja riskiteguritest ning koostöövõimalustest tugivõrgustiku ja perega
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Erivajadusega lapse arengu toetamine lasteaias

Eesmärk
saada tuge oma tööks lasteaias õpetajana toime tulemaks erivajadustega lastega, et võimalikult vara märgata ja sekkuda, et toetada iga lapse terviklikku arengut just tema vajadustest lähtuvalt.
Eeldused
töötamine lasteaias õpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Erivajadusega lapse toetamine huvitöös ja toimetulek vägivaldse käitumisega

Eesmärk
kujundada teadmised töötamiseks erivajadusega lastega ning nende kaasamiseks õppetöösse ning õppida esmaseid samme toimetulemiseks vägivaldse käitumisega, et tagada igale lapsele tema isiklikest vajadustest lähtuv terviklik areng.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Erivajadusega õpilase toetamine koolis

Eesmärk
saada tuge õpetajatööks erivajadustega lastega, et tagada võimalikult varane märkamine ja esmane sekkumine, arvestades õpilaste individuaalseid iseärasusi ja hariduslikke erivajadusi.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Erivajadustega laps lasteaias

Eesmärk
saada ülevaade koolieelses eas avalduvatest erivajadustest ning arendada õpetaja professionaalseid oskusi erivajaduste märkamiseks ja toimetulekuks käitumisraskustega lastega lasteaias
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Erivajadustega lapse arengu toetamine lasteaias ja koolis

Eesmärk
saada teadmisi erivajadustega laste märkamiseks, toetamiseks ning kaasamiseks lasteaias ja koolis
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Erivajadustega laste toetamine koolieelses lasteasutuses

Eesmärk
kujundada valmisolek ja täiendada kompetentsust tööks hariduslike erivajadustega lastega koolieelses lasteasutuses.
Eeldused
Korraldaja
Haridusinnovatsiooni keskus, Irina Birjukova, 6199 520, irina.birjukova@tlu.ee

Esitlustarkvarad ja -rakendused

Eesmärk
saada tuge haridustehnoloogilise pädevuse arengus, et veebikeskkondade toel luua esitlusi, küsimustikke, viktoriine ja muid rakendusi.
Eeldused
arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Ettevõtliku hoiaku kujundamine noortes

Eesmärk
teadvustada ettevõtliku mõtteviisi ja sellega kaasnevate praktiliste teadmiste ja oskuste kujundamise olulisust koolinoortes
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Film, animatsioon ja digikultuur aineteüleses õppetegevuses

Eesmärk
saada tuge õpilaste audiovisuaalse kirjaoskuse esmasel kujundamisel ja arendada praktilisi oskusi eri liiki filmistsenaariumi koostamisel kui ka selle tehnilisel teostamisel; praktiseerida uusi õppemeetodeid ja analüüsida üheskoos nii õppeprotsessi, sisu kui ka õppematerjale.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908 | 5096692, ​katrin.sigijane@tlu.ee

Globisens Teaduslaborid - käed külge

Eesmärk
tutvuda praktiliste tegevuste kaudu Globisens teaduslaborite kasutamisvõimalustega koolitunnis ja kodanikuteaduses
Eeldused
töötamine õpetajana või haridustehnoloogiaga seotud ametikohal
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Jürgens, 6409428, pirje.jurgens@tlu.ee

Globisens laborite LabdiscBiochem, LabDiscEnviro ja LabdiscGenSci kasutamine ainetundides

Eesmärk
arendada kompetentsus Globisens LabdiscBiochem, LabDiscEnviro ja LabdiscGenSci uurimuslike tegevuste läbiviimiseks; läbi viia ainetunde ja dokumenteerida õpiprotsessi LabdiscBiochem, LabDiscEnviro ja LabdiscGenSci labori sensoritega.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kai Pata, kai.pata@tlu.ee

Globisens sensorite tehniline kasutamine uurimuslikus õppes

Eesmärk
arendada esmased tehnilised kompetentsid Globisens laboritega ainetundides uurimuslike tegevuste läbiviimiseks; kaardistada peamised Globises laborite ja Globilab tarkvara kooskasutamise tehnilised probleemid ja leida võimalikud lahendused ning Globises laborite kasutusvõimalused õppekava ainekursustes eri klassides.
Eeldused
Töötamine õpetajana
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Jürgens, 6409428, pirje.jurgens@tlu.ee

Grupiprotsessid koolitusel ja koolitaja võimalused

Eesmärk
mõista grupis õppimise eripära ning õppida tundma erinevaid grupiprotsesse ja arengufaase; saada teada, kuidas tulla toime vastupanuga õppegrupis.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

HEV koordineerija ja õpetaja roll käitumisraskustega õpilaste perede nõustamisel

Eesmärk
saada võimalus HEV-koordinaatorite koostöövõrgustiku planeerimise oskuste arenemiseks ja kujundada valmisolek kavandada erivajadusega lapse võrgustikuga läbiviidavat koostööd; saada ülevaade nõustamisoskuste alustest, nõustamissuhte loomistest ja hoidmisest, kujundada teadmine laste käitumisraskuste põhjustest ning oskused keeruliste teemade käsitlemiseks
Eeldused
HEV koordineerija rolli täitvad õpetajad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Haridusgerontoloogia ja geragoogika

Eesmärk
mõista vanemaealiste õppimise eripära ja osata seda toetada; kujundada valmisolek vanemaealiste õppe korraldamiseks kogukonnas, töökeskkonnas ja hariduslikus keskkonnas.
Eeldused
õppima asujal peab olema läbitud kõrghariduse esimese astme õpe
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, eojamets@tlu.ee

Hariduslike erivajadustega (HEV) laps tavaklassis

Eesmärk
saada ülevaade hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamise ja õppimise toetamise eripäradest ning suhtlusest lapsevanematega.
Eeldused
Valmisolek uusi teadmisi rakendada igapäevatöös.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste toetamine ja nende eneseregulatsioon

Eesmärk
saada ülevaade lahenduskeskse lähenemise töövõtete oskuste ja vastutuse õpetamisest koolis ning viha juhtimise oskusest.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste õpetamine ja nende õppetegevuse toetamine

Eesmärk
saada tuge toimetulekuks töös hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastega; kujundada praktilised baasteadmised HEV õpilaste õpetamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste õpetamine ja nende õppetegevuse toetamine gümnaasiumis või kutseõppeasutuses

Eesmärk
saada tuge toimetulekuks töös hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastega; kujundada praktilised baasteadmised HEV õpilaste õpetamiseks.
Eeldused
gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õpetamise kogemus
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste õpetamine ja nende õppetegevuse toetamine koolis

Eesmärk
saada tuge toimetulekuks töös hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastega; kujundada praktilised baasteadmised HEV õpilaste õpetamisel nii tava- kui ka väikeklassis.
Eeldused
Üldhariduskoolis õpetamise kogemus
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste õpetamine ja nende õppetegevuse toetamine kutseõppeasutuses

Eesmärk
saada tuge toimetulekuks töös hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastega; omandada praktilisi baasteadmisi ja saada tööriistu HEV õpilaste õpetamiseks.
Eeldused
Kutsekoolis õpetamise kogemus
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste õpetamine ja toetamine huvikoolis

Eesmärk
saada ülevaade hariduslike erivajaduste (HEV) liikidest, õppida neid ära tundma; osata HEV õpilase õppimist toetada ja juhendada; osata ära tunda läbipõlemist
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste õppimise toetamine

Eesmärk
saada ülevaade hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamise ja õppimise toetamise eripäradest ning suhtlusest lapsevanematega.
Eeldused
Valmisolek uusi teadmisi rakendada igapäevatöös.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Hariduslike erivajadustega õppijate toetamine õppeprotsessis

Eesmärk
on saada esmane ülevaade erivajadustega õppijast, mõista keskkonna rolli õppeprotsessi kohandamisel ning kujundada valmisolek erivajadustega õppija toetamiseks sõltuvalt iseärasustest.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Haridusliku erivajadusega õpilane koolis

Eesmärk
käsitada õppijate individuaalsust arvestava õpikeskkonna kujundamist kaasava õppe kontekstis erinevate hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste, sealhulgas andekate, mitmese HEVi ning ka eri keele-ja kultuuritaustaga õppurite jaoks.
Eeldused
kuulumine sihtühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Hetki eesti balleti ajaloost

Eesmärk
saada ülevaade eesti balleti arenguloost
Eeldused
Üldteadmised eesti ajaloost
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

I ja II kooliastme õpilaste õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevuse hindamine elektroonsete testidega

Eesmärk
saada teadmised väljatöötatud hindamisvahendite komplekti „Arvutipõhised hindamisvahendid õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevuse hindamiseks põhikooli I ja II kooliastmes“ kasutamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

I ja II koolisastme õpilaste õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevuse hindamine elektroonsete testidega

Eesmärk
saada teadmised väljatöötatud hindamisvahendite komplekti „Arvutipõhised hindamisvahendid õpi-, suhtlus- ja enesemääratluspädevuse hindamiseks põhikooli I ja II kooliastmes“ kasutamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Innovatsioonilabor - robootika ja MATIK vahendite lõimimine alus- ja alghariduses

Eesmärk
arendada digipädevusi robootika ja MATIK vahendite kasutusele võtuks õppe- ja kasvatustegevustes õppija digipädevuse arengu toetamiseks ning õppija individuaalsuse arvestamiseks õppe- ja kasvatustegevuses.
Eeldused
Võimalus õppetegevuste praktiliseks katsetamiseks õppijatega. Nutiseadme, kaamera- ja mikrofoniga varustatud arvuti kasutamise võimalus. Kvaliteetne internetiühendus. Abivahendid (käärid, liim, mõõdulint, vildikad, valge paber, värvilised paberid jms)
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee

Innovatsioonilabor – värkvõrgu võimalused õppeprotsessis

Eesmärk
tutvuda värkvõrgu võimalustega, et rikastada õppeprotsessi andurikomplektidega ning luua koostöös õpistsenaariume ja -materjale; kujundada valmisolek ning oskused tõenduspõhiste innovatiivsete praktikate arendamiseks, rakendamiseks ning uurimiseks koostöises õpikogukonnas, toetamaks muutunud õpikäsituse rakendamist nii klassiruumis kui ka avatud õpikeskkonnas.
Eeldused
õpetajad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova 6199 774 marika.kutskova@tlu.ee

Innovatsioonilabor: loodus- ja reaalainete õpetamine digivahenditega I ja II kooliastmes

Eesmärk
kujundada õpetajana oma valmisolek ja oskused päriseluliste aineüleste ja hariduslikke erivajadusi arvestavate MATIK vahenditele digiõppematerjalide koosloomeks ja rakendamiseks I ja II kooliastmes; osata arvestada säästva arengu eesmärkidega, kasutada digitehnoloogiat õppijate aktiivseks kaasamiseks, diferentseerimiseks, individualiseerimiseks ja õppijate üldpädevuste toetamiseks.
Eeldused
Töötamine õpetaja ametikohal. Soovitatav on koolimeeskonna osalemine ning kooli soov arendada või algatada nn. STEAM laborit, sh kasutada vahendeid nagu sensorid, robotid jms, mis peavad koolil endal olemas olema. Soovitatav on ka inglise keele oskus kesktasemel, kuna lisaks eestikeelsele materjalile on mõned õppe osad ning artiklid inglise keeles.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee

Interaktiivne tahvel õppeprotsessis

Eesmärk
saada tuge interaktiivse tahvli kasutamiseks õppeprotsessis teadmiste kujundamisel.
Eeldused
töö õpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Interaktiivse veebiseminari loomine

Eesmärk
teada ja osata, kuidas aktiveerida veebiseminaridel osalejaid sobivat kaasamismeetodit toetavat tarkvara kasutades.
Eeldused
vähene kogemus veebiseminari läbiviimiseks tarkvaraga
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 640 9428, kersti.maidra@tlu.ee

Juhendamine töökohapõhises õppes

Eesmärk
arendada oskusi ja hoiakuid õppija juhendamiseks töökohapõhises õppes.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Juhendamisoskuse arendamine töökohapõhiseks õppeks

Eesmärk
kujundada teadmisi ja oskusi tegutsemaks juhendajana töökohapõhises õppes
Eeldused
Õppija on motiveeritud osalema ning töötab aktiivselt kaasa
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Ann Leppiman, 5146385, ann.leppiman@tlu.ee

Kaasaegne noorsootöö - mitteformaalse õppimise meetodid

Eesmärk
mõtestada oma rolli õpetajana õpilaste ettevõtlikkuse ja üldpädevuste arengu toetamisel tänapäevases õpikeskkonnas, saada tuge motivatsiooni osas ja praktilisi tööriistu selle teostamiseks; kujundada teadmist motivatsioonist ja õpilaste kaasamise toetamisest; saada tuge oma rolliks klassi kui meeskonna ning positiivse turvalise emotsionaalse keskkonna kujundamiseks ja praktilisi tööriistu selle teostamiseks, arvestades sealjuures HEV noortega.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk; 6199523; kulli.rauk@tlu.ee

Kaasav alusharidus, õpetaja professionaalsuse ja organisatsioonikultuuri arendamine

Eesmärk
Kujundada valmisolek ja vajalikud teadmised kaasava hariduse tähenduslikuks rakendamiseks lasteaias.
Eeldused
Vajalik koolimeeskonna nõusolek, et koolituse käigus kogutavaid andmeid võib ülikool kasutada oma teadustöödes.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Kaasav haridus - iga õppija huve arvestav õppimise ruum

Eesmärk
tutvuda kaasava hariduse tänapäevase lähenemisega ja analüüsida praktikaid ning reflekteerida oma kogemust kaasava hariduse kontekstis.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusinnovatsiooni keskus, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee.

