TELLIMISEL KOOLITUSED

Haridusuuendus

Abiks õpetajale: individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamine

Eesmärk
arendada õpetajana oma teadmisi ja oskusi individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamisel.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Ainekirjaoskuse arendamine

Eesmärk
omandada taustateadmised kirjaoskuse teooriast ja seostest LAK-õppega; saada ülevaade kirjakeeleoskuse ja keeleoskuse arengust koolis; kirjeldada kooliainete õpitekste, keelt ja sõnavara, saada ülevaade tõhusatest meetoditest nende õpetamisel.
Eeldused
kuulumine sihtrühma ja eesti keele oskus peab olema vähemalt C1 tasemel
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Ajaloo õpetamisel kasutatavad digikeskkonnad

Eesmärk
omandada teadmised e-keskkondade mitmekülgsete võimaluste kasutamiseks ajalootundide õppetegevuse planeerimisel ja läbiviimisel.
Eeldused
õpetajana töötamine
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Aktiivsed õppemeetodid koos digimaailma võimalustega

Eesmärk
Omandada teadmisi ja oskusi eri aktiivõppemeetoditest oma töös õpetaja abina. Leida võimalusi aktiivõppe metoodika täiendamiseks digitaalsete vahenditega. Osata luua Canva keskkonnas töölehti aktiivõppe läbiviimiseks. Tunda aktiivseid õppemänge.
Eeldused
õpetaja abina töötamine
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Alustame aabitsaga algusest

Eesmärk
tutvuda praktiliselt aabitsaeelse ja aabitsa perioodi metoodiliste võtetega kuulamise, kõnelemise, lugemise ja kirjutamise õpetamiseks; osata näha ja kasutada eesti keele seoseid matemaatika, liikumise, muusika, kunsti- ja tööõpetusega.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Ene Hiiepuu, 56671128; ene.hiiepuu@hk.tlu.ee

Alustame algusest: lõimitud aine- ja keeleõpe 1. klassis

Eesmärk
Saada tuge eestikeelsele õppele üleminekuks, kujundada esmane valmidus tööks 1. klassis lõimitud aine- ja keeleõppes erinevate vajaduste ja isiksuseomadustega õpilastega, kujundada pedagoogilis-psühholoogilisi ja ainedidaktika alaseid pädevusi, osata luua soodsat õpikeskkonda, olla valmis enesearenguks ja pidevõppeks.
Eeldused
erialane magistrikraad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk; kyllira@tlu.ee; 6199523

Alustame algusest: lõimitud aine- ja keeleõpe 1. klassis II

Eesmärk
Omandada pedagoogilis-psühholoogilised ja ainedidaktika alased teadmised ja oskused, mis võimaldavad toetada 1. klassi õpilasi üleminekul eestikeelsele õppele lõimitud aine- ja keeleõppes.
Eeldused
erialane magistrikraad
Korraldaja
Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk; 6199523, kyllira@tlu.ee

Andeka lapse toetamine lasteaias

Eesmärk
kujundada valmisolek andekate laste toetamiseks lasteaias.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Irina Birjukova, 6199520, 53428566, irina.birjukova_01@tlu.ee

Andeka õpilase toetamine koolis

Eesmärk
suurendada valmisolekut ja kompetentsust andekate lastega töötamiseks, omandada oskusi andekate laste õpetamiseks ja arengu toetamiseks koolis.
Eeldused
töö õpetajana
Korraldaja
Haridusinnovatsiooni keskus, Irina Birjukova, 6199520, 53428566, irina.birjukova_01@tlu.ee

Arendava tegevuse metoodika rakendamine lasteaias

Eesmärk
saada teada uuenenud õppekava rakendamise võimalustest koolieelses lasteasutuses, toetada oskuste kujunemist arendava tegevuse metoodika rakendamiseks õppekasvatusprotsessis.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haridusinnovatsiooni keskus, Irina Birjukova, 6199 520, irina.birjukova@tlu.ee

Arendavad kunstiteraapia ülesanded koolitunnis rakendamiseks

Eesmärk
saada praktiline kogemus lihtsate kunstiteraapia ülesannete kasutamisest õppetundides lähtuvalt riiklikust õppekavast.
Eeldused
Huvi täiendada oma erialast tööd loominguliste töövõtetega. Koolitusel osalemiseks ei ole vaja varasemat loomingulist ettevalmistust, koolitusel osalejaid julgustatakse oma loomingulisi oskusi arendama.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391752, kadri.herde@tlu.ee

Arengut toetav juhendamine ja tagasiside praktika protsessis

Eesmärk
arendada juhendamis- ja tagasisidestamise oskusi, mõista oma rolli juhendajana.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Arenguvestlus lasteaias kui koostöövorm lapsevanemaga

Eesmärk
omandada põhioskused ning kujundada valmisolek ja kompetentsus lapse arengu jälgimiseks, hindamiseks ja tagasisidestamiseks ning koostööks lapsevanemaga
Eeldused
Koolieelse lasteasutuse õpetajad
Korraldaja
Haridusinnovatsiooni keskus, Irina Birjukova, 6199520, 53428566, irina.birjukova_01@tlu.ee

Astronoomia teemade õpetamisest I ja II kooliastmes loodusõpetuse raames

Eesmärk
kujundada loodusõpetuse tundide läbiviimiseks ja astronoomiateemade käsitlemiseks vajalike teadmisi ja oskusi, lähtudes riiklikust õppekavast; rikastada tundi digivahendite abil; kujundada oskusi õuesõppe läbiviimiseks astronoomia osa õpetamisel.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Autovedude korraldus

Eesmärk
Omandada autovedude korralduse alased teadmised, autoveo korraldamisest, veokorraldaja ja autojuhi koolituse korraldamise alustest, veoseveo korraldaja ja veose saatja kohustustest, veoseohutusest, vastutusest nõuete rikkumise eest, riikliku järelevalve korraldusest.
Eeldused
Omab kehtivat mootorsõidukijuhi õpetaja ja C-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistust
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Avastus- ja uurimusliku õppe võimalusi lasteaias

Eesmärk
omandada lisateadmisi- ja oskusi avastus- ja uurimusliku õppe meetodite rakendamiseks arendustegevuse rikastamisel lasteaias, saada tuge eestikeelsele õppele üleminekuks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusinnovatsiooni keskus, Irina Birjukova, 6199520, 53428566, irina.birjukova_01@tlu.ee

B-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja

Eesmärk
omandada B-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastamiseks vajalikud teadmised ja oskused.
Eeldused
Õpitava kategooria mootorsõiduki juhiloa omamine; vähemalt keskharidus; arvuti kasutamise praktilised põhioskused laiatarbe tarkvara (Word, PowerPoint, Excel) kasutamisel, et tulla edukalt toime arvutikasutusega õppetegevuses (kui arvuti kasutamise oskused ei ole selleks piisavad, siis tuleb need õpingute käigus omandada).
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