Kaasava hariduse rakendamine

Eesmärk
tutvuda kaasava hariduse tänapäevaste praktikatega põhikooli tingimustes; saada võimalus analüüsida oma personaalset õpetamiskogemust ja reflekteerida seda kaasava hariduse kontekstis; töötada välja relevantsed kohandamis- ja õpetamismeetodid ning õppevahendid, mis vastaksid konkreetsete õppijate vajadustele.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Kaasava hariduse tähenduslik rakendamine koolis tugispetsialisti vaatenurgast

Eesmärk
kujundada valmisolek ja omandada vajalikud teadmised kaasava hariduse tähenduslikuks rakendamiseks koolis, võrgustikutöö tõhusaks juhtimiseks ning oma töö pidevaks analüüsimiseks ja arendamiseks.
Eeldused
töötamine EHISe andmetel koolis
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Kaasava hariduse tähenduslik rakendamine koolis õpetaja vaatenurgast

Eesmärk
kujundada valmisolek ja omandada vajalikud teadmised kaasava hariduse tähenduslikuks rakendamiseks koolis, kolleegide toetamiseks õppijate individuaalsete vajaduste arvestamisel õppeprotsessis; oma töö pidevaks uurimiseks ja arendamiseks.
Eeldused
töötamine EHISe andmetel koolis
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Kaasavad ja loovad meetodid õppetegevuses

Eesmärk
õppida teadlikult valima ja rakendama oma igapäevases praktikas loovaid ja kaasavaid meetodeid, lähtudes õppetegevuse eesmärgist ja õppijate vajadustest.
Eeldused
õpetajana töötamine
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk; 6199523; kulli.rauk@tlu.ee

Karjääriinfo allikad - haridussüsteemi ja tööturu seosed

Eesmärk
mõista tänapäevase arusaama kujunemist informatsioonist ja selle juhtimisest karjääriplaneerimise ning tööturu valdkonnas, teada karjääri- ja tööturuinfo allikatest, noorsootöötaja noorte tööseadusandluse, tööhõivevalmiduse ja tööelu eripärasid, tööturu ja haridussüsteemi olukorrast ja tulevikuperspektiividest Eestis ja maailmas; mõista karjääri-, haridus, tööturu- ja noorsootöö omavahelistest seostest, analüüsida noorte tööhõivet ja haridussüsteemi.
Eeldused
karjääri ja tööhõive teemadel nõustamisega tegelevad spetsialistid, noorsootöötajad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Karjääriinfo juhtimine

Eesmärk
kujundada karjääriinfo spetsialisti tööülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi ja oskusi; teada ja osata vahendada eri vormides karjääriinfot eri sihtrühmadele individuaalselt ja gruppidele. Teada ja arendada praktilisi oskusi infootsingus ning andmebaaside koostamisel.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Karjääriteenused noorsootöös

Eesmärk
kujundada praktilised teadmised ja oskused karjääriteenuste pakkumiseks noortele.
Eeldused
karjääri ja tööhõive teemadel nõustamisega tegelevad spetsialistid, noorsootöötajad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Kasutajakeskse disaini ja prototüüpimise valikkursuse õpetamine gümnaasiumi informaatika ainekavas

Eesmärk
tutvuda informaatika valikkursuse “Kasutajakeskne disain ja prototüüpimine” sisu, õppevara, ülesannete ja õpetamismeetoditega.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Meri, 640 9428, pirje.meri@tlu.ee

Klassijuhataja muutuv roll õppija arengu toetamisel

Eesmärk
Arendada teadlikkust klassijuhataja eri rollidest ja olulisusest õppija õpimotivatsiooni toetamisel ja enesejuhtimisoskuste arendamisel; tutvuda klassijuhataja töö korraldamise eri lähenemisviisidega, analüüsides eri rollide eeliseid ja kitsaskohti.
Eeldused
Töötamine õpetajana. Valmisolek õppida, oma praktikat reflekteerida, rakendada uusi strateegiaid ja töötada klassijuhatajana.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Andrea Annus, andrea.annus@tlu.ee

Klassiõpetaja mitmekeelses klassis

Eesmärk
omandada oskus keeleõppe valdkonnas erialast haridust mitteomava klassiõpetajana mitmekeelses õpikeskkonnas keeleõppijate profiile märgata, nende vajadusi hinnata ja sellele vastavalt õpetamismetoodikat kujundada.
Eeldused
vene õppekeelega 1. klassis tööd alustavad eesti keele õpetajad; eesti õppekeelega 1. või 2. klassis töötavad klassiõpetajad, kelle klassis õpib vähemalt 10 muu kodukeelega last,; vähemalt kolmest liikmest koosnev koolimeeskond, kuhu kuulub peale õpetaja ka kooli juhtkonna liige.
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Kristiina Bernhadt, 58242473, kristiina.bernhardt@tlu.ee

Klassiõpetaja mitmekeelses klassis 2. aasta

Eesmärk
omandada oskus keeleõppe valdkonnas erialast haridust mitteomava klassiõpetajana mitmekeelses õpikeskkonnas keeleõppijate profiile märgata, nende vajadusi hinnata ja sellele vastavalt õpetamismetoodikat kujundada.
Eeldused
Vene õppekeelega 1. klassis tööd alustavad eesti keele õpetajad; eesti õppekeelega 2. klassis töötavad klassiõpetajad, kelle klassis õpib vähemalt 10 muu kodukeelega last,; vähemalt kolmest liikmest koosnev koolimeeskond, kuhu kuulub peale õpetaja ka kooli juhtkonna liige.
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Kristiina Bernhadt, 58242473, kristiina.bernhardt@tlu.ee

Kodanikuteaduse ühisandmete jagamise õpistsenaariumite loomine koolis

Eesmärk
arendada didaktilisi ja tehnoloogilisi kompetentse lokatiivsete kodanikuteaduse radade loomiseks tarkvaradega Avastusrada.ee, rada2.smartzoos.eu ja goosechase.com/edu; saada aru ühistest andmejagamise põhimõtetest.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Kodanikuteaduse ühisandmete kogumise vahendite rakendamine koolis

Eesmärk
arendada didaktilisi ja tehnoloogilisi kompetentse lokatiivsete kodanikuteaduse radade loomiseks tarkvaradega Avastusrada.ee, rada2.smartzoos.eu ja goosechase.com/edu; saada aru ühistest andmejagamise põhimõtetest
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Kommunikatsioonioskused elukestvas õppes

Eesmärk
mõista suhtlusvõimalusi ja -strateegiaid, arendada sotsiaalset ja kommunikatiivset kompetentsust, et rakendada seda elukestvas õppes.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 5090270, elina.ojamets@tlu.ee

Konfliktide juhtimine rasketes suhtlemisolukordades

Eesmärk
arendada oskust noortetöös süsteemselt mõelda ning probleemolukordades eesmärgipäraselt tegutseda.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Konfliktsituatsioonide lahendamine lasteaias

Eesmärk
arendada oskusi konfliktsituatsioonide rahumeelseks lahendamiseks, enese taastamiseks ja pingete maandamiseks peale konflikti.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Irina Birjukova, 6199520, irina.birjukova_01@tlu.ee

Kooli alguses õppija taseme hindamine: vahendi ülesanne ja kasutamine

Eesmärk
Saada ülevaade kooli alguse hindamisvahendi teoreetilisest taustast ja ülesannetest ning õpilaste hindamise protseduurist.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Koolieeliku arengu toetamine lõimitud tegevuste kaudu koolieelses lasteasutuses

Eesmärk
saada juurde teadmisi uuenenud õppekava rakendamise võimalustest koolieelses lasteasutuses, arendada oskusi laste arengu toetamiseks lõimitud mänguliste tegevuste kaudu.
Eeldused
vene ja eesti keele valdamine tasemel, mis tagab võimaluse osaleda õppes
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Irina Birjukova, 6199520, irina.birjukova@tlu.ee

Koolieelse lasteasutuse juhtimine

Eesmärk
õppida looma tingimusi koostöiseks muutuste juhtimiseks lapse arengukeskkonna kujundamisel
Eeldused
kõrgharidus ja pedagoogilise töö kogemus alushariduses
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Koolinoorsootöö alused

Eesmärk
omandada praktilisi teadmisi ja oskusi ning saada kogemust koolinoorsootöös.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Koolitus- ja arendustegevuse kavandamine, rakendamine ja hindamine

Eesmärk
kujundada valmisolek koolitus- ja arendustegevuse kavandamiseks, läbiviimiseks ja hindamiseks.
Eeldused
täiskasvanute koolitajad, kutseõppeasutuste õpetajad, organisatsioonide sisekoolitajad, personali arendus- ja koolitusjuhid.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Koostöine robotkäsi - minu tulevikukolleeg pärast gümnaasiumi?

Eesmärk
kujundada esmased teadmised robotite rollist, valmisolek ja oskused koostöörobotite kasutamiseks.
Eeldused
Kuulumine sihtgruppi. Kvaliteetse internetiühendusega arvuti, millel on kaamera ja mikrofon, kasutamisvõimalus. Arvutisse on paigaldatud Zoomi tarkvara. Kasuks tuleb algtase programmeerimises või kokkupuude mistahes robotitega.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee

Koostöine robotkäsi - minu tulevikukolleeg?

Eesmärk
kujundada valmisolek, esmased teadmised ja oskused koostöörobotite kasutamiseks ning uute MATIK valdkonna õppemeetodite rakendamiseks.
Eeldused
Kuulumine sihtgruppi. Kvaliteetse internetiühendusega arvuti olemasolu, millel on kaamera ja mikrofon. Arvutisse on paigaldatud Zoomi tarkvara. Kasuks tuleb algtase programmeerimises või kokkupuude mistahes robotitega.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee

Koostöine õppemängude rakendamine õppetegevuses

Eesmärk
rikastada metoodilisi teadmisi ning muuta seeläbi ainetunde huvitavamaks, arendavamaks ja kaasavamaks; saada teatrimängude mängimise ja koosloomise kogemus, õppida märkama mängu ja sotsiomeetria meetodite tõhusust; ületada oma hirmud mängimise ja mängude läbiviimise ees ning leida ja luua sobivaid mänge ja sotsiomeetria meetodeid oma ainetundidesse.
Eeldused
Töötamine õpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Ann Leppiman, 5146385, ann.leppiman@tlu.ee

Koostöö praktikasüsteemi loomisel

Eesmärk
kaardistada õppeasutuse praktikasüsteemide erisused ja sarnasused üksteiselt õppimise ja koostöövõimaluste loomise eesmärkidel.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Koostöö praktikasüsteemi loomisel - ideest tulemuseni

Eesmärk
analüüsida praktikasüsteemide elemente ja kavandada enda rollist lähtuvalt tegevused praktikasüsteemi loomisel enda õppeasutuses.
Eeldused
ülikooli praktika ja töökohapõhise õppe koordinaatorid, õppeasutusepoolsed praktikajuhendajad, õppetegevuse eest vastutavad töötajad. Koolitusel on oodatud asutuste 3-4 liikmelised meeskonnad.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Kuidas haarata ja hoida õpilaste tähelepanu

Eesmärk
teada saada, kuidas oma esinemis-, suhtlemis- ja loo rääkimise oskuste abil enesekindlalt ja veenvalt hoida õpilaste tähelepanu ning toetada selle kaudu nende õppimist; praktiliste tööde käigus ületada oma hirmud, mis tekivad väljendusrikaste esinemismeetodite kasutamise ees, julgeda esitada oma ideid ja projekte ka kolleegidele ning osata kasutada koostööd soodustavat kehakeelt ja üksteise veenmist.
Eeldused
Korraldaja
Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk, 619 9523 | 5020044, kyllira@tlu.ee

Kuidas koolitada täiskasvanut

Eesmärk
omandada teadmisi koolitaja tööst ja sellega seonduvatest väljakutsetest, grupiprotsesside juhtimisest ja koolitusprotsessi kavandamisest ning efektiivsest meeskonnatööst.
Eeldused
Täienduskoolitusi läbiviivad isikud, kes soovivad saada alusteadmisi ja praktilisi oskusi, mis tuleks kasuks täiskasvanute õppijatele koolituste korraldamisel ning läbiviimisel.
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Marleen Allemann, 6409456, marleen.allemann@tlu.ee

Kuidas koolitada täiskasvanut

Eesmärk
saada teadmisi ennastjuhtivate motiveeritud õppijate arengu toetamiseks, kogeda kaasavate koolitusmeetodite mõju õppijana
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, 5090216; elina.tahvel@tlu.ee

Kuidas luua õppevideot?

Eesmärk
teada ja osata luua digitaalseid õppematerjale vabatarkvaraga
Eeldused
vähene kogemus video loomiseks käepäraste vahenditega
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 640 9428, kersti.maidra@tlu.ee

Kuidas lõimida ettevõtlus- ja karjääriõpet üld- ja erialaainetega koolis?