B-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuded

Eesmärk
omandada B-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastamiseks vajalikud teadmised ja oskused.
Eeldused
B-kategooria mootorsõiduki juhiloa omamine; vähemalt keskharidus, arvuti kasutamise praktilisi põhioskusi laiatarbe tarkvara (Word, PowerPoint, Exel) kasutamisel, et tulla edukalt toime arvutikasutusega õppetegevuses (kui arvuti kasutamise oskused ei ole piisavad, et õppega toime tulla, siis tuleb need oskused õpingute käigus omandada)
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

BE- kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja erikursus

Eesmärk
Kujundada BE- kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja tööks vajalikud üldteadmised ja -oskused.
Eeldused
Õpitava kategooria mootorsõiduki kehtiva juhiloa omamine (tervisetõend); vähemalt keskharidus; arvuti kasutamise praktilisi põhioskusi laiatarbe tarkvara (Word, PowerPoint, Excel) kasutamisel, et edukalt tulla toime arvutikasutusega õppes (kui arvuti kasutamise oskused ei ole piisavad, siis tuleb need õpingute käigus omandada).
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

C- ja CE- kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja erikursus

Eesmärk
Omandada C- ja CE-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastamiseks vajalikud teadmised ja oskused.
Eeldused
Õpitava kategooria mootorsõiduki kehtiva juhiloa omamine (tervisetõend); vähemalt keskharidus; arvuti kasutamise praktilisi põhioskusi laiatarbe tarkvara (Word, PowerPoint, Excel) kasutamisel, et edukalt tulla toime arvutikasutusega õppes (kui arvuti kasutamise oskused ei ole piisavad, siis tuleb need õpingute käigus omandada).
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

C- ja CE- kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja erikursus

Eesmärk
Kujundada C- ja CE- kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja tööks vajalikud üldteadmised ja -oskused.
Eeldused
Õpitava kategooria mootorsõiduki kehtiva juhiloa omamine (tervisetõend); vähemalt keskharidus; arvuti kasutamise praktilisi põhioskusi laiatarbe tarkvara (Word, PowerPoint, Excel) kasutamisel, et edukalt tulla toime arvutikasutusega õppes (kui arvuti kasutamise oskused ei ole piisavad, siis tuleb need õpingute käigus omandada).
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

C- ja CE-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja

Eesmärk
omandada C- ja CE-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastamiseks vajalikud teadmised ja oskused.
Eeldused
õpitava kategooria mootorsõiduki juhiloa omamine; vähemalt keskharidus; arvuti kasutamise praktilisi põhioskusi laiatarbe tarkvara (Word, PowerPoint, Excel) kasutamisel, et edukalt tulla toime arvutikasutusega õppes (kui arvuti kasutamise oskused ei ole piisavad, siis tuleb need õpingute käigus omandada)
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

C-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja erikursus

Eesmärk
Kujundada C-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja tööks vajalikud üldteadmised ja -oskused.
Eeldused
Õpitava kategooria mootorsõiduki kehtiva juhiloa omamine (tervisetõend); vähemalt keskharidus; arvuti kasutamise praktilisi põhioskusi laiatarbe tarkvara (Word, PowerPoint, Excel) kasutamisel, et edukalt tulla toime arvutikasutusega õppes (kui arvuti kasutamise oskused ei ole piisavad, siis tuleb need õpingute käigus omandada).
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

CE-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja erikursus

Eesmärk
Kujundada CE-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja tööks vajalikud üldteadmised ja -oskused.
Eeldused
Õpitava kategooria mootorsõiduki kehtiva juhiloa omamine (tervisetõend); vähemalt keskharidus; arvuti kasutamise praktilisi põhioskusi laiatarbe tarkvara (Word, PowerPoint, Excel) kasutamisel, et edukalt tulla toime arvutikasutusega õppes (kui arvuti kasutamise oskused ei ole piisavad, siis tuleb need õpingute käigus omandada).
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Digikeskkondade ABC

Eesmärk
omandada teadmised digivahendite mitmekülgsete võimaluste kasutamiseks nii õppetegevuse planeerimisel ja kui ka läbiviimisel töös õpilastega.
Eeldused
õpetajana või tugispetsialistina töötamine
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Digikeskkondade ABC õppetöö kaasavaks läbiviimiseks

Eesmärk
omandada teadmised digivahendite mitmekülgsete võimaluste kasutamiseks nii õppetegevuse planeerimisel ja kui ka läbiviimisel töös õpilastega.
Eeldused
õpetajana või tugispetsialistina töötamine
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Digipööre koolis: õpetajate digipädevuse kujundamine

Eesmärk
kujundada õpetaja digipädevus digiõppevara koostamise ja kasutamise vallas
Eeldused
õpetajana töötamine
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee, 6409428

Digivahendid lasteaialaste õppetegevustes

Eesmärk
omandada teadmised digivahendite mitmekülgsete võimaluste kasutamiseks nii õppetegevuse planeerimisel ja kui ka läbiviimisel töös lasteaialastega.
Eeldused
lasteaia õpetajana või tugispetsialistina töötamine
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Digivahendid lasteaialaste õppetegevustes edasijõudnutele

Eesmärk
omandada edasijõudnu tasemel teadmised digivahendite mitmekülgsete võimaluste kasutamiseks nii õppetegevuse planeerimisel kui ka läbiviimisel töös lasteaialastega.
Eeldused
lasteaia õpetajana või tugispetsialistina töötamine; eelnev kogemus e-ülesannete kasutamisel oma igapäevases õppetegevuses
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Digivahendid õppeprotsessis üldhariduskoolis

Eesmärk
tutvuda võimalustega digivahenditel baseeruvate tegevuste lõimimiseks õppetegevusse; luua digitaalsetele vahenditele baseeruvaid õppetegevusi; teadvustada digivahendite kasutegurit õppeprotsessi läbiviimisel; luua digivahendite lingikogu.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi; õppija omab meilikontot, oskab kasutada internetti (failide, eelkõige piltide, üles- ja allalaadimine, lehekülgede avamine ja sulgemine).
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 5332 5455, tiina.alasoo@hk.tlu.ee

Digivahendid õppeprotsessis: kutsekoolis

Eesmärk
tutvuda võimalustega digivahenditel baseeruvate tegevuste lõimimiseks kutseõppeasutuse õppetegevusse; luua digitaalsetele vahenditele baseeruvaid õppetegevusi; teadvustada digivahendite kasutegurit õppeprotsessi läbiviimisel; luua digivahendite lingikogu.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi; õppija omab meilikontot, oskab kasutada internetti (failide, eelkõige piltide, üles- ja allalaadimine, lehekülgede avamine ja sulgemine).
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 5332 5455, tiina.alasoo@hk.tlu.ee

Digivahendid õppeprotsessis: lapsed liikuma!