Eesmärk
Saada ülevaade ettevõtlus- ja karjääriõppe lõimimise võimalustest üld- ja erialaainetega ning oskused rakendada lõimitud õpet.
Eeldused
sihtgruppi kuulumine
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Andrea Annus, 525 5213, andrea.annus@tlu.ee

Kuidas märgata ja arendada laste andeid?

Eesmärk
kujundada jagatud arusaam andekusest ja leida parimaid viise laste annete arengu süsteemseks toetamiseks kõigi sidusrühmade omavahelises koostöös; mõista ja arendada endas annete märkamiseks ja toetamiseks vajalikke kompetentse ning rakendada baasoskusi igapäevases praktikas.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Kuidas märgata ja töötada hariduslike erivajadustega noortega?

Eesmärk
saada ülevaade huvitegevuse ja noorsootöö rollist uuenenud õpikäsituses sisust ning leida lahendeid töös kõne- ja kommunikatsioonihäirega, intellektipuue või autismiga noortega
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Kuidas mõista noori tehnoloogiarikkas keskkonnas noortega töötava ettevõtjana?

Eesmärk
saada ülevaade noorsootöö digitaalsetest võimalustest ja sellest, miks ja kuidas noored ja noorsootöötajad tehnoloogiat kasutavad ning oma elu internetis tajuvad; tutvuda võimalustega ja analüüsida enda kui noorsootöötaja valmisolekut noorsootöö läbiviimiseks mitmesugustes digitaalselt rikastatud olukordades; mõista nutika noorsootöö arendamise olulisust noorsootöö kontekstis.
Eeldused
Kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 5090270, elina.ojamets@tlu.ee

Kuidas pöörasest ideest saab tegelikkus?

Eesmärk
avastada loovus kui tööriis, mis võimaldab kaasaja kiiresti muutuvas maailmas tõhusamalt toime tulla ja õppida meetodeid, mille kaudu ideid ammutada ja neid isikupäraseks muuta.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Avatud akadeemia, Teele Ilvest, teele.ilvest@tlu.ee

Kuidas toetada lapse sotsiaal-emotsionaalset arengut lasteaias?

Eesmärk
saada ülevaade eelkooliealise lapse sotsiaal-emotsionaalse arengu seaduspärasustest; tutvuda lapse sotsiaal-emotsionaalse arengu toetamise sobilike võtetega; mõista sotsiaal-emotsionaalsete ja käitumisprobleemidega lastele empaatiliselt lähenemise olulistust; pöörata tähelepanu enese hea vaimse tervise tagamisele.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Kuidas tulla toime noorsootööga koolis?

Eesmärk
omandada praktilisi teadmisi ja oskusi ning saada kogemust noorsootöös koolikeskkonnas; kujundada teadmisi ja oskusi noorsootöö lõimimisest kooli õppe- ja kasvatustegevusega; täiendada teadmisi ja oskusi uue õpikäsituse põhise kooliõppekava disainist; saada teadmisi üldpädevuste rakendamise võimalustest koolis ning nende hindamise võimalustest; saada mitmekultuurilises keskkonnas toimuvaks noorsootööks vajalikud baasteadmised ja -oskused, mis toetavad ja arendavad kultuuridevahelist dialoogi noorte seas; osata suhelda erineva kultuuritaustaga noortega nii Eestis kui ka välismaal; arendada oskust olla kultuuritundlik ja salliv erinevuste suhtes.
Eeldused
huvijuhid, noorsootöötajad, koolijuhtkonna liikmed
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Kuidas uute õppimisalaste teadmiste pinnalt erinevaid õpilasi kõige paremini toetada

Eesmärk
saada ülevaade uuenenud õpikäsituse sisust ja muutumise vajadusest ning leida tõhusad strateegiad kõigi õpilaste toetamiseks koolis.
Eeldused
puudvad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Kuidas õpetajate mentorina tasakaalu hoida?

Eesmärk
saada võimalus eneseanalüüsiks õpetaja-mentorina, enda rolli teadvustamiseks ja arendamiseks, sotsiaalsete ja kommunikatiivsete oskuste harjutamiseks eesmärgiga toetada õpetaja-mentori professionaalset arengut ja tööks vajalike ressursside tasakaalustatud kasutamist mentorluse rakendamisel organisatsioonis.
Eeldused
Kogemus mentorina
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Sirje Ideon 6199527 sirjeid@tlu.ee

Kunstide integreerimine õppetegevusse - õpetaja kompetentsid

Eesmärk
kujundada baasteadmised ja -oskused kunstidel põhinevate töövõtete integreerimiseks õppetöösse ja kunstide kaudu õpetamiseks.
Eeldused
Huvi täiendada oma erialast tööd loominguliste töövõtetega. Koolitusel osalemiseks ei ole vaja varasemat loomingulist ettevalmistust, koolitusel osalejaid julgustatakse oma loomingulisi oskusi arendama.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391752, kadri.herde@tlu.ee

Kutseõppija arengu toetamine kaasava hariduse ja multikultuurses kontekstis

Eesmärk
mõtestada kaasava hariduse olemust kutseõppes, osata märgata õppijate erivajadusi, motiveerida ja kaasata õppijaid kutseõppes õppeprotsessis ning vajadusel kasutada tugiteenuseid ja -võrgustikke õppija arengu toetamiseks.
Eeldused
Töötamine kutseõpetajana, kasutajakonto Moodles või valmisolek selle loomiseks.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Sirje Ideon, 6199527, sirje.ideon@tlu.ee

Käitumisraskusega lapse toetamine koolis

Eesmärk
täiendada teadmisi töötamiseks käitumisraskustega lastega ning nende kaasamiseks õppetöösse ja kooliellu.
Eeldused
õpetaja amet
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Käitumisraskuste põhjused ja toimetulek käitumisraskustega lapsega

Eesmärk
saada ülevaade koolieelses eas avalduvatest käitumisraskustest, nende põhjustest, kiindumussuhte mõjust lapse käitumisele, mõista käitumisraskuste seoseid kasvatuse ja arenguliste erivajadustega ning õppida tundma meetodeid ja võtteid, millega saab ennetada mittesoovitavat käitumist ning toime tulla käitumisraskustega lastega.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Käitumisraskustega laps lasteaias

Eesmärk
saada ülevaade koolieelses eas avalduvatest käitumisraskustest, nende põhjustest ja seosest arenguliste erivajadustega. Õppida tundma meetodeid ja võtteid, millega saab ennetada mittesoovitavat käitumist ning toime tulla käitumisraskustega lastega.
Eeldused
töötamine lasteaiaõpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Käitumisraskustega laps lasteaias ning rasked kõnelused lapsevanematega

Eesmärk
saada ülevaade koolieelses eas avalduvatest käitumisraskustest, nende põhjustest ja seosest arenguliste erivajadustega; õppida tundma meetodeid ja võtteid, millega saab ennetada mittesoovitavat käitumist ning toime tulla käitumisraskustega lastega; saada ülevaade nõustamissuhte loomisest ja säilitamisest; analüüsida suhtlemissituatsioone ning omandada praktilisi suhtlemisoskusi keerukate teemade käsitlemiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Kõrgharidusõppe praktika sidusas õppekavas

Eesmärk
Kavandada kõrgharidusõppe õppekava eesmärkide ja õpiväljunditega sidus praktika, mis toetab üliõpilaste kujunemist oma eriala professionaalideks ning elukestvateks õppijateks.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 5090270, elina.ojamets@tlu.ee

Lapse arengu hindamine ja arenguvestlus lapsevanemaga

Eesmärk
saada ülevaade lapse arengu hindamise eri meetoditest ja tulemustlikest arenguvestluse võimalustest lapsevanematega.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Lapse kõne arengu toetamine

Eesmärk
saada ülevaade väikelaste ja koolieelikute kõne arendamise põhimõtetest ja arendada oskusi lapse kõne arengu toetamisel igapäevategevustes.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Lapse kõne arengu toetamine lasteaias

Eesmärk
omandada teadmisi lapse kõne arengu iseärasustest ja selle toetamise võimalustest lasteaias; kujundada metoodilisi oskusi lapse häälduse, grammatika, sõnavara ja jutustamisoskuse arendamiseks.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Laste eneseregulatsioonioskuste arengu toetamine

Eesmärk
saada ülevaade tänastest teadmistest aju ja täidesaatvate funktsioonide arengu kohta ning leida võimalusi nende teadmiste kasutamiseks igapäevases töös lastega.
Eeldused
kulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774 marika.kutskova@tlu.ee

Loov ja tervislik tantsuline liikumine

Eesmärk
avardada tantsu- ja liikumiskogemust ning -mõtlemist nii uurimuslikel kui ka terviseteadlikel eesmärkidel; saada osa uurimuslikust ja loovast liikumiskogemusest nii eelneva ettevalmistusega kui ka ettevalmistuseta täiskasvanuna; pöörata tähelepanu liikumise somaatilistele aspektidele ja teadlikkusele praktilise tegevuse abil; tasakaalustada liikuja füüsilist ja vaimset tervist, suurendada heaolutunnet.
Eeldused
Huvi liikumise ja tantsu kui loova eneseväljenduse ja terviseteadlikkust toetava tegevuse vastu.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Loovmeetodid töös HEV lastega koolieelses eas

Eesmärk
tutvuda loovmeetodite rakendamise võimalustega lasteaias ning saada praktilised baasteadmised nende kasutamisest töös haridusliku erivajadusega lapsega.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Lugema ja kirjutama õpetamine alushariduses

Eesmärk
saada ülevaade lapsekesksetest kasvatuse põhimõtetest, sh lugema ja kirjutama õpetamisest alushariduse tasemel.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Ene Hiiepuu, 56671128, ene.hiiepuu@hk.tlu.ee

Lugemisoskuse arendamine: praktilisi võtteid tööks lugemisraskusega õpilastega

Eesmärk
tõsta oma teadlikkust lugemisraskuse olemusest ja ilmingutest ning tutvuda lugemissoravuse arendamiseks vajalike praktiliste võtetega.
Eeldused
eripedagoogiline haridus
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Lõimitud aine- ja keeleõppe rakendamise põhimõtted õpetajakoolituse praktika toetamise kontekstis

Eesmärk
saada ülevaade LAK-metodoloogia põhimõtetest, tööriistu ja arendada oskusi, kuidas paremini toetada õpilaste õppimist mitmekeelses õpikeskkonnas ja seeläbi paremini toetada üliõpilasi õpetajakoolituse praktikal.
Eeldused
Läbitud peab olema kõrghariduse I aste.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, eojamets@tlu.ee

Lõimitud õppeprotsessi disainimine, rakendamine ja uurimine tehnoloogiliste lahendustega (STEAM)

Eesmärk
kujundada valmisolek ja oskused jätkusuutlike ja tõenduspõhiste lõimitud STEAM õppemeetodite rakendamiseks ja levitamiseks üldhariduskoolis.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199774, marika.kutskova@tlu.ee

MATIK õppe planeerimine ja elluviimine

Eesmärk
praktiliste tegevuste kaudu tutvuda MATIK metoodika ja põhimõtetega, et osata nende abil luua ja kasutada jätkusuutlikke lahendusi.
Eeldused
Töötamine õpetajana või digitehnoloogiatega seotud ametikohal
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 640 9428, kersti.maidra@tlu.ee

Meediakasvatuse alused lasteaias

Eesmärk
saada ülevaade meediakasvatuse põhialustest, digivahendite ja meediasisu tarbimise mõjudest eelkooliealise lapse arengule ning kuidas sidustada meediakasvatuse põhimõtted koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga (KELARÕK).
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Meediakasvatuse plaan lasteaias

Eesmärk
luua lasteaia meediakasvatuse õppetegevuse plaan.
Eeldused
Töötuba on praktiline jätk koolitusele „Meediakasvatuse alused“ ja selles osalemise eelduseks on üksi või paaris iseseiseva tööna valminud praktilise meediakasvatuse õppetegevuse kavand ning selle enne töötoa toimumist koolitajale esitamine.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Meediapädevus õpetajale

Eesmärk
kujundada baasteadmised meediast ja eri sihtgruppide meediatarbimisharjumustest, veebipolitsei argipäevast ning teadlikumast, võimalikke ohte ennetavast käitumisest sotsiaalmeedias; huvituda audiovisuaalse meedia oskuste õppimisest.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Meeskonnatöö koolis

Eesmärk
Suhtlemisteadlikkuse arendamine ja omavahelise koostöö tõhustamine õpetajate ja õpetajaabide vahel.
Eeldused
töötamine õpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk; kyllira@tlu.ee; 6199523

Meie Maailm programmi rakendamine

Eesmärk
süvendada teadlikkust lapse sotsiaal-emotsionaalsest pädevusest ning selle arendamise võimalustest; kujundada oskused sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamiseks klassis ja valmisolek programmi “Meie maailm” eesmärgipäraseks ja järjepidevaks rakendamiseks oma klassis programmi tausta, sisu ja komponentide tutvustamise ning rakendamise jälgimise ja analüüsi abil.
Eeldused
töötamine klassiõpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Miks inimene tantsib?

Eesmärk
Arutleda selle üle, mis on ajendanud inimest tantsima eri aegadel ja eri kultuurides
Eeldused
Üldteadmised ajaloost
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Mobiilse STEM-õppe innovatsioonilabor

Eesmärk
kujundada valmisolek ja oskused jätkusuutlike ja tõenduspõhiste lõimitud STEAM õpitegevuste loomiseks ja rakendamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199774, marika.kutskova@tlu.ee

Moodle e-õppekeskkonna kasutamine ja e-kursuste loomine

Eesmärk
saada ülevaade ja omandada teadmised Moodle e-õppekeskkonna funktsionaalsuse kohta, sh e-kursuse ülesehituse põhimõtetest; omandada teadmised ja oskused Moodle e-õppekeskkonnas õppijakeskse kursuse loomise ja kursuse administreerimise kohta.
Eeldused
arvuti- ja internetiteenuste kasutamise baasoskused (veebilehtede avamine, konto loomine, failihaldus, infootsing).
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee, 6409428

Mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus

Eesmärk
kujundada B-mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastamiseks vajalikud teadmised ja oskused.
Eeldused
B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus ja nõuetekohane tervisetõend, vähemalt keskharidus, põhioskus arvuti laiatarbe tarkvara (Word, PowerPoint, Excel) kasutamisel, et edukalt toime tulla arvuti kasutusega õppes (kui arvuti kasutamise oskused ei ole selleks piisavad, siis tuleb need oskused omandada õpingute käigus)
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Mootorsõidukijuhi õpetaja praktika

Eesmärk
omandada B-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastamiseks vajalikud teadmised ja oskused.
Eeldused
B-kategooria mootorsõiduki juhiloa omamine; vähemalt keskharidus; arvuti kasutamise praktilised põhioskused laiatarbe tarkvara (Word, PowerPoint, Excel) kasutamisel, et edukalt toime tulla arvutikasutusega õppes (kui arvuti kasutamise oskused ei ole piisavad, et õppetegevuses toime tulla, siis tuleb need oskused õpingute käigus omandada) Käte töö roolil, roomamine siduri abil ilma gaasita jms manööverdamisega seonduv peab selge olema. B-kategooria arvestusi tehakse oma autoga. Sõidueksami esimese järgu harjutused tuleb teha manuaalkäigukastiga autoga. Teised arvestused võib teha ka automaatkäigukastiga autoga.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Motivatsiooni roll üldpädevuste käsitluses

Eesmärk
saada ülevaade motivatsiooni olemusest ning võimalustest toetada autonoomse motivatsiooni arengut.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523, kulli.k@tlu.ee

Motiveeriva intervjueerimise kasutusvõimalused koolis. Kuidas vestelda noorukitega?

Eesmärk
saada ülevaade motiveeriva Intervjueerimise kasutamisvõimalustest kooli kontekstis rõhuasetusega noorukitele.
Eeldused
Teisel seminaripäeval osalemise eelduseks on arusaam Motiveeriva Intervjueerimise meetodi alustaladest. Neile, kellel kokkupuude puudub pakutakse võimalust osaleda esimesel seminaripäeval, kus tutvustatakse Motiveeriva Intervjueerimise põhialuseid.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Muutumise suunad uusimate haridusuuringute ja tulevikutrendide valguses

Eesmärk
saada ülevaade uusimatest haridusuuringute trendidest, üldisematest hariduse muutumise trendidest ning tutvuda muudatuste alustamise võimalustega.
Eeldused
õpetaja amet
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Muutunud õpikäsitus lasteaias ja perekasvatuses – mis muutub ja miks muutub?

Eesmärk
saada ülevaade muutunud õpikäsituse sisust ja muutumise vajadusest alushariduse kontekstis.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Muutunud õpikäsitus – mis muutub, miks muutub ja kuidas muutuma saada?

Eesmärk
saada ülevaade muutunud õpikäsituse sisust ja muutumise vajadusest ning leida ühiselt võimalusi õpetajate töö ja koolikorralduse muutusi toetavaks organiseerimiseks.
Eeldused
õpetaja ametaktiivne osalemine lähiõppes
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Muutunud õpikäsitus: teooria ja praktika

Eesmärk
saada ülevaade täiskasvanust lähtuvast, lapsekesksest, lapsest lähtuvast ja lapse juhitud kasvatusest ning teadmised, et analüüsida oma tegevuse vastavust uuenenud õpikäsitusega.
Eeldused
töö õpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Muutunud õpikäsituse sisu ja muutuste vajadus

Eesmärk
saada ülevaade muutunud õpikäsituse sisust ja muutumise vajadusest ning leida võimalusi õpetaja tööd ja koolikorralduse muutusi toetavaks organiseerimiseks.
Eeldused
õpetaja amet
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774; riina.stahl@tlu.ee

Mängu peidetud tantsud

Eesmärk
kujundada täiendavaid teadmisi laste ja noorte liikumistundide või tantsutundide läbiviimiseks, kasutades tantsu baaselemente, loovtantsu tehnikaid, liikumisvahendeid ja loovülesandeid.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, igapäevane töö lastega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Mängupõhine õpe lasteaias digivahendite toel

Eesmärk
saada ülevaade mängupõhise õppe eri vormidest, kujundada valmisolek kasutada mängupõhist õpet õppetegevuses.
Eeldused
Arvuti kasutamise oskus
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Noorsootöö alused

Eesmärk
kujundada noorstöötajale olulised baasteadmised ja -oskused.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, eojamets@tlu.ee

Noorsootöö ilma noorsootöö kogemuseta

Eesmärk
saada ülevaade pedagoogika ja noorsootöö alustest, grupiprotsessidest ja loomise dünaamikast, mitteformaalõppe eelistest, võimalustest, kuidas motiveerida nii juhendajaid kui ka ringis osalevaid lapsi.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, elina.ojamets@tlu.ee

Noorsootöötaja kutse teadlik taotleja

Eesmärk
arendada kutse taotlemiseks vaja minevat eneserefleksiooni ja oma kogemuse kirjeldamise oskust
Eeldused
Kuulumine sihtgruppi, tutvutud noorsootöötaja kutsestandardiga ja tehtud ettevalmistused noorsootöötaja kutse taotlemiseks portfoolio koostamiseks
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 5090270, elina.ojamets@tlu.ee

Noortega töötamise alused noorsootöö ettevalmistuseta spetsialistidele

Eesmärk
Saada ülevaade noorsootöö, mitteformaalõppe, didaktika ja grupiprotsesside põhialustest ning nende kasutamisest osalejate motivatsiooni toetamiseks tegevustes.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 5090270, elina.ojamets@tlu.ee

Nõustamise alused

Eesmärk
teada nõustamise aluseid, nõustatavate vajadusi, nõustamisprotsessi ülesehitust ja nõustamistegevuses kasutatavaid meetodeid; arendada nõustajale vajalikku eneseteadlikkust ning kujundada valmisolek nõustamistegevuseks.
Eeldused
Kõrghariduse I astme olemasolu. Valmisolek õppida koos eriala üliõpilastega vastavalt tsükliõppe tingimustele.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

PISA testi lugemisülesanded ja lugemisraskuste ilmnemine II ja III kooliastme õpilastel

Eesmärk
suurendada teadlikkust PISA testi koostamisest ja tulemustest, lugemisülesannete koostamispõhimõtetest PISA kontekstis, lugemisraskuse ilmnemisest II ja III kooliastmes ja selle mõjust õppimisele; suurendada õpetamispädevust keskkonna ja õppe kohandamise väärtustamise kaudu.
Eeldused
teemale vastav pedagoogilise töö kogemus.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Pedagoogika - õppimisest ja õpetamisest alustavale õpetajale

Eesmärk
saada tuge õpetajana töötamiseks esmaste pedagoogiliste baaskompetentside kujunemiseks kutsestandardist lähtuvalt; olla valmis enesearenguks ja pidevõppeks; kujundada arusaam õppimise ja tänapäevaste õpetamise põhimõtete mõistmiseks ja rakendamiseks; õppida vastavalt sellele õppija õppimist toetama, õppimist toetavat õpikeskkonda kujundama, õpi- ja õpetamistegevusi kavandama, iseenda kui õpetaja tegevust uurima ja isiklikke arengueesmärke kavandama.
Eeldused
Õpetajad, kellel on magistriharidus, kuid puudub ettevalmistus õpetajana töötamiseks.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee

Pilguheit Eesti modern- ja kaasaegse tantsu ajalukku

Eesmärk
saada ülevaade eesti modern- ja kaasaegse tantsu arenguloost
Eeldused
Üldteadmised eesti ajaloost
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Positiivse käitumise kujundamine

Eesmärk
saada ülevaade emotsionaalsete- ja käitumisraskuste olemusest ning ilmnemisest (eri)pedagoogilises kontekstis; tutvuda sotsioemotsionaalse arengu ja sotsiaalse kompetentsusega seotud enamlevinud seisukohtadega tänapäeva kaasava hariduse ja kasvatuse valguses; õppida käitumisraskustele kohaseid algse sekkumise võtteid, põhimõtteid ja programme; saada ülevaade käitumisraskustega last toetavast professionaalsest koostööst ja teoreetiline alus edasiseks praktiliseks tööks, sh emotsionaalsete ja käitumisraskustega õpilaste ja nendega kokku puutuvate inimeste nõustamiseks.
Eeldused
Kõrghariduse I astme olemasolu. Valmisolek õppida koos eriala üliõpilastega vastavalt tsükliõppe tingimustele.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Positiivse käitumise kujundamine

Eesmärk
kujundada arusaam lapse sotsiaalsest arengust, käitumisraskuste põhjustest ning laste käitumise suunamise võimalustest.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Positiivsed koolisuhted ja koostöise õpikeskkonna loomine

Eesmärk
õppida looma võimalusi positiivse mikrokliima kujundamiseks, enda heaolu ja tööga rahulolu tagamiseks ning kööstöisete suhete arendamiseks koolis.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Irina Birjukova, 6199520, 53428566, irina.birjukova_01@tlu.ee

Positiivsed koolisuhted ja koostöise õpikeskkonna loomine

Eesmärk
õppida looma võimalusi positiivse mikrokliima kujundamiseks, enda heaolu ja tööga rahulolu tagamiseks ning kööstöisete suhete arendamiseks koolis.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Irina Birjukova, 6199520, 53428566, irina.birjukova_01@tlu.ee

Praktika kõrgkoolis: arengut toetav praktika juhendamine

Eesmärk
Arendada juhendamis- ja tagasisidestamise oskusi ning mõista enda rolli juhendajana.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Liina Peever, liina.peever@tlu.ee

Praktikajuhendaja ettevõttes kui koolitaja

Eesmärk
mõista täiskasvanu õppimise iseärasusi ning enda kui koolitaja rolli õppimise toetamisel ja sellest lähtuvalt osata kavandada terviklik koolitusprotsess ettevõttepoolsete praktikajuhendajate õppimise toetamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Praktikajuhendaja ettevõttes täiskasvanu koolitajana

Eesmärk
mõista täiskasvanu õppimise iseärasusi ning enda kui juhendaja rolli õpikeskkonna kujundamisel, õppimise toetamisel ja rakendamisel töökeskkonnas.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Praktikajuhendajate toetamine ja eneseanalüüs supervisiooni abil

Eesmärk
arendada võimet mõista praktikanti, saada tuge eneseanalüüsiks praktikajuhendajana ja grupinõustamist elulisteks situatsioonideks.
Eeldused
praktikandi juhendmine
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Praktikat toetava veebikeskkonna ja e-kursuse roll praktikaprotsessis

Eesmärk
saada teadmised praktikate ettevalmistamist, läbiviimist, hindamist ja tagasisidestamist toetava erialade ülese veebikeskkonna ja protsessi toetavate e-kursuste rollist ja sidususest.
Eeldused
sihtgruppi kuulumine
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Praktikate juhendamine kui koos õppimise protsess – mida, mis eesmärgil ja kuidas?