Eesmärk
tutvuda võimalustega digivahenditel baseeruvate liikumismomentide lõimimiseks rühma tegevustesse; luua digitaalsetele vahenditele baseeruvaid liikumistegevusi; teadvustada liikumise kasutegurit õppeprotsessi läbiviimisel; saada tuge rakendamaks digitaalseid vahendeid liikumismomentide läbiviimiseks päevategevustes; luua liikumisalane lingikogu.
Eeldused
Õppija omab meilikontot, oskab kasutada internetti (failide, eelkõige piltide, üles- ja allalaadimine, lehekülgede avamine ja sulgemine).
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Digivahendid õppeprotsessis: lapsed liikuma!

Eesmärk
tutvuda võimalustega digivahenditel baseeruvate liikumismomentide lõimimiseks rühma/klassi tegevustesse; osata luua digitaalsetele vahenditele baseeruvaid liikumistegevusi; teadvustada liikumise kasutegurit õppeprotsessi läbiviimisel; saada tuge, rakendamaks digitaalseid vahendeid liikumismomentide läbiviimiseks päevategevustes; luua liikumisalane lingikogu.
Eeldused
Õppija omab meilikontot, oskab kasutada internetti (failide, eelkõige piltide, üles- ja allalaadimine, lehekülgede avamine ja sulgemine).
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Digivahendite abil õppe diferentseerimise võimalused erivajadustega lastele lasteaias

Eesmärk
omandada täiendavaid teadmisi tööst erivajadustega lastega, õppematerjali diferentseerimisest ja teostamisest digivahendite võimalustega.
Eeldused
lasteaia õpetajana või tugispetsialistina töötamine
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Digivahendite abil õppe diferentseerimise võimalused erivajadustega õpilastele

Eesmärk
omandada täiendavaid teadmisi tööst erivajadustega õpilastega, õppematerjali diferentseerimisest ja teostamisest digivahendite võimalustega.
Eeldused
õpetajana või tugispetsialistina töötamine
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Digivahendite ja aktiivõppemeetodite kasutamine lasteaias

Eesmärk
omandada kaasaegseid teadmisi õppetegevuste planeerimiseks lasteaias digivahendite mõtestatud kasutamisega.
Eeldused
lasteaia õpetajana või tugispetsialistina töötamine; eelnev kogemus e-ülesannete kasutamisel oma igapäevases õppetegevuses
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Disainmõtlemine ja arendusprojekti teostamine ja vormistamine

Eesmärk
Arendusprojekti kaudu arendada vanemaealiste huvikaitsega tegeleva organisatsiooni eestvedajates praktilisi oskusi olla kaasatud vanemaealistele sobivate lahenduste ja teenuste koosarendamise projektides, milles kasutatakse disainmõtlemise meetodit.
Eeldused
Osaleja on valmis kogu programmi jooksul tegema koostööd oma organisatsiooni teiste liikmetega, tema ja organisatsioon on valmis algatama tegevusi, mis on seotud vanemaealiste huvikaitsega ja läbi viima oma tööga seotud arendusprojekti.
Korraldaja
koolitus- ja konverentsikeskus, Lilian Rückenberg, 6199516, lilian.ruckenberg@gmail.com

E-keskkonna kasutusjuhendi koostamine

Eesmärk
osata kavandada ja luua juhendit e-keskkonna kasutamiseks.
Eeldused
koolis või lasteaias õpetaja, haridustehnoloogi või tugispetsialistina töötamine
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Eelkoolipedagoogika

Eesmärk
saada tuge pedagoogiliste kompetentside kujunemiseks laste arengu hindamise, õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise, õpikeskkonna loomise ja eneserefleksiooni valdkonnas.
Eeldused
Algajad lasteaiaõpetajad ja lasteaiaõpetaja assistendid, kellel puudub erialane haridus alushariduse valdkonnas.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Irina Birjukova, 6199520, irina.birjukova_1@tlu.ee

Eestikeelne õpetaja erineva keeletaustaga laste rühmas

Eesmärk
Omandada teadmisi eesti keele kui teise keele õpetamisest erineva keeletaustaga laste rühmas, omandada lasteasutuse õpetajana oskusi kasutada kaasaegseid keeleõppe metoodikaid ja vahendeid, sh digitehnoloogilisi õppevahendeid.
Eeldused
Koolieelse lasteasutuse õpetaja ja/või assistent, kes töötab rühmas, kus on erineva keeletaustaga lapsed.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 619 9522, marikaku@tlu.ee

Efektiivne suhtlemine ja koostöö eri tasanditel lasteaias

Eesmärk
suurendada kompetentsust efektiivseks suhtlemiseks ja koostöö arendamiseks lasteaias.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Irina Birjukova, 6199 520, irina.birjukova@tlu.ee

Ennast juhtiv keeleõppija

Eesmärk
Omandada teadmisi õpilase eneseregulatsioonist ja saada ülevaade keeleõppestrateegiatest, mis toetavad õpilase enesejuhtimise oskust.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Eripedagoogi ja logopeedi tööd toetavad digikeskkonnad

Eesmärk
Omandada teadmisi ja oskusi eri digikeskkondade võimaluste tõhusaks rakendamiseks oma töös tugispetsialistina. Luua eri keskkondades iseseisvalt ülesandeid, mida kasutada oma igapäevatöös.
Eeldused
eripedagoogi, logopeedi,väikeklassi õpetajana vmt tugiseptsialistina töötamine
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Eripedagoogide võimalused õpilaste ja õpetajate vaimse tervise probleemide ennetamisel

Eesmärk
Tõsta teadlikkust lastega töötava spetsialistina vaimse tervise olulistest aspektidest, arendada oskusi enese töövõime ja jätkusuutliku toimetuleku hoidmisel. Saada võimalus kollegiaalses keskkonnas analüüsida oma töö iseloomuga kaasuvaid raskus- ja ohukohti, teadvustada seoseid füüsilise ja vaimse heaolu vahel ennetamaks läbipõlemist. Omandada esmaseid eneseabi võtteid ja oskus ära tunda abivajadust vaimse tervise probleemi korral lapsel, kellega töötatakse ja/või kolleegil. Täiendada teadmisi asjaolude osas, mis väljaspool õppesituatsiooni võivad mõju avaldada inimese vaimsele tervisele, arendada oskusi vaimset heaolu toetava keskkonna loomiseks ja vajadusel selle parandamiseks.
Eeldused
Võimalus osaleda üksi oma organisatsioonist või lasteaia/koolimeeskonnana. Valmisolek distants- ja/või põimõppeks.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Lii Lilleoja, lii.lilleoja@tlu.ee

Erivajadusega 16+ vanuses õppija õppe toetamine digivahendite abil

Eesmärk
Omandada täiendavaid teadmisi tööks erivajadustega 16+ vanuses õppijatega, õppematerjali diferentseerimisest ja teostamisest digivahenditega. Saada ülevaade enamlevinud erivajadustest ja nende võimalikust mõjust õppija õppimisele ja võimekusele.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Erivajadusega täiskasvanud õppija õppe diferentseerimise võimalused digivahendite abil

Eesmärk
omandada täiendavaid teadmisi tööst erivajadustega täiskasvanud õppuritega, õppematerjali diferentseerimisest ja teostamisest digivahendite võimalustega.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Erivajadustega laste toetamine koolieelses lasteasutuses