Eesmärk
saada baasteadmised ja -oskused, mis võimaldab koolipoolse praktikajuhendajana iseseisvalt juhendada ettevõttepoolseid praktikajuhendajaid ja praktikale minevaid õpilasi.
Eeldused
praktikandi juhendmine
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 619 9859, elina.ojamets@tlu.ee

Praktiline haridustehnoloogia II

Eesmärk
arendada digipädevust vastavalt digipädevuste arendamise ISTE standardile.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, valmisolek rakendada digivahendeid ja -tehnoloogiaid igapäevases töös.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Praktiline haridustehnoloogia huvikoolis

Eesmärk
arendada haridustehnoloogilisi pädevusi, et toetada oma tehnoloogilisi oskusi õpikeskkonna kujundamisel; õppida rakendama veebipõhiseid keskkondi ja tööriistu; osata luua veebipõhiseid õppematerjale.
Eeldused
Arvuti kasutamise oskus algtasemel
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Praktiline haridustehnoloogia põhikooli õpetajale

Eesmärk
arendada haridustehnoloogilisi pädevusi, et toetada oma tehnoloogilisi oskusi õpikeskkonna kujundamisel; õppida rakendama veebipõhiseid keskkondi ja tööriistu; osata luua veebipõhiseid õppematerjale.
Eeldused
Arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Praktiline haridustehnoloogia: arvuti töövahendina

Eesmärk
saada ülevaade arvutist kui töövahendist: riistvara alused, arvuti kasutamisega seotud terminoloogia.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, valmisolek õpitut rakendada oma töös.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Praktiline haridustehnoloogia: video

Eesmärk
saada ülevaade videost õppetöö osana ja selle koostamise põhimõtetest.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, valmisolek rakendada õpitut oma igapäevatöös.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Praktiline haridustehnoloogia: õppemängu konstrueerimine tunni rikastamiseks

Eesmärk
saada ülevaade lihtsamatest õppemängudest ja nende konstrueerimise võimalustest.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, valmisolek õpitut rakendada oma töös.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Praktiliste oskuste õpetamine ja hindamine veebipõhiselt kutseõppes

Eesmärk
saada kutseõpetajana tuge valmisoleku kujundamisel uudse õpiruumi kavandamiseks, loomiseks, õppimise toetamiseks ja praktiliste oskuste hindamiseks.
Eeldused
Töötamine kutseõpetaja ametikohal, valmisolek koolitusel õpitut testida, enda õppimist ja õpetamist reflekteerida ning arendada.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee

Projektõpe uuenenud õpikäsituse valguses

Eesmärk
saada ülevaade projektõppest ning selle põhimõtteist, kujundada teadmine avatud ja suletud projektidest ning oskus neid seostada erinevate õpikäsitustega.
Eeldused
Töötamine lasteaias
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Pädevuspõhine õpe ja õppimist toetav hindamine

Eesmärk
toetada õpetaja ametialast arengut tänapäevase õppeprotsessi läbiviimise, üldpädevuste kujundamise ja õppimist toetava hindamise vallas, õppida vastavalt sellele õpikeskkonda kujundama ja õppijat aktiviseerivaid õppemeetodeid rakendama; mõtestada koolitervikliku lähenemise ja kolleegidega koostöö olulisust üldpädevuste kujundamisel ja õppimist toetava hindamise rakendamisel.
Eeldused
õpetaja amet
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Rasked kõnelused lapsevanemaga

Eesmärk
saada ülevaade nõustamise põhiprintsiipidest, nõustamissuhte loomisest ja säilitamisest; analüüsida erinevaid suhtlemissituatsioone ning omandada praktilisi suhtlemisoskusi keerukate teemade käsitlemiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Refleksiivne praktika noorsootöös

Eesmärk
mõista ja mõtestada refleksiivse praktika olulisust noorsootöös ning osata kasutada mõningaid refleksiooniks sobivaid tehnikaid oma töös.
Eeldused
Praktiline kogemus noorsootöös vähemalt üks aasta.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Enely Rannas, 5571570, enely.rannas@tlu.ee

Reklaam ja eelkooliealine laps

Eesmärk
tutvuda reklaamimaailma põhitõdedega, reklaamimaailma ja väärtuskasvatuse seostega ning võimalustega kujundada eakohast reklaamiteadlikkust.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Robootika alus- ja alghariduses lapsekeskse kasvatuse kontekstis

Eesmärk
kujundada valmisolek ja oskused jätkusuutlike ja tõenduspõhiste uute STEM valdkonna õppemeetodite rakendamiseks ja levitamiseks lasteaias ja põhikoolis.
Eeldused
töötamine lasteaiaõpetaja või põhikooli õpetaja ametikohal, valmisolek koolitusel õpitut lasteaias ning koolis testida ning oma õppimist ja õpetamist reflekteerida ning arendada.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199774, marika.kutskova@tlu.ee

Robootika ja MATIK vahendite kasutamine huviringe pakkuvas ettevõttes

Eesmärk
kujundada juhendajana oma valmisolek ja oskused jätkusuutlike ja tõenduspõhiste uute MATIK valdkonna õppemeetodite rakendamiseks huviringis; kujundada valmisolek õppija agentsust toetava õpiprotsessi loomiseks huviringis.
Eeldused
Kuulumine sihtgruppi. Kvaliteetse internetiühendusega arvuti olemasolu, millel on kaamera ja mikrofon ning kaamera ja mikrofoni sees hoidmise võimalus koolituse ajal. Juhul, kui osaletakse distantsõppes, siis on vajalik, et osaleja tagab endale õppejõududega konsulteerides robootika -ja MATIK seadmed minimaalses mahus, mis võimaldab tal õppetöös käed-külge osaleda.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 5090270, elina.ojamets@tlu.ee

Robootika ja STEAM haridus

Eesmärk
saada ülevaade robootikast ja STEAM haridusest Eestis ja Tallinna Ülikoolis
Eeldused
töötamine haridusvaldkonnas
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee

Robootika- ja MATIK vahendite lõimimine õppetegevustesse alus- ja alghariduses

Eesmärk
Kujundada valmisolek ja oskused jätkusuutlike ja tõenduspõhiste uute MATIK valdkonna õppemeetodite rakendamiseks ja levitamiseks koolieelses lasteasutuses ja põhikoolis.
Eeldused
Töötamine koolieelse lasteaia õpetaja ja/või põhikooli õpetaja ametikohal, valmisolek koolitusel õpitut koolieelses lasteasutuse või koolis testida ning oma õppimist ja õpetamist reflekteerida ja arendada.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova

STEAM valdkonna õppemeetodite rakendamise innovatsioonilabor

Eesmärk
kujundada kõikide lasteaia vanuserühmade õpetajate valmisolek ja oskused jätkusuutlike ja tõenduspõhiste uute STEAM valdkonna õppemeetodite rakendamiseks ning hariduslike erivajadustega laste arengu toetamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee

Seikluskasvatus

Eesmärk
saada teadmised ja oskused seikluskasvatuse meetodite kasutamiseks praktilises töös noortega; tugevdada professionaalse identiteedi väljakujunemist noorsootöötajana.
Eeldused
nooroostöö vm lähedase erialal õppimine, noorsootöö eriala vilistlane
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Sisekoolitaja pädevus

Eesmärk
arendada oma pädevust täiskasvanud õppijate toetajana õppeprotsessis, mõista täiskasvanu õppimise iseärasusi ning enda kui koolitaja rolli õppimise toetamisel, osata kavandada terviklikku koolitusprotsessi.
Eeldused
vajadus tegutseda sisekoolitajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Sotsiaal-emotsionaalne areng koolieelses eas

Eesmärk
kujundada teadmised lapse sotsiaal-emotsionaalse arengu toetamise võimalustest koolieelses eas; jagada kolleegidega töökogemusi emotsioonide reguleerimise ja sotsiaalsete oskuste arendamise võtetest; arendada oskust kujundada turvaline rühma keskkond.
Eeldused
Vajalik koolimeeskonna nõusolek, et koolituse käigus kogutavaid andmeid võib ülikool kasutada oma teadustöödes.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Sotsiaalpedagoogilise praktika juhendamine

Eesmärk
kujundada valmisolek tegutseda sotsiaalpedagoogika asutusepoolse praktikajuhendajana ja mentorina praktikandile.
Eeldused
Soovitavalt praktika juhendamise kogemus
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 5090270, elina.ojamets@tlu.ee

Sotsiaalse pädevuse arengu toetamine koolis

Eesmärk
saada ülevaade sotsiaalse pädevuse olemusest ning tutvuda sotsiaalse pädevuse arendamiseks sobilike meetoditega.
Eeldused
erialane ettevalmistus
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste toetamine koolieelses eas

Eesmärk
saada ülevaade lapse sotsiaalse ja emotsionaalse arengu alustest ja selle toetamisest, positiivsete suhete loomisest ja säilitamisest eelkooliealiste laste rühmas; toetada õppijate oskuste kujunemist sotsiaalselt turvalise kasvukeskkonna kujundamiseks ja meeskonnatööks koolieelses lasteasutuses.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523, kulli.rauk@tlu.ee

Suhtlemise süsteemsete seaduspärasuste ja positiivse kasvatuse põhimõtete arvestamine noorsootöös

Eesmärk
arendada oskust süsteemselt mõelda ning probleemolukordades eesmärgipäraselt tegutseda.
Eeldused
töö õpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523; kulli.rauk@tlu.ee

Supervisioon koolijuhtidele: tasakaalu hoidmine mentorluse rakendamisel

Eesmärk
koolijuhi professionaalne areng mentori ja koostöise keskkonna loojana koolis; suhtlemiskompetentsuse arendamine õpetajate professionaalse arengu toetamisel; juhi võimekus enda, alustavate ja kogenud õpetajate motivatsiooni toetamisel ja läbipõlemise ennetamisel; ikka ja jälle kogeda uut inspiratsiooni, arendada oskust kogemustest õppida
Eeldused
Läbitud mentorkoolitus
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Sirje Ideon 6199527 kutseaasta@tlu.ee

T-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja

Eesmärk
omandada T-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastamiseks vajalikud teadmised ja oskused.
Eeldused
õpitava kategooria mootorsõiduki juhiloa omamine; vähemalt keskharidus; arvuti kasutamise praktilisi põhioskusi laiatarbe tarkvara (Word, PowerPoint, Excel) kasutamisel, et edukalt tulla toime arvutikasutusega õppes (kui arvuti kasutamise oskused ei ole piisavad, siis tuleb need õpingute käigus omandada)
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Tarkvara analüüsi ja testimise valikkursuse õpetamine gümnaasiumi informaatika ainekavas

Eesmärk
tutvuda informaatika valikkursuse “Tarkvara analüüs ja testimine” sisu, õppevara, ülesannete ja õpetamismeetoditega.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Meri, 640 9428, pirje.meri@tlu.ee

Teadlik praktikajuhendaja kui tulemusliku praktika võtmeisik

Eesmärk
arendada teadlikkust praktika olemusest, enda rollist juhendajana ja tulemusliku juhendamise võtmeteguritest ning praktika juhendajale vajalikku suhtlemis- ja juhendamiskompetentsust.
Eeldused
praktikandi juhendmine
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 619 9859, elina.ojamets@tlu.ee

Tegevusnäitajate refleksioon

Eesmärk
saada tuge kutse taotlejana arengumapi koostamiseks ja arendada refleksioonioskust kutseõpetaja tase 5, tase 6 ja tase 7 taotlemiseks
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 5090270, elina.ojamets@tlu.ee

Tegevusnäitajate refleksioon

Eesmärk
saada tuge kutse taotlejana arengumapi koostamiseks ning arendada refleksioonioskust.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Enely Rannas, 5571570, enely.rannas@tlu.ee

Tegevusuuring kooliarendusprojektide alusena

Eesmärk
kujundada tõenduspõhiste arendustegevuste kavandamise kultuuri, omandada tegevusuuringu läbiviimise oskused ja tõsta eneseanalüüsi kvaliteeti enda kooli kontekstis.
Eeldused
Programmis osalemise eelduseks on koolides kavandatud arendusprojektid, mille raames viiakse ellu tegevusuuringud.
Korraldaja
Haridusinnovatsiooni keskus, Valentina Paas, valentina.paas@tlu.ee

Terve õpetaja, terve laps

Eesmärk
kujundada teadmisi ja oskusi märkamaks enda vaimse ja füüsilise tervise mõjutegureid, toetades seeläbi positiivse kooli vaimse ja füüsilise õpikeskkonna kujunemist; arendada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppetöös kasutamise, refleksiooni ning õpilaste üldpädevuste kujundamise oskust.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 472 0243

Treeninglindi ja võimlemispalli multifunktsionaalne kasutamine kehatöös

Eesmärk
Tõhustada keha funktsionaalsust ja ratsionaalset kasutamist, tutvuda treeninglindi ja võimlemispalli kasutamisvõimalustega kehatöös.
Eeldused
Kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Treeninglindi kasutamine kaasaegsetes tantsutehnikates

Eesmärk
tutvuda treeninglindi kasutamisvõimalustega tantsutreeningul
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Tuge vajava õpilase õppimine ja õpetamine kaasava hariduse tingimustes

Eesmärk
kujundada ühtlasi erivajaduste alaseid teadmisi, tutvuda kaasava hariduse tänapäevase lähenemisega; saada ülevaade tuge vajava õpilase arengust õppekava ja - vara kohandamisest; külastada kogemuse saamise eesmärgil kaasava hariduskorraldusega koole.
Eeldused
töötamine koolis
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Tugivõrgustik haridusliku erivajadusega (HEV) õpilasega tegelemisel huvikoolis

Eesmärk
saada ülevaade tugivõrgustikust HEV õpilasega tegelemisel, lapsevanematega suhtlemisest, läbipõlemisest
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Tunnetusprotsessid ning üldpädevused: mis, milleks ja kuidas?

Eesmärk
süvendada teadmisi üldpädevuste olemusest, selgitada milleks on üldpädevusi vaja ning tutvustada osalejatele erinevaid viise, kuidas üldpädevusi on võimalik koolis arendada.
Eeldused
Materjaliga „Познавательные процессы и общие компетенции: ЧТО, ЗАЧЕМ и КАК?” tutvumine (https://oppekava.innove.ee/wp-content/uploads/sites/6/2017/08/Tunnetusprotsessid_ja_yldpadevused_venekeelsed-materjalid.pdf)
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Tähendusrikas vestlus noorsootöös

Eesmärk
toetada tähendusrikkaid vestlusi noorsootöös coaching’u põhimõtete rakendamise abil.
Eeldused
Noorsootöö kutse-eetika ja põhimõtete tundmine. Kasuks tuleb praktiline kogemus töös noortega.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Enely Rannas, 5571570, enely.rannas@tlu.ee

Täiskasvanud õppija eripära ja õppimise toetamise tehnikad, strateegiad ja võimalused

Eesmärk
saada ülevaade täiskasvanud õppija õppimise eripärast, õppimise toetamiseks kasutatavatest tehnikatest, strateegiatest ja võimalustest
Eeldused
Jõgeva täiskasvanute keskkooli, Võru täiskasvanute gümnaasiumi, Rakvere täiskasvanute gümnaasiumi ja Valga täiskasvanute gümnaasiumi töötajad.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Mairi Matrov, 58042024, mairi.matrov@tlu.ee

Täiskasvanute koolitaja kutsekvalifikatsioon

Eesmärk
saada ülevaade täiskasvanute koolitaja kutsestandardis käsitlevatest kompetentsidest (tase 5, 6, 7 ja 8); kaardistada täiskasvanute koolitaja kompetentsid ja ennast analüüsida.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Tänapäevane õppimine ja õpetamine

Eesmärk
saada tuge professionaalseks arenguks õpetajana tänapäevastest õpetamise põhimõtetest lähtuva õppeprotsessi läbiviimise vallas; õppida vastavalt sellele õpikeskkonda kujundama ja õppijat aktiviseerivaid õppemeetodeid rakendama, mõtestada kooli tervikliku lähenemise ja kolleegidega koostöö olulisust üldpädevuste kujundamisel ja õppimist toetava hindamise rakendamisel.
Eeldused
õpetajana töötamise kogemus
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Tänapäevane õppimine ja õpetamine

Eesmärk
toetada õpetaja professionaalset arengut tänapäevastest õpetamise põhimõtetest lähtuva õppeprotsessi läbiviimise vallas; õppida vastavalt sellele õpikeskkonda kujundama ja õppijat aktiviseerivaid õppemeetodeid rakendama, mõtestada kooli tervikliku lähenemise ja kolleegidega koostöö olulisust üldpädevuste kujundamisel ja õppimist toetava hindamise rakendamisel.
Eeldused
Õpetajana töötamise kogemus
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Tänapäevane õppimine ja õpetamine

Eesmärk
Saada teada tänapäevastest õppimise ja õpetamise üldpõhimõtetest.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Tõenduspõhine muudatuste juhtimine kooliarenduses

Eesmärk
kujundada tõenduspõhiste muudatuste juhtimise kultuur kooliarenduses ning teadlikkus võimalustest toetada õpetajate koostööd.
Eeldused
Programmis osalemise eelduseks on koolides kavandatud arendusprojektid
Korraldaja
Haridusinnovatsiooni keskus, Valentina Paas, 6199859, valentina.paas@tlu.ee

Tõenduspõhine praktika uurimine ja arendamine

Eesmärk
Kujundada valmisolek eetilistele tõekspidamistele rajatud tõenduspõhiseks tegevuseks kutsetöös. Toetada õpetajas positiivse hoiaku kujunemist ning teadmiste ja oskuste omandamist õppeprotsessi koostöiseks uurimiseks ja arendamiseks, et toetada parimal viisil kõikide õppijate õppimist
Eeldused
peab läbitud olema moodul Õppimine ja areng
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Tõsimängud - uus meetod hariduses

Eesmärk
omandada mängude disainimise protsess ja tehnikad ning mõista tõsimängude olemust; suurendada tõsimängude populaarsust ning tutvuda inimestega, kes on nende loomisest huvitatud.
Eeldused
arvutikasutamise elementaarne oskus
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirje Jürgens, 6409428, pirje.jurgens@tlu.ee

Töökohapõhise õppe rakendamise võimalused kõrgkoolis

Eesmärk
saada ülevaade töökohapõhise õppe mudelitest Saksa, Taani ja Inglismaa koolides ning analüüsida töökohapõhise õppe rakendamise võimalusi enda kõrgkoolis
Eeldused
ülikoolis õppetegevuse eest vastutavad töötajad (õppekava koordinaatorid ja õppejuhid)
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Uuenenud õpikäsitus ja õppimise toetamine

Eesmärk
saada ülevaade uuenenud õpikäsituse sisust ja muutumise vajadusest ning leida tõhusad strateegiad kõigi õpilaste toetamiseks koolis
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Uuenenud õpikäsituse väljakutsed

Eesmärk
mõista uuenenud õpikäsituse väljakutseid ning näha võimalusi enda professionaalseks arenguks
Eeldused
töö õpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Uurimistöö juhendamine gümnaasiumis

Eesmärk
olla pädev uurimistöös, uurimistöö juhendamises ja uurimuslike õpilastööde juhendamisel gümnaasiumiastmes
Eeldused
Huvi uurimistööde juhendamise vastu.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 5090270, elina.ojamets@tlu.ee

Uurimistöö juhendamine gümnaasiumis

Eesmärk
saada tuge uurimistöö ja uurimistöö juhendamist puudutavate pädevuste arenguks ja uurimuslike õpilastööde juhendamiseks gümnaasiumi astmes
Eeldused
Uurimistööde juhendamisse haaratud gümnaasiumi astme õpetajad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Uuriv õpetaja ja tema töövahendid

Eesmärk
kujundada valmisolek ja oskused oma õpetamistegevuste tõenduspõhiseks analüüsiks ja uuenduslike õpetamismeetodite katsetamiseks ning õpilaste eneserefleksiooni toetamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee

VEPA – võimalus sotsiaalsete oskuste õppimiseks

Eesmärk
jagada praktikakogemusi VEPA (VEel PArem) programmi raames tegevõpetajana ja koolimentorina.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee

Vaimne tervis ja turvalisus koolikeskkonnas

Eesmärk
kujundada teadmised õpilaste vaimse tervise probleemide märkamiseks koolis, oskused nendega toimetulekuks ning esmaseks sekkumiseks koolikeskkonnas, et toetada õpilaste terviklikku arengut just tema vajadustest lähtuvalt; õppida oma tervist hoidma ja läbipõlemist ennetama.
Eeldused
töötamine õpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Virtuaalrobootika õpikeskkonnad

Eesmärk
omandada süsteemne ülevaade õpilastele jõukohastest virtuaalsetest robootika eri õpikeskondadest õppetegevuse mitmekesistamiseks või kaugõppeperioodil lähiõppe asendamiseks.
Eeldused
pedagoogiline kõrgharidus ja läbitud õpetajakoolitus, töötamine õpetajana koolis, lasteaias või huvihariduses
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Virtuaalrobootika õpikeskkonnad

Eesmärk
omandada süsteemne ülevaade õpilastele jõukohastest virtuaalsetest robootika eri õpikeskondadest õppetegevuse mitmekesistamiseks või kaugõppeperioodil lähiõppe asendamiseks.
Eeldused
pedagoogiline kõrgharidus ja läbitud õpetajakoolitus, töötamine õpetajana koolis, lasteaias või huvihariduses
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Väikelaste kõne arengu toetamine

Eesmärk
õppida praktilisi strateegiaid, mida saab kasutada rühma igapäevaste tegevuste juurde ja mille abil saab luua rühmas parima keskkonna, mis soodustab kõne arengut, lugemise ja kirjutamise eesoskuste arengut ja eakaaslaste vahelist suhtlust.
Eeldused
valmisolek sooritada iseseisvad tööd ja olla kohal kõikidel õppepäevadel.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Väikelaste kõne arengu toetamine I: kõne arendamine lasteaia rühmas

Eesmärk
õppida praktilisi väikelaste kõne arendamise strateegiaid, mida saab kasutada rühma igapäevaste tegevuste juurde ning mille abil saab luua lasteaiarühmas parima keskkonna kõne arenguks.
Eeldused
valmisolek sooritada koolituse-eelne ülesanne (maht 1 tund)
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Väikelaste kõne arengu toetamine II: kõne rajab tee lugemise ja kirjutamiseni

Eesmärk
õppida praktilisi väikelaste kõne arendamise strateegiaid, mida saab kasutada rühma igapäevaste tegevuste juurde ning mille abil saab luua lasteaiarühmas parima keskkonna  lugemise ja kirjutamise eesoskuste arendamiseks. 
Eeldused
Läbitud on koolitus Väikelaste kõne arengu toetamine I: Kõne arendamine lasteaia rühmas.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Väikelaste kõne arengu toetamine III: eakaaslastega suhtlemise toetamine väikelaste rühmas

Eesmärk
õppida praktilisi väikelaste kõne arendamise strateegiaid, mida saab kasutada rühma igapäevaste tegevuste juurde ning mille abil saab luua lasteaiarühmas parima keskkonna, mis soodustab eakaaslaste vahelist suhtlust.
Eeldused
Läbitud on koolitused " Väikelaste kõne arengu toetamine I: Kõne arendamine lasteaia rühmas" ja "Väikelaste kõne arengu toetamine II: kõne rajab tee lugemise ja kirjutamiseni". Valmisolek sooritada koolituse-eelne ülesanne
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Võimestav kommunikatsioon õpetaja heaolu suurendamiseks

Eesmärk
õppida õpetajana suhtluse abil suurendama enda heaolu, vältima stressi ja läbipõlemist ning võimestama ennast ja kõiki õppeprotsessi huvipooli, sh õppijaid, lastevanemaid, kolleege.
Eeldused
Osaleja peab töötama Eesti Vabariigi haridusasutuses õpetajana, EHIS-e alusel
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Võimestav kommunikatsioon õpetaja heaolu suurendamiseks

Eesmärk
leida lahendused, kuidas suhtluse abil suurendada enda heaolu õpetajana, vältida stressi ja läbipõlemist ning võimestada ennast ja kõiki õppeprotsessi huvipooli, sh õppijaid, lastevanemaid, kolleege.
Eeldused
Osaleja peab töötama Eesti Vabariigi haridusasutuses õpetajana
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Võrgustikutöö eripedagoogikas

Eesmärk
omandada teadmisi võrgustikutöö olemusest, korraldamisest ja planeerimisest; arendada praktilise koostöövõrgustiku planeerimise oskust; kavandada erivajadusega lapsega läbiviidavat võrgustikutööd; osata kaardistada HEV lapse probleeme ja koostada genogrammi.
Eeldused
Kõrghariduse I aste. Valmisolek õppida koos eriala üliõpilastega vastavalt sessioonõppe tingimustele.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Õpetaja digipädevused alus- ja alghariduses – digipöörde võti

Eesmärk
saada tuge digipädevuste arengule rakendamaks mitmekesiseid haridustehnoloogilisi võimalusi lõimitud õppeprotsessis alus- ja alghariduses; kujundada valmisolek ja praktilised oskused järjepidevaks enesearenguks digipädevuste valdkonnas.
Eeldused
nii töötavad kui ka tööd alustavad lasteaia- ja I kooliastme õpetajad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523, kulli.rauk@tlu.ee

Õpetaja disainilabor

Eesmärk
saada teadlikuks disainiprotsessist õpetaja uurimispädevuse arendamise kontekstis, selle rakendamise võimalustest koolis ning ise kogeda disainiprotsessi ning rakendada selle meetodeid enda õppetöös.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 619 9523 | 5020044, kulli.rauk@tlu.ee

Õpetaja eneseanalüüs - miks, mida ja kuidas?