Eesmärk
kujundada valmisolek ja täiendada kompetentsust tööks hariduslike erivajadustega lastega koolieelses lasteasutuses.
Eeldused
Korraldaja
Haridusinnovatsiooni keskus, Irina Birjukova, 6199 520, irina.birjukova@tlu.ee

Esitlustarkvarad ja -rakendused

Eesmärk
saada tuge haridustehnoloogilise pädevuse arengus, et veebikeskkondade toel luua esitlusi, küsimustikke, viktoriine ja muid rakendusi.
Eeldused
arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Haridusasutuse juhtimine alustava koolijuhina

Eesmärk
mõtestada haridusasutuse juhtimise tähendust ja juhi rolli; omandada praktilised oskused, mis toetavad kohanemist alustava juhina, aitavad toime tulla esmaste ametialaste väljakutsetega õppimist toetava juhtimise rakendamisel; arendada enesejuhtimispädevusi ja kavandada enda juhiks kujunemise arengusammud pikemas perspektiivis; saada haridusjuhtide kogukonna liikmeks.
Eeldused
Kuulumine sihtgruppi, haridusasutuse juhina töötamine (kuni 2 õppeaastat haridusasutuse juhtimiskogemust)
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, riina.stahl@tlu.ee

Hariduslike erivajadustega (HEV) laps tavaklassis

Eesmärk
saada ülevaade hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamise ja õppimise toetamise eripäradest ning suhtlusest lapsevanematega.
Eeldused
Valmisolek uusi teadmisi rakendada igapäevatöös.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Hariduslike erivajadustega (HEV) noorte toetamine noorsootöös

Eesmärk
saada tuge toimetulekuks töös hariduslike erivajadustega (HEV) noortega; kujundada praktilised baasteadmised HEV noorte mõistmiseks ning toetamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste toetamine ja nende eneseregulatsioon

Eesmärk
saada ülevaade lahenduskeskse lähenemise töövõtete oskuste ja vastutuse õpetamisest koolis ning viha juhtimise oskusest.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste õpetamine ja nende õppetegevuse toetamine

Eesmärk
saada tuge toimetulekuks töös hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastega; kujundada praktilised baasteadmised HEV õpilaste õpetamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste õpetamine ja nende õppetegevuse toetamine gümnaasiumis või kutseõppeasutuses

Eesmärk
saada tuge toimetulekuks töös hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastega; kujundada praktilised baasteadmised HEV õpilaste õpetamiseks.
Eeldused
gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õpetamise kogemus
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste õpetamine ja nende õppetegevuse toetamine koolis

Eesmärk
saada tuge toimetulekuks töös hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastega; kujundada praktilised baasteadmised HEV õpilaste õpetamisel nii tava- kui ka väikeklassis.
Eeldused
Üldhariduskoolis õpetamise kogemus
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste õpetamine ja nende õppetegevuse toetamine kutseõppeasutuses

Eesmärk
saada tuge toimetulekuks töös hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastega; omandada praktilisi baasteadmisi ja saada tööriistu HEV õpilaste õpetamiseks.
Eeldused
Kutsekoolis õpetamise kogemus
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste õpetamine ja toetamine huvikoolis

Eesmärk
saada ülevaade hariduslike erivajaduste (HEV) liikidest, õppida neid ära tundma; osata HEV õpilase õppimist toetada ja juhendada; osata ära tunda läbipõlemist
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste õppimise toetamine

Eesmärk
saada ülevaade hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamise ja õppimise toetamise eripäradest ning suhtlusest lapsevanematega.
Eeldused
Valmisolek uusi teadmisi rakendada igapäevatöös.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Haridusliku erivajadusega noorte kaasamine huviharidusse ja -tegevustesse

Eesmärk
Omandada praktilisi baasteadmisi haridusliku erivajadusega (HEV) noorte mõistmiseks ja toetamiseks, osata kohandada oma õppemeetodeid vastavalt nende vajadustele.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Haridusliku mängu disain

Eesmärk
saada ülevaade ülevaade haridusliku mängu disaini protsessist.
Eeldused
töötamine EdTech ettevõttes või haridusasutuses
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirgit Sillaots, pirgit.sillaots@tlu.ee

Haridusuuenduste arendamine muudatuste juhtimise põhimõtetest lähtuvalt

Eesmärk
omandada pädevused, mis toetavad õppijast lähtuvate ja tõenduspõhiste muutuste kavandamise võimekust asutuse õppimis- ja õpetamiskultuuris.
Eeldused
valmidus meeskondlikult regulaarselt töötada muutuse planeerimisega.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, riina.stahl@tlu.ee

Huvikool kui ennastjuhtiva õppija kasvulava

Eesmärk
omandada huvikooli õpetajana teadmisi ennastjuhtiva õppija kujunemisest ja õpioskuste arendamisest mitteformaalõppes.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusinnovatsiooni keskus, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee

Individuaalse arengukava koostamine erivajadusega lapsele

Eesmärk
saada ülevaade individuaalse arengukava (IAK) koostamise põhimõtetest lastaias.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, riina.stahl@tlu.ee

Interaktiivse veebiseminari loomine

Eesmärk
teada ja osata, kuidas aktiveerida veebiseminaridel osalejaid sobivat kaasamismeetodit toetavat tarkvara kasutades.
Eeldused
vähene kogemus veebiseminari läbiviimiseks tarkvaraga
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 640 9428, kersti.maidra@tlu.ee

Jätkumuutlik õppejõud - dialoogiline mentorlus

Eesmärk
Mõtestada enda tööd õppejõuna, toetada üksteist keeruliste väljakutsetega toimetulekul viisil, mis aitavad tunda tööst rahulolu, ennetada kurnatust ja läbipõlemist. Toetada jätkumuutlikkust ehk kujundada oskus kohaneda, kasutada enda ja kollektiivseid ressursse, võtta kasutusele uued strateegiad, treenides emotsionaalset paindlikkust, minemata vastuollu enda väärtustega.
Eeldused
Töötab Eesti kõrgkoolis õppejõuna
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Viktoria Bubukin, viktoria.bubukin@tlu.ee

Kaasav alusharidus, õpetaja professionaalsuse ja organisatsioonikultuuri arendamine

Eesmärk
Kujundada valmisolek ja vajalikud teadmised kaasava hariduse tähenduslikuks rakendamiseks lasteaias.
Eeldused
Vajalik koolimeeskonna nõusolek, et koolituse käigus kogutavaid andmeid võib ülikool kasutada oma teadustöödes.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Kaasav haridus - iga õppija huve arvestav õppimise ruum

Eesmärk
tutvuda kaasava hariduse tänapäevase lähenemisega ja analüüsida praktikaid ning reflekteerida oma kogemust kaasava hariduse kontekstis.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusinnovatsiooni keskus, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee.

Kaasav lugemine lasteaia keeleõppemeetodina

Eesmärk
saada tuge metoodilise pädevuse osas laste lugemis- ja kõnelemisoskuse arendamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Kaasava hariduse tähenduslik rakendamine koolis tugispetsialisti vaatenurgast

Eesmärk
kujundada valmisolek ja omandada vajalikud teadmised kaasava hariduse tähenduslikuks rakendamiseks koolis, võrgustikutöö tõhusaks juhtimiseks ning oma töö pidevaks analüüsimiseks ja arendamiseks.
Eeldused
töötamine EHISe andmetel koolis
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Kaasava hariduse tähenduslik rakendamine koolis õpetaja vaatenurgast

Eesmärk
kujundada valmisolek ja omandada vajalikud teadmised kaasava hariduse tähenduslikuks rakendamiseks koolis, kolleegide toetamiseks õppijate individuaalsete vajaduste arvestamisel õppeprotsessis; oma töö pidevaks uurimiseks ja arendamiseks.
Eeldused
töötamine EHISe andmetel koolis
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Kaasava hariduse tähenduslik rakendamine mitmekultuurilises koolieelseses lasteasutuses

Eesmärk
Kujundada valmisolek ja omandada vajalikud teadmised kaasava hariduse tähenduslikuks rakendamiseks koolieelses lasteasutuses, kolleegide toetamiseks laste individuaalsete vajaduste arvestamisel lasteaias; oma töö pidevaks uurimiseks ja arendamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Kadri Kontus, kadri.kontus@tlu.ee

Kaasavad ja loovad meetodid õppetegevuses

Eesmärk
õppida teadlikult valima ja rakendama oma igapäevases praktikas loovaid ja kaasavaid meetodeid, lähtudes õppetegevuse eesmärgist ja õppijate vajadustest.
Eeldused
õpetajana töötamine
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk; 6199523; kulli.rauk@tlu.ee

Keele- ja kultuuritundlik õpetamine I kooliastmes

Eesmärk
Saada tuge toimetulekuks mitmekeelses koolis või klassis, et näha keele olulisust aines. Omandada alusteadmised keele- ja kultuuriteadlikust pedagoogikast, mõistmaks, kuidas muu emakeelega õpilane koolikeskkonda, kooli- ja ainekeelt kogeb ja kuidas teda selles toetada.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Keele-, matemaatika- ja õpipädevuse ning kognitiivsete võimete hindamisvahendi kasutamine 1. klassis

Eesmärk
osata kasutada 1. klassi õpilaste keele-, matemaatika-, õpipädevuse ja kognitiivsete võimete hindamisvahendeid ja interpreteerida testide tulemusi.
Eeldused
Koolituse eelduseks on töötamine haridusasutuses õpetaja või tugispetsialistina, valmisolek aktiivselt kontakttundides osaleda ja iseseisvate tööde tähtaegseks sooritamiseks. Vajalik on õpetaja või eripedagoogi kutse või vastav kvalifikatsioon.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Viktoria Bubukin, viktoria.bubukin@tlu.ee

Keele-, matemaatika- ja õpipädevuse ning kognitiivsete võimete hindamisvahendi kasutamine 2. klassis

Eesmärk
osata kasutada 2. klassi õpilaste keele-, matemaatika-, õpipädevuse ja kognitiivsete võimete hindamisvahendeid ja interpreteerida testide tulemusi.
Eeldused
Koolitusel osalemise eelduseks on töötamine haridusasutuses õpetaja või tugispetsialistina, valmisolek aktiivselt kontakttundides osaleda ja iseseisvate tööde tähtaegseks sooritamiseks. Vajalik on õpetaja või eripedagoogi kutse või vastav kvalifikatsioon.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Viktoria Bubukin, viktoria.bubukin@tlu.ee

Keeleoskustasemed ja eesti keele õpetamine eri tasemetel

Eesmärk
saada tuge teadlikkusele Euroopa keeleõppe raamdokumendist ja selle sõsarväljaandes kirjeldatud keeleoskustasemeist ning tutvuda eri tasemetel õpetamise olulisemate aspektidega.
Eeldused
kuulumine sihgtruppi
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Keeleteadlik aineõpe II kooliastmes

Eesmärk
Saada tuge toimetulekuks mitmekeelses klassis ja näha keele olulisust aineõppes. Omandada alusteadmised keeleteadlikust aineõppest, mõistmaks kuidas muu emakeelega õpilane ainekeelt kogeb ja kuidas teda selles toetada. Omandada oskusi, kuidas õppijat ainekeele omandamisel toetada.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Keeleteadlik aineõpetus

Eesmärk
Saada tuge toimetulekuks mitmekeelses klassis ja näha keele olulisust aineõppes.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi, eesti keele oskus C1 tasemel
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Keeleõppe uskumused ja hoiakud ning nende muutmine

Eesmärk
Saada aru keeleõppe uskumustest: millised uskumused toetavad keeleõppija motivatsiooni ja usku enda võimetesse ning millised uskumused pigem ennustavad kehvemaid õpitulemusi.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Kodanikuteaduse ühisandmete jagamise õpistsenaariumite loomine koolis

Eesmärk
arendada didaktilisi ja tehnoloogilisi kompetentse lokatiivsete kodanikuteaduse radade loomiseks tarkvaradega Avastusrada.ee, rada2.smartzoos.eu ja goosechase.com/edu; saada aru ühistest andmejagamise põhimõtetest.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Kodanikuteaduse ühisandmete kogumise vahendite rakendamine koolis

Eesmärk
arendada didaktilisi ja tehnoloogilisi kompetentse lokatiivsete kodanikuteaduse radade loomiseks tarkvaradega Avastusrada.ee, rada2.smartzoos.eu ja goosechase.com/edu; saada aru ühistest andmejagamise põhimõtetest
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Konfliktsituatsioonide lahendamine lasteaias

Eesmärk
arendada oskusi konfliktsituatsioonide rahumeelseks lahendamiseks, enese taastamiseks ja pingete maandamiseks peale konflikti.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Irina Birjukova, 6199520, irina.birjukova_01@tlu.ee

Kooli alguses õppija taseme hindamine: vahendi ülesanne ja kasutamine

Eesmärk
Saada ülevaade kooli alguse hindamisvahendi teoreetilisest taustast ja ülesannetest ning õpilaste hindamise protseduurist.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Koolieeliku arengu toetamine lõimitud tegevuste kaudu koolieelses lasteasutuses

Eesmärk
saada juurde teadmisi uuenenud õppekava rakendamise võimalustest koolieelses lasteasutuses, arendada oskusi laste arengu toetamiseks lõimitud mänguliste tegevuste kaudu.
Eeldused
vene ja eesti keele valdamine tasemel, mis tagab võimaluse osaleda õppes
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Irina Birjukova, 6199520, irina.birjukova@tlu.ee

Koolieelse lasteasutuse juhtimine

Eesmärk
õppida looma tingimusi koostöiseks muutuste juhtimiseks lapse arengukeskkonna kujundamisel
Eeldused
kõrgharidus ja pedagoogilise töö kogemus alushariduses
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Koolinoorsootöö alused

Eesmärk
omandada praktilisi teadmisi ja oskusi ning saada kogemust koolinoorsootöös.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Koolitus- ja arendustegevuse kavandamine, rakendamine ja hindamine

Eesmärk
kujundada valmisolek koolitus- ja arendustegevuse kavandamiseks, läbiviimiseks ja hindamiseks.
Eeldused
täiskasvanute koolitajad, kutseõppeasutuste õpetajad, organisatsioonide sisekoolitajad, personali arendus- ja koolitusjuhid.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Kuidas luua õppevideot?