Eesmärk
õppida ennast õpetajana analüüsima ning mõtestama läbi erinevate asjakohaste meetodite ja lähenemiste.
Eeldused
töö koolieelse lasteasutuse õpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Irina Birjukova, 6199 520, irina.birjukova_01@tlu.ee

Õpetaja innovatsioonilabor - koosloomel põhinevad õpetamispraktikad nüüdisaegseks matemaatika õpetamiseks

Eesmärk
rakendada matemaatika õpetamisel uudseid õpistsenaariume ning digitaalseid õppematerjale, et muuta matemaatika õppeprotsessi mõtestatumaks, uurimuslikumaks ja tänapäevasemaks ning analüüsida õpisituatsioone õpilaste õppimise, õpimotivatsiooni ja õpioskuste toetamise seisukohast; kujundada valmisolek ja oskused tõenduspõhiste innovatiivsete praktikate arendamiseks, rakendamiseks ning uurimiseks koostöises õpikogukonnas, toetamaks muutunud õpikäsituse rakendamist nii klassiruumis kui ka avatud õpikeskkonnas.
Eeldused
Töötamine õpetajana. Oodatud on gümnaasiumi matemaatikaõpetajad, kes õpetavad 10.-12. klassi õpilasi ja kes on huvitatud digitaalsete õppematerjalide rakendamise kaudu õppeprotsessi rikastamise võimalustest.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee

Õpetaja kui suhtleja - õppimist toetava suhtlusruumi loomine

Eesmärk
mõista tervikliku õppimist toetava suhtlusruumi loomise eeldusi ning õppida rakendama selleks vajalikke sotsiaalseid ja kommunikatiivseid oskusi.
Eeldused
õpetajana töötamine
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk; 6199523; kulli.rauk@tlu.ee

Õpetaja professionaalse arengu ja enesejuhtimise toetamine

Eesmärk
õppida oma tööd eesmärgistama, analüüsima ja planeerima, seadma endale arengülesandeid; arendada enesejuhtimisoskust, aja kasutamist ja stressijuhtimist, teadvustada läbipõlemise temaatikat ning soodustada toimetulekut kiiresti muutuvas keskkonnas, lähtudes seisukohast, et õpetaja on vastutav enda heaolu ja tervise eest; teadvustada keelekasutuse, ei-sõnumite mõju suhtluse osapooltele, mõista grupiprotsesside olemust ja suunata nende arengut, kujundada enda strateegiad protsesside juhi ning suunajana; õppida leidma häid lahendusi konfliktide lahendamiseks, mõistmaks erinevate konflikti osapoolte ja sidusrühmade ootusi ning vajadusi; suunata oma tegevust kooli kontekstis avaramalt nägema ja rakendama oma oskusi kooli arenguplaanide väljatöötamisel; saada ideid riiklike õppekavade ning elukestva õppe strateegia rakendamiseks, õppemeetodeid ja õppimisstrateegiaid õppe jõukohastamiseks ja tõhustamiseks, mõtestada oma tööd teoreetiliste seisukohtade valguses.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523, kulli.rauk@tlu.ee

Õpetaja professionaalse arengu toetamine kutsestandardist lähtuvalt

Eesmärk
saada tuge ametialasele arengule õpetaja või õppealajuhatajana kutsestandardist lähtuvalt (õppetunni analüüsi oskuste kujudamine); õppida andma õpetaja tunni vaatlusele tagasisidet kutsestandardist lähtuvalt (õpetaja eneserefleksiooni ja eneseanalüüsi harjumuste kujunemise toetamine).
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Õpetaja professionaalse arengu toetamine lähtuvalt õppetunni vaatlusest I

Eesmärk
saada tuge ametialaseks arenguks õpetaja või õppealajuhatajana tänapäevase õppeprotsessi läbiviimise, üldpädevuste kujundamise ja õppimist toetava hindamise vallas, et osata analüüsida õppetundi; õppida andma tagasisidet tunni vaatluse põhjal, et toetada õpetajat eneserefleksiooni ja eneseanalüüsi harjumuste kujunemisel.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Õpetaja professionaalse arengu toetamine lähtuvalt õppetunni vaatlusest I

Eesmärk
saada tuge ametialaseks arenguks õpetaja või õppealajuhatajana tänapäevase õppeprotsessi läbiviimise, üldpädevuste kujundamise ja õppimist toetava hindamise vallas, et osata analüüsida õppetundi; õppida andma tagasisidet tunni vaatluse põhjal, et toetada õpetajat eneserefleksiooni ja eneseanalüüsi harjumuste kujunemisel.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720240, kolledz@hk.tlu.ee

Õpetaja professionaalse arengu toetamine tunni vaatlusest lähtuvalt II

Eesmärk
saada tuge ametialaseks arenguks õpetaja või õppealajuhatajana tänapäevase õppeprotsessi läbiviimise, üldpädevuste kujundamise ja õppimist toetava hindamise vallas, et osata analüüsida õppetundi; õppida andma tagasisidet tunni vaatluse põhjal, et toetada õpetajat eneserefleksiooni ja eneseanalüüsi harjumuste kujunemisel.
Eeldused
Õppealajuhatajana töötamise kogemus
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Ene Hiiepuu, ene.hiiepuu@hk.tlu.ee

Õpetaja refleksiooni- ja analüüsioskuse ning uuriva õpetaja mõtteviisi toetamine õpetajakoolituse praktikate raames

Eesmärk
saada aru praktikasse integreeritud õpetajakoolituse ainete sisust ja ülesannetest ning leida võimalusi praktika paindlikkuse suurendamiseks õpetajakoolituse õppekavade raames; saada tuge õpetajakoolituse õppejõuna või õppeasutuse poolse praktikate juhendajana, osata rakendada õpetajakoolituse praktikate raames üliõpilaste refleksiooni- ja analüüsioskust ning uuriva õpetaja mõtteviisi toetavaid meetodeid.
Eeldused
praktikajuhendamise kogemus
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, elina.ojamets@tlu.ee

Õpetaja stressi ja läbipõlemise ennetamine

Eesmärk
Õppida tundma stressi ja läbipõlemise sümptomeid ning nendega toimetulemise võimalusi.
Eeldused
Valmisolek õpitut rakendada.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Irina Birjukova, 6199520, 53428566, irina.birjukova_01@tlu.ee

Õpetaja suhtlemisteadlikkus positiivse koolikeskkonna kujundamisel

Eesmärk
arendada vajaliku suhtlemisteadlikkust vaimse ja emotsionaalse tervise hoidmiseks ja kasutamiseks igapäevatöös; väärtustada oma tervist ja töövõimet; kujundada positiivset õpi- ja kasvukeskkonda; ennetada ja ära tunda läbipõlemist.
Eeldused
töötamine õpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Õpetajakoolituse digitaalne platvorm eDidaktikum

Eesmärk
tutvuda EDUKO programmi raames välja arendatud eDidaktikumi keskkonna võimalustega õpetajakoolituse kogukonnas nii õppija, õpetaja kui kogukonna liikme huvist ja rollist lähtuvalt.
Eeldused
õpetajakoolituse õppejõud ja doktorandid
Korraldaja
E-õppe keskus, Veronika Rogalevitš, 6409 282, veronika.rogalevits@tlu.ee

Õpetajate koostöö õppetöö rikastamiseks

Eesmärk
kujundada teadmisi õppetööalase koostöö võimalustest koolis
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Õpetajate tuleviku-lugemisoskus ja tuleviku-orientatsioon igapäevases õpetajatöös

Eesmärk
tutvuda tuleviku-uuringute meetoditega teoreetilisest ja praktilisest vaatenurgast; luua tulevikupilte (futures images) Eesti haridussüsteemist aastal 2040
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee

Õpetamine kõrgkoolis - oskused, strateegiad ja võimalused

Eesmärk
omandada baasteadmised ja -oskused kõrgkoolis õpetamiseks; arendada õpetamis- ja hindamisoskusi ning valmisolekut üliõpilaste õppimise toetamiseks; mõtestada ja mõista konstruktivistliku õpikäsituse ideed ja arendada endas kõrgkoolis õpetamiseks vajalikke personaalseid kompetentse.
Eeldused
Töötab kõrgkoolis õppejõuna (suunatud nii alustavale õppejõule kui juba kogenenud õppejõule, kes soovib täiendada pedagoogilist kompetentsi)
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Ann Leppiman, 5146385, ann.leppiman@tlu.ee

Õpetamine kõrgkoolis: õppejõu ja üliõpilase huve arvestav õppimise ruum

Eesmärk
arendada õpetamis- ja hindamisoskusi ning valmisolekut üliõpilaste õppimise toetamiseks, mõtestada ja mõista konstruktivistliku õpikäsituse ideed ja arendada endas kõrgkoolis õpetamiseks vajalikke personaalseid kompetentse.
Eeldused
õpetaja kõrgkoolis
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Õpetamise toetamine kõrgkoolis: hindamine ja tagasisidestamine

Eesmärk
saada teada, kuidas kasutada õpiväljundite saavutatuse hindamise ja tagasisidestamise võimalusi õppes.
Eeldused
Töötab Eesti kõrgkoolis õppejõuna
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Ann Leppiman, 5146385, ann.leppiman@tlu.ee

Õpetamise toetamine kõrgkoolis: meetodid suurtele ja väikestele gruppidele

Eesmärk
arendada endas kõrgkoolis õpetamiseks vajalikku personaalset kompetentsust; tutvuda alternatiivsete võimalustega õpetamiseks eri suurustes õppegruppides.
Eeldused
Töötab Eesti kõrgkoolis õppejõuna
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Ann Leppiman, 5146385, ann.leppiman@tlu.ee

Õpetamise toetamine kõrgkoolis: õpetamise arendamise analüüsimine ning selle demonstreerimine

Eesmärk
mõista enda õpetamispraktikate kogumise ja analüüsimise vajalikkust professionaalse arengu huvides ja akadeemiliste töötajate karjäärimudelis; tutvuda e-keskkondadega, mis aitavad arengut jälgida, talletada ning presenteerida.
Eeldused
Töötab Eesti kõrgkoolis õppejõuna
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Ann Leppiman, 5146385, ann.leppiman@tlu.ee

Õpetamise toetamine kõrgkoolis: õppekava arendus ja sidusus

Eesmärk
saada ülevaade sidusa õppekava arendamise põhimõtetest
Eeldused
Töötab Eesti kõrgkoolis õppejõuna
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Ann Leppiman, 5146385, ann.leppiman@tlu.ee

Õpetamise toetamine kõrgkoolis: üliõpilastööde juhendamine

Eesmärk
saada teada juhendamise viisidest ja võimalustest ning mõtestada juhendaja ja juhendatava rolli ning vastutust.
Eeldused
Töötab Eesti kõrgkoolis õppejõuna
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Ann Leppiman, 5146385, ann.leppiman@tlu.ee

Õpi ja õpeta: täiskasvanute koolitaja koolitustegevuse arendaja ja õppimise toetajana

Eesmärk
osata planeerida, läbi viia ja analüüsida koolitusi täiskasvanud õppijatele, arvestades andragoogilisi põhimõtteid tehnoloogiarikkas keskkonnas ning mõistes koolitaja professionaalse arengu olulisust.
Eeldused
Soovituslik on juhendamise, koolitamise või õpetamise kogemus.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Enely Rannas, 5571570, enely.rannas@tlu.ee

Õpilaste enesejuhtimise toetamine

Eesmärk
täiendada teadmisi kaasaegsete teaduspõhiste vaadetega õppija enesejuhtimise oskuse arengu toetamisele klassiruumis.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523; kyllira@tlu.ee

Õpilaste individuaalsete vajadustega arvestamine (tava)klassi töös

Eesmärk
saada tuge töötamaks individuaalset abi vajavate õpilastega, märkamaks õpilaste vaimse tervise probleeme või nende süvenemist ja esmaseks sekkumiseks koolis, arendada oskust kommunikeerida selgeid sõnumeid nii klassiruumis, lapsevanematele kui ka kolleegidele; täiendada teadmisi enda vaimse tervise hoidmiseks ja läbipõlemise ennetamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Õpilaste kaasamise võimalused ja ainetevaheline lõiming

Eesmärk
saada teada ja mõista projektõppe ja ainetevahelise lõimingu kavandamise põhimõtteid
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Õpioskuste arendamine

Eesmärk
kujundada teadmised õpioskustest, neid mõjutavatest teguritest ja arendamise võimalustest.
Eeldused
Teemale vastav pedagoogilise töö kogemus
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Õpiraskusega lapse toetamine koolis

Eesmärk
arendada oskust märgata ja toetada hariduslike erivajadustega õpilasi ning suurendada oma töö tõhusust lapse arengu toetamisel.
Eeldused
õpetaja amet
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Õpiraskustega laps tavaklassis

Eesmärk
täiendada teadmisi tuge vajavate lastega töötamiseks kaasava hariduse kontekstis ja omandada oskusi tuge vajavale õpilasele õppe- ja keskkonna kohandamisest.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Õpiraskustega õpilaste õpetamine I kooliastmes

Eesmärk
täiendada oma teadmisi kooli I astme õpetajana tõhustamaks tööd spetsiifiliste õpiraskustega õpilastega
Eeldused
põhikooli I astme õpetajad, klassiõpetajad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Õppeasutuse arengu kavandamine ja sisehindamine

Eesmärk
kujundada õppeasutuse juhina valmisolek kavandada õppeasutuse arendustegevusi tõenduspõhiselt ja lähtuvalt sisehindamise tulemustest ning korraldada tõenduspõhist sisehindamist, et toetada arengu kavandamist.
Eeldused
Töötamine õppeasutuses
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee

Õppeasutuse arengukava koostamise planeerimine: kuhu oleme teel, miks ja kuidas?