Eesmärk
teada ja osata luua digitaalseid õppematerjale vabatarkvaraga
Eeldused
vähene kogemus video loomiseks käepäraste vahenditega
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 640 9428, kersti.maidra@tlu.ee

Kuidas toetada lapse sotsiaal-emotsionaalset arengut lasteaias?

Eesmärk
saada ülevaade eelkooliealise lapse sotsiaal-emotsionaalse arengu seaduspärasustest; tutvuda lapse sotsiaal-emotsionaalse arengu toetamise sobilike võtetega; mõista sotsiaal-emotsionaalsete ja käitumisprobleemidega lastele empaatiliselt lähenemise olulistust; pöörata tähelepanu enese hea vaimse tervise tagamisele.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Kuidas toetada üldhariduskooli loov- ja uurimistööde kirjutajat

Eesmärk
tutvuda ja katsetada tööriistu ja õppemeetodeid, millega saab juhendaja toetada üldhariduskooli loov- ja uurimistööde kirjutajat, tõstes tema motivatsiooni ja ennastjuhtivust.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Kuidas tulla toime noorsootööga koolis?

Eesmärk
omandada praktilisi teadmisi ja oskusi ning saada kogemust noorsootöös koolikeskkonnas; kujundada teadmisi ja oskusi noorsootöö lõimimisest kooli õppe- ja kasvatustegevusega; täiendada teadmisi ja oskusi uue õpikäsituse põhise kooliõppekava disainist; saada teadmisi üldpädevuste rakendamise võimalustest koolis ning nende hindamise võimalustest; saada mitmekultuurilises keskkonnas toimuvaks noorsootööks vajalikud baasteadmised ja -oskused, mis toetavad ja arendavad kultuuridevahelist dialoogi noorte seas; osata suhelda erineva kultuuritaustaga noortega nii Eestis kui ka välismaal; arendada oskust olla kultuuritundlik ja salliv erinevuste suhtes.
Eeldused
huvijuhid, noorsootöötajad, koolijuhtkonna liikmed
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Kuidas uute õppimisalaste teadmiste pinnalt erinevaid õpilasi kõige paremini toetada

Eesmärk
saada ülevaade uuenenud õpikäsituse sisust ja muutumise vajadusest ning leida tõhusad strateegiad kõigi õpilaste toetamiseks koolis.
Eeldused
puudvad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Kunstide integreerimine õppetegevusse - õpetaja kompetentsid

Eesmärk
kujundada baasteadmised ja -oskused kunstidel põhinevate töövõtete integreerimiseks õppetöösse ja kunstide kaudu õpetamiseks.
Eeldused
Huvi täiendada oma erialast tööd loominguliste töövõtetega. Koolitusel osalemiseks ei ole vaja varasemat loomingulist ettevalmistust, koolitusel osalejaid julgustatakse oma loomingulisi oskusi arendama.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391752, kadri.herde@tlu.ee

Käitumis- ja õpiraskustega õpilane tavakooli tingimustes

Eesmärk
arendada õpetajana oma teadmisi ja oskusi käitumis- ja õpiraskustega õpilase toetamisel igapäevases õppetöös.
Eeldused
eeldused puuduvad
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Käitumisraskusega lapse toetamine koolis

Eesmärk
täiendada teadmisi töötamiseks käitumisraskustega lastega ning nende kaasamiseks õppetöösse ja kooliellu.
Eeldused
õpetaja amet
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Käitumisraskuste põhjused ja toimetulek käitumisraskustega lapsega

Eesmärk
saada ülevaade koolieelses eas avalduvatest käitumisraskustest, nende põhjustest, kiindumussuhte mõjust lapse käitumisele, mõista käitumisraskuste seoseid kasvatuse ja arenguliste erivajadustega ning õppida tundma meetodeid ja võtteid, millega saab ennetada mittesoovitavat käitumist ning toime tulla käitumisraskustega lastega.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Käitumisraskustega laps lasteaias

Eesmärk
Saada ülevaade koolieelses eas avalduvatest käitumisraskustest, nende põhjustest ja seosest arenguliste erivajadustega. Õppida tundma meetodeid ja võtteid, millega saab ennetada mittesoovitavat käitumist ning toime tulla käitumisraskustega lastega.
Eeldused
töötamine lasteaiaõpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee

Käitumisraskustega laps lasteaias

Eesmärk
saada ülevaade koolieelses eas avalduvatest käitumisraskustest, nende põhjustest ja seosest arenguliste erivajadustega. Õppida tundma meetodeid ja võtteid, millega saab ennetada mittesoovitavat käitumist ning toime tulla käitumisraskustega lastega.
Eeldused
töötamine lasteaiaõpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Käitumisraskustega laps lasteaias ning rasked kõnelused lapsevanematega

Eesmärk
saada ülevaade koolieelses eas avalduvatest käitumisraskustest, nende põhjustest ja seosest arenguliste erivajadustega; õppida tundma meetodeid ja võtteid, millega saab ennetada mittesoovitavat käitumist ning toime tulla käitumisraskustega lastega; saada ülevaade nõustamissuhte loomisest ja säilitamisest; analüüsida suhtlemissituatsioone ning omandada praktilisi suhtlemisoskusi keerukate teemade käsitlemiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Kõrgharidusõppe praktika sidusas õppekavas

Eesmärk
Kavandada kõrgharidusõppe õppekava eesmärkide ja õpiväljunditega sidus praktika, mis toetab üliõpilaste kujunemist oma eriala professionaalideks ning elukestvateks õppijateks.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 5090270, elina.ojamets@tlu.ee

Lapse areng ja lapsest lähtuv õppe- ja kasvatustegevus

Eesmärk
omandada teadmisi pedagoogilistest lähenemistest, tutvuda koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava eri tasandite, ainevaldkondade ja nende omavahelise lõimingu ning tegevuste eesmärgistamisega.
Eeldused
koolieelse lasteasutuse õpetaja töötab rühmas, kus on erineva keeletaustaga lapsed
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk; 6199523, kyllira@tlu.ee

Lapse arengu hindamine ja arenguvestlus lapsevanemaga

Eesmärk
saada ülevaade lapse arengu hindamise eri meetoditest ja tulemustlikest arenguvestluse võimalustest lapsevanematega.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Lapse kõne arengu toetamine

Eesmärk
saada ülevaade väikelaste ja koolieelikute kõne arendamise põhimõtetest ja arendada oskusi lapse kõne arengu toetamisel igapäevategevustes.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Lapse kõne arengu toetamine lasteaias

Eesmärk
omandada teadmisi lapse kõne arengu iseärasustest ja selle toetamise võimalustest lasteaias; kujundada metoodilisi oskusi lapse häälduse, grammatika, sõnavara ja jutustamisoskuse arendamiseks.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Lego Spike Essentiali kasutamine õppetöös

Eesmärk
Saada tuttavaks haridusliku robootikakomplektiga Lego Education Spike Essential ning Lego Spike programmeerimiskeskkonnaga. Õppida kasutama Lego Spike äppi ja selles sisalduvat õppevara. Osata ehitada ja programmeerida Lego Spike Essentiali roboteid.
Eeldused
pedagoogiline kõrgharidus ja läbitud õpetajakoolitus, töötamine õpetajana koolis, lasteaias või huvihariduses
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Liiklusreeglite ja liikluskeskkonna kujunemine

Eesmärk
Mõista liiklusalaste õigusaktide hierarhiat ja kujunemist, liikluskeskkonna kujunemist ja tehisintellekti kasutamise võimalusi mootorsõidukijuhtide õpetamisel.
Eeldused
baasteadmised arvuti kasutamisel
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Liiklusreeglite kujunemine

Eesmärk
Saada aru liiklusalaste õigusaktide hierarhiast ja kujunemisest, õppida ära tundma keerulisemad liiklusolukorrad ja leidma neile lahendused.
Eeldused
Baasteadmised arvuti kasutamisel
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Liikuv klassiruum: ainetunde rikastavad liikumistegevused

Eesmärk
saada ülevaade, et toetada laste ja noorte liikumistundide läbiviimist ja mitmekesistada ainetunde.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Loovmeetodid töös HEV lastega koolieelses eas

Eesmärk
tutvuda loovmeetodite rakendamise võimalustega lasteaias ning saada praktilised baasteadmised nende kasutamisest töös haridusliku erivajadusega lapsega.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Lugema ja kirjutama õpetamine alushariduses

Eesmärk
saada ülevaade lapsekesksetest kasvatuse põhimõtetest, sh lugema ja kirjutama õpetamisest alushariduse tasemel.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Ene Hiiepuu, 56671128, ene.hiiepuu@hk.tlu.ee

Lugemisoskuse arendamine: praktilisi võtteid tööks lugemisraskusega õpilastega

Eesmärk
tõsta oma teadlikkust lugemisraskuse olemusest ja ilmingutest ning tutvuda lugemissoravuse arendamiseks vajalike praktiliste võtetega.
Eeldused
eripedagoogiline haridus
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Lugemisraskustega õppijate toetamine

Eesmärk
süvendada teadlikkust lugemisraskustega õppija arengu ja õppimise toetamise võimalustest.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Orasson, elina.orasson@tlu.ee

Lugemisraskustega õppijate toetamine

Eesmärk
süvendada teadlikkust lugemisraskustega õppija arengu ja õppimise toetamise võimalustest.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, riina.stahl@tlu.ee

Lõimitud aine- ja keeleõpe

Eesmärk
on omandada mitmekeelses klassis õpetamiseks vajalikud teadmised ja oskused ning aine- ja keeleõppe lõimimiseks vajalikud põhiteadmised; mõista muukeelse õppija vajadusi ja osata teda toestada.
Eeldused
Kuulumine sihtrühma, eesti keele oskus vähemalt tasemel C1.
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Lõimitud aine- ja keeleõppe rakendamise põhimõtted õpetajakoolituse praktika toetamise kontekstis

Eesmärk
saada ülevaade LAK-metodoloogia põhimõtetest, tööriistu ja arendada oskusi, kuidas paremini toetada õpilaste õppimist mitmekeelses õpikeskkonnas ja seeläbi paremini toetada üliõpilasi õpetajakoolituse praktikal.
Eeldused
Läbitud peab olema kõrghariduse I aste.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, eojamets@tlu.ee

MATIK õppe planeerimine ja elluviimine

Eesmärk
praktiliste tegevuste kaudu tutvuda MATIK metoodika ja põhimõtetega, et osata nende abil luua ja kasutada jätkusuutlikke lahendusi.
Eeldused
Töötamine õpetajana või digitehnoloogiatega seotud ametikohal
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 640 9428, kersti.maidra@tlu.ee

Maailmamuutjaks hariduse kaudu

Eesmärk
Mõista haridusmuudatuste olulisust ja võimalikke praktikaid tänases maailmas ja tulevikus ning saada aru, kuidas on tänasel õpetajal võimalik tulevikku luues ja muutusi juhtides maailma muuta.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Orasson, 5090270, elina.orasson@tlu.ee

Matemaatikaärevus: mis see on ja kuidas sellega toime tulla?

Eesmärk
Omandada teadmisi matemaatikärevuse põhjustest, mõjust ja sekkumisuuringutest ning praktilisi nõuandeid matemaatika õppimiseks ja huvi tekitamiseks toetava keskkonna loomisel.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee

Meediakasvatuse alused lasteaias

Eesmärk
saada ülevaade meediakasvatuse põhialustest, digivahendite ja meediasisu tarbimise mõjudest eelkooliealise lapse arengule ning kuidas sidustada meediakasvatuse põhimõtted koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga (KELARÕK).
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Meediakasvatuse plaan lasteaias

Eesmärk
luua lasteaia meediakasvatuse õppetegevuse plaan.
Eeldused
Töötuba on praktiline jätk koolitusele „Meediakasvatuse alused“ ja selles osalemise eelduseks on üksi või paaris iseseiseva tööna valminud praktilise meediakasvatuse õppetegevuse kavand ning selle enne töötoa toimumist koolitajale esitamine.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Meediapädevus kooliõpetajale

Eesmärk
kujundada baasteadmised allikakriitilisest meediatarbimisest, infosõja trendidest, veebipolitsei argipäevast ja teadlikumast, võimalikke ohte ennetavast käitumisest sotsiaalmeedias; huvituda audiovisuaalse meedia oskuste õppimisest.
Eeldused
kursusel osaleda võib mistahes aine õpetaja
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Meeskonnatöö koolis

Eesmärk
Suhtlemisteadlikkuse arendamine ja omavahelise koostöö tõhustamine õpetajate ja õpetajaabide vahel.
Eeldused
töötamine õpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk; kyllira@tlu.ee; 6199523

Meie Maailm programmi rakendamine

Eesmärk
süvendada teadlikkust lapse sotsiaal-emotsionaalsest pädevusest ning selle arendamise võimalustest; kujundada oskused sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamiseks klassis ja valmisolek programmi “Meie maailm” eesmärgipäraseks ja järjepidevaks rakendamiseks oma klassis programmi tausta, sisu ja komponentide tutvustamise ning rakendamise jälgimise ja analüüsi abil.
Eeldused
töötamine klassiõpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Mentorlus – koostöine õppimine kõrgkoolis

Eesmärk
Mõtestada mentorlust kui koostöist töökohal õppimise võimalust, mõista enda rolli ja tegevusi mentorsuhtes ning arendada oskusi, kuidas partnerlussuhtes enam õppida ja teise professionaalset arengut toetada.
Eeldused
Töötab Eesti kõrgkoolis õppejõuna
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Viktoria Bubukin, viktoria.bubukin@tlu.ee

Mentorluse tööriistad kooliõpetajate toetamisel

Eesmärk
õppida koostöiselt töökohal eestikeelsele hariduse üleminekul, mõtestada mentorlust kui koostöist töökohal õppimise võimalust, mõista enda rolli ja tegevusi mentorsuhtes ning arendada oskusi, kuidas partnerlussuhtes enam õppida ja teise professionaalset arengut toetada.
Eeldused
Koolitusele on oodatud alustavad ja kogenud õpetajad, kes soovivad õppida ja toetada kolleegide õppimist mentorsuhtes.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Viktoria Bubukin, viktoria.bubukin@tlu.ee

Moodle e-õppekeskkonna kasutamine ja e-kursuste loomine

Eesmärk
saada ülevaade ja omandada teadmised Moodle e-õppekeskkonna funktsionaalsuse kohta, sh e-kursuse ülesehituse põhimõtetest; omandada teadmised ja oskused Moodle e-õppekeskkonnas õppijakeskse kursuse loomise ja kursuse administreerimise kohta.
Eeldused
arvuti- ja internetiteenuste kasutamise baasoskused (veebilehtede avamine, konto loomine, failihaldus, infootsing).
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee, 6409428

Mootorsõidukijuhi õpetaja (B-kategooria) kvalifikatsiooninõuetele vastavuse hindamine

Eesmärk
Kujundada teadmised ja oskused, mis vastavad mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele.
Eeldused
B-kategooria juhiluba ja õpetaja tunnistus (või B-kategooria õpetaja koolituse läbimis tunnistus)
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus

Eesmärk
kujundada B-mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastamiseks vajalikud teadmised ja oskused.
Eeldused
B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus ja nõuetekohane tervisetõend, vähemalt keskharidus, põhioskus arvuti laiatarbe tarkvara (Word, PowerPoint, Excel) kasutamisel, et edukalt toime tulla arvuti kasutusega õppes (kui arvuti kasutamise oskused ei ole selleks piisavad, siis tuleb need oskused omandada õpingute käigus)
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Mootorsõidukijuhi õpetaja baaskoolitus

Eesmärk
kujundada B-mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastamiseks vajalikud teadmised ja oskused.
Eeldused
B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus ja nõuetekohane tervisetõend, vähemalt keskharidus, põhioskus arvuti laiatarbe tarkvara (Word, PowerPoint, Excel) kasutamisel, et edukalt toime tulla arvuti kasutusega õppes (kui arvuti kasutamise oskused ei ole selleks piisavad, siis tuleb need oskused omandada õpingute käigus)
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Mootorsõidukijuhi õpetaja praktika

Eesmärk
omandada B-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastamiseks vajalikud teadmised ja oskused.
Eeldused
B-kategooria mootorsõiduki juhiloa omamine; vähemalt keskharidus; arvuti kasutamise praktilised põhioskused laiatarbe tarkvara (Word, PowerPoint, Excel) kasutamisel, et edukalt toime tulla arvutikasutusega õppes (kui arvuti kasutamise oskused ei ole piisavad, et õppetegevuses toime tulla, siis tuleb need oskused õpingute käigus omandada) Käte töö roolil, roomamine siduri abil ilma gaasita jms manööverdamisega seonduv peab selge olema. B-kategooria arvestusi tehakse oma autoga. Sõidueksami esimese järgu harjutused tuleb teha manuaalkäigukastiga autoga. Teised arvestused võib teha ka automaatkäigukastiga autoga.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Mootorsõidukijuhi õpetajale: õppematerjalide koostamine

Eesmärk
Omandada oskused vajalike programmide ja meetodite kasutamiseks mootorsõidukijuhi õppes õppematerjalide koostamisel.
Eeldused
Arvuti kasutamise oskused e-õppes osalemiseks. Koolitusel vajalike programmide kasutamise kohta antakse informatsioon enne koolitust.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Motivatsiooni roll üldpädevuste käsitluses

Eesmärk
saada ülevaade motivatsiooni olemusest ning võimalustest toetada autonoomse motivatsiooni arengut.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523, kulli.k@tlu.ee

Motiveeriva intervjueerimise kasutusvõimalused koolis. Kuidas vestelda noorukitega?

Eesmärk
saada ülevaade motiveeriva Intervjueerimise kasutamisvõimalustest kooli kontekstis rõhuasetusega noorukitele.
Eeldused
Teisel seminaripäeval osalemise eelduseks on arusaam Motiveeriva Intervjueerimise meetodi alustaladest. Neile, kellel kokkupuude puudub pakutakse võimalust osaleda esimesel seminaripäeval, kus tutvustatakse Motiveeriva Intervjueerimise põhialuseid.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Muusikapedagoogika teadmiste kaasajastamine

Eesmärk
Täiendada ja kaasajastada oma teadmisi teemadel: muusikalise mälu ja kuulmise arendamine; tervislik häälekasutus laulus ja kõnes; muusika lõimimine teiste ainevaldkondadega.
Eeldused
Eelnevalt omandatud muusikaline haridus (muusikaline kirjaoskus), noodilugemisoskuseta osaleda ei ole võimalik.
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Muutumise suunad uusimate haridusuuringute ja tulevikutrendide valguses

Eesmärk
saada ülevaade uusimatest haridusuuringute trendidest, üldisematest hariduse muutumise trendidest ning tutvuda muudatuste alustamise võimalustega.
Eeldused
õpetaja amet
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Muutunud õpikäsitus lasteaias ja perekasvatuses – mis muutub ja miks muutub?

Eesmärk
saada ülevaade muutunud õpikäsituse sisust ja muutumise vajadusest alushariduse kontekstis.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Muutunud õpikäsitus – mis muutub, miks muutub ja kuidas muutuma saada?

Eesmärk
saada ülevaade muutunud õpikäsituse sisust ja muutumise vajadusest ning leida ühiselt võimalusi õpetajate töö ja koolikorralduse muutusi toetavaks organiseerimiseks.
Eeldused
õpetaja ametaktiivne osalemine lähiõppes
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Muutunud õpikäsitus: teooria ja praktika

Eesmärk
saada ülevaade täiskasvanust lähtuvast, lapsekesksest, lapsest lähtuvast ja lapse juhitud kasvatusest ning teadmised, et analüüsida oma tegevuse vastavust uuenenud õpikäsitusega.
Eeldused
töö õpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Muutunud õpikäsituse sisu ja muutuste vajadus

Eesmärk
saada ülevaade muutunud õpikäsituse sisust ja muutumise vajadusest ning leida võimalusi õpetaja tööd ja koolikorralduse muutusi toetavaks organiseerimiseks.
Eeldused
õpetaja amet
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774; riina.stahl@tlu.ee

Mängu peidetud tantsud

Eesmärk