Eesmärk
saada tuge kooli/lasteaia meeskonnana ühtse nägemuse tekkimiseks õppeasutuse arengust, õppeasutuse suundumuse leidmiseks; panna alus valitud suunas liikumisele ja saada tuge meeskonna koostööle, et koostada õppeasutuse uus arengukava.
Eeldused
Töötamine õppeasutuses
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Marleen Allemann, 6409456, marleen.allemann@tlu.ee

Õppeasutuse sisehindamine omavalitsuse haridusametnikuna

Eesmärk
tõsta oma valmisolekut kohaliku omavalitsuse haridusametnikuna osaleda õppeasutuse sisehindamise protsessis ning kasutada sisehindamise aruannet omavalitsuse hariduspolitiika strateegilisel planeerimisel
Eeldused
Osaleja töötab kohaliku omavalitsuse hariduse valdkonnas
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Kätlin Vanari, 6199856; katlin.vanari@tlu.ee

Õppejuhtide arenguprogramm - õppimist eestvedav juhtimine

Eesmärk
arendada oma juhtimiskompetentsust õppejuhtina ning kujundada hoiak, mis arvestab nüüdisaegset õpikäsitust ja 21. sajandi väljakutseid haridusele. saada tuge juhtimiskompetentside, sh õppimise ja õpetamise protsesside sisulise eestvedamisvõimekuse arengule ning arendada refleksiooni teadliku kasutamise oskust ja suutlikkust teadlikult rakendada selleks eri strateegiaid; näha laiemat pilti hariduse suundumisest ning osata end positsioneerida kui õppe sisulist eestvedajat ja võimaluste loojat.
Eeldused
Töötamine sihtgrupi kirjelduses olevate tunnustega töökohal.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee

Õppeprotsess ja kujundav hindamine

Eesmärk
saada tuge ametialaseks arenguks õppeprotsessi mõtestamise, kujundava hindamise ja selleks sobilike õppemeetodite rakendamise vallas; õppida planeerima õpitegevust, kaasates õpilast vastutama tulemuste eest; aru saada koolitervikliku lähenemise ja kolleegidega koostöö olulisusest kujundava hindamise rakendamisel.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Õppeprotsessi disainimine ja uurimine loodus- ja tehnoloogiavaldkonnas - robootika lasteaias lapsekeskse kasvatuse kontekstis

Eesmärk
kujundada valmisolek ja oskused jätkusuutlike ja tõenduspõhiste uute STEM valdkonna õppemeetodite rakendamiseks ja levitamiseks lasteaias.
Eeldused
töötamine lasteaiaõpetaja ametikohal, valmisolek koolitusel õpitut lasteaias testida ning oma õppimist ja õpetamist reflekteerida ning arendada.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199774, marika.kutskova@tlu.ee

Õppeprotsessi disainimine ja uurimine loodus-ja tehnoloogiaainetes

Eesmärk
osata rakendada ja reflekteerida STEAM-õppevaldkonna meetodit ning juurutada see oma praktikasse
Eeldused
Kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, marika.kutskova@tlu.ee

Õpperobootika ja STEAM vahendid huvitegevuses

Eesmärk
kujundada juhendajana oma valmisolek ja oskused jätkusuutlike ja tõenduspõhiste uute STEAM valdkonna õppemeetodite rakendamiseks
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee

Õpperobotite kasutamine koolieelses õppeasutuses

Eesmärk
tõsta teadlikkust õpperobotite kasutamisvõimalustest õppetegevuste lõimimisel ja mitmekesistamisel ning olla kursis sellise õppemeetodi teoreetilise raamistikuga.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janika Leoste, 50 45 081, janika.leoste@tlu.ee

Õppest koolieelses eas ja 1. klassis

Eesmärk
saada ülevaade erinevatest aspektidest õppimisel ja õppimisvajaduse kujunemisest koolieelses eas ja 1. klassis riiklikest õppekavadest tulenevalt; teada lapse kohanemisega seotud iseärasusi üleminekul lasteaiast kooli ning tunda teemapõhise õppe korraldamise võimalusi (üldõpetus).
Eeldused
töötamine õpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Õppetunni vaatlus ja tagasiside õpetajale

Eesmärk
saada tuge ametialaseks arenguks tänapäevase õppeprotsessi läbiviimise, üldpädevuste kujundamise ja õppimist toetava hindamise vallas, et osata analüüsida õppetundi; õppida andma tagasisidet tunni vaatluse põhjal, et toetada õpetajat eneserefleksiooni ja eneseanalüüsi harjumuste kujunemisel.
Eeldused
õpetaja amet
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Õppevideote loomine sisekoolitusteks

Eesmärk
teada ja osata luua digitaalseid õppematerjale vabatarkvaraga
Eeldused
vähene kogemus video loomiseks käepäraste vahenditega
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 640 9428, kersti.maidra@tlu.ee

Õppija aktiviseerimine õppeprotsessis

Eesmärk
tutvuda tänapäevase õppimise ja õpetamise käsitusega, teadvustada paremini õpetaja rolli õppija aktiviseerimisel.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Õppija arengut toetav praktika

Eesmärk
kujundada arusaama praktika juhendaja rollist ja ülesannetest ning kujundada juhendamis- ja tagasisidestamisoskusi.
Eeldused
praktika juhendamine
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Õppija eneseanalüüsi toetamine praktika käigus

Eesmärk
arendada enese tagasisidestamise oskusi, et efektiivsemalt suunata õppijat oma tegevust analüüsima.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Õppijakeskne õpetamine kutseõppeasutuses

Eesmärk
Mõtestada ja rakendada õppijakeskse õpetamise põhimõtteid kutseõppeprotsessis, lõimides teoreetilist ja praktilist õpet.
Eeldused
Kutseõpetaja kutseõppeasutuses
Korraldaja
Haridusinnovatsiooni keskus, Sirje Ideon, 6199527, sirjeid@tlu.ee

Õppimine ja areng koolieelses eas

Eesmärk
kujundada baasteadmised lasteaiaealise lapse arengust kognitiivse arengu eri valdkondades (kõne, mõtlemine, mälu) ja seda mõjutavatest teguritest (aju areng, täidesaatvate funktsioonide areng, keskkond ja sotsialiseerumine); mõtestada oma läbiviidavat õppetegevust ja püüdlusi lapse arengut toetada.
Eeldused
Vajalik koolimeeskonna nõusolek, et koolituse käigus kogutavaid andmeid võib ülikool kasutada oma teadustöödes.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Õppimine ja õpetamine koolis muutunud perspektiivis

Eesmärk
oskuste, hoiakute ja valmisolekute kujundamine inspireeriva, õppimist toetava ja professionaalse, iga õppija huve ja potentsiaali avava tervikliku keskkonna loomiseks.
Eeldused
Korraldaja
Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk, 6199523; kyllira@tlu.ee

Õppimine ja õpetamine tänapäevases koolis

Eesmärk
saada praktilist lähenemist tänapäevaste õppemeetodite- ja vahendite sh digivahendite ja tõenduspõhiste toetavate elementide kasutamise kohta ning praktilisi võtteid tundides, arvestades kaasava hariduse põhimõtteid; saada tänapäevaseid teaduspõhiseid teadmisi õpimotivatsiooni toetamisest klassiruumis ja nende rakendamise võimalustest.
Eeldused
töötamine õpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Õppimine ja õpimotivatsioon

Eesmärk
saada ülevaade õppimise neurobioloogilisest olemusest ja seaduspäradest ning õpimotivatsioonist ja keskkonna rollist selle toetamisel.
Eeldused
õpetaja amet
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Õppimine, õpistrateegiad ja motivatsioon

Eesmärk
saada ülevaade õppimise olemusest, õpistrateegiatest ja õpimotivatsioonist.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Õppimise jõukohastamine Soome kogemuse näitel

Eesmärk
saada ülevaade erinevate õppijate õppimisvõimet arendavate meetodite ja võtete võimalustest ja õpabi korraldusest.
Eeldused
Korraldaja
Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee

Õppimist eestvedav juhtimine - kooli õppekava ja õpetajate professionaalne areng

Eesmärk
Arendada juhtimiskompetentse ja kujundada hoiakud, mis arvestavad nüüdisaegset õpikäsitust ja 21. sajandi väljakutseid haridusele, saada tuge õppejuhina juhtimiskompetentside, sh õppimise ja õpetamise protsesside sisulise eestvedamisvõimekuse arengule, arendada refleksiooni teadliku kasutamise oskust ja suutlikkust teadlikult rakendada selleks eri strateegiaid.
Eeldused
Töötamine sihtgrupi kirjelduses olevate tunnustega töökohal.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee

Õppimist eestvedav juhtimine huvikoolis

Eesmärk
arendada juhtimiskompetentsust ning kujundada hoiakud, mis arvestavad huvihariduskoolis nüüdisaegset õpikäsitust ning 21. sajandi väljakutseid haridusele.
Eeldused
ühest huvikoolist osaleb 3-liikmeline meeskond sh huvikooli juht; meeskonnal on esialgne arendusprojekti idee, mida arendusprogrammi jooksul soovitakse ellu viia.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee

Õppimist toetav hindamine

Eesmärk
saada tuge ametialasele arengule õpetajana õppeprotsessi mõtestamise, kujundava hindamise ja selleks sobilike meetodite rakendamise osas
Eeldused
õpetaja amet
Korraldaja
Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk; 6199523; kulli.rauk@tlu.ee

Õppimist toetav klassikliima – õnneliku õpetaja valem

Eesmärk
kujundada praktilisi teadmisi ja oskusi vaimselt terve ja turvalise õpikeskkonna loomiseks nii õpilastele kui ka õpetajatele.
Eeldused
kuulumine sihtrühma; valmisolek õppida, oma praktikat reflekteerida, rakendada uusi strateegiaid ja luua õpitu reflekteerimiseks virtuaalne õpimapp eDidaktikumi keskkonnas.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523, kulli.rauk@tlu.ee

Õppimist toetav klassikliima – õnneliku õpetaja valem

Eesmärk
saada tuge praktiliste teadmiste ja oskuste kujunemisel vaimselt terve ja turvalise õpikeskkonna kujundamiseks nii õpilastele kui ka õpetajatele.
Eeldused
Töötamine õpetajana. Valmisolek õppida, oma praktikat reflekteerida, rakendada uusi strateegiaid ja luua õpitu reflekteerimiseks virtuaalne õpimapp eDidaktikumi keskkonnas.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Õppimist toetav klassiruum - õpilaste metakognitiivse arengu toetamine õppeprotsessis

Eesmärk
Saada ülevaade tõenduspõhistest arengut ja õppimist toetavatest teguritest, mõista metakognitsiooni olulisust õppimis- ja õpetamisprotsessis, arendada praktilisi oskusi ja strateegiaid õpilaste metakognitiivsete teadmiste ja oskuste arengu toetamiseks, analüüsida erinevaid õpisituatsioone õpilaste metakognitiivse arengu toetamise kontekstis, omandada praktilisi teadmisi ja oskusi õpilaste metakognitiivse arengu toetamiseks ja õppimist toetava klassiruumi loomiseks.
Eeldused
Soov õppimise ja õpetamise alaseid teadmisi ja oskusi täiendada.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 5090270, elina.ojamets@tlu.ee

Õppimist toetav klassiruum - õpilaste metakognitiivse arengu toetamine õppeprotsessis

Eesmärk
Saada ülevaade tõenduspõhistest arengut ja õppimist toetavatest teguritest. Mõista metakognitsiooni olulisust õppimis- ja õpetamisprotsessis, arendada praktilisi oskusi ja strateegiaid õpilaste metakognitiivsete teadmiste ja oskuste arengu toetamiseks. Analüüsida õpisituatsioone õpilaste metakognitiivse arengu toetamise kontekstis, omandada praktilisi teadmisi ja oskusi õpilaste metakognitiivse arengu toetamiseks ja õppimist toetava klassiruumi loomiseks.
Eeldused
Töötamine õpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 5090270, elina.ojamets@tlu.ee

Õppimist toetavad meetodid lasteaias

Eesmärk
saada ülevaade õppimist toetavatest meetoditest ning teadmisi õppimist toetavate tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel koolieelses lasteasutuses
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Üldõpetuse võimalusi koolis

Eesmärk
saada tuge lõimitud õppe rakendamiseks õpetaja rolli ja õpetajate omavahelise koostöö kaudu muutunud õpikäsituse kontekstis.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk; 6199523; kyllira@tlu.ee

Ülevaade Eesti õpetajakoolitusest ja üldharidussüsteemist

Eesmärk
saada ülevaade Eesti õpetajaharidusest ja üldharidussüsteemist, sh õppekava, poliitikad, muutused hariduses.
Eeldused
töötamine haridusvaldkonnas
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199 774, marika.kutskova@tlu.ee

Ülevaade eripedagoogilisest nõustamisest ja võrgustikutöö

Eesmärk
saada ülevaade nõustamiskeskuse, eripedagoogi, logopeedi ja sotsiaalpedagoogi rollist HEV laste toetamisel ning koostöövõimalustest võrgustiku liikmete vahel.
Eeldused
Valmisolek õpitut rakendada.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Ülevaade hariduslike erivajaduste liikidest

Eesmärk
saada ülevaade õpilastel avalduvatest hariduslikest erivajadustest ning tuge professionaalsete oskuste arendamisel erivajaduste märkamiseks ja teadvustamiseks.
Eeldused
õpetaja amet
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Ülevaade kaasavast haridusest

Eesmärk
saada ülevaade õpilastel avalduvatest hariduslikest erivajadustest ning toetada õpetaja professionaalseid oskusi erivajaduste märkamisel ja teadvustamisel
Eeldused
Pedagoogiline kõrgharidus
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Ülevaade tänapäevasest õppimisest ja õpetamisest

Eesmärk
saada teada tänapäevase õppimise ja õpetamise, üldpädevuste kujundamise ja õppimist toetava hindamise üldpõhimõtetest, õpetaja rollist, tema tegevustest soodsa õpikeskkonna loomisel.
Eeldused
Pedagoogiline kõrgharidus
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Ülevaade õppimisstrateegiatest ja õpimotivatsiooni olemusest

Eesmärk
saada ülevaade mõningatest toimivatest õppimisstrateegiatest, õpimotivatsiooniga seotud teooriatest ja keskkonna rollist mõlema toetamisel.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Ülevaade õppimisstrateegiatest ja õpimotivatsiooni olemusest

Eesmärk
saada ülevaade mõnigatest toimivatest õppimisstrateegiatest, õpimotivatsiooniga seotud teooriatest ja keskkonna rollist mõlema toetamisel.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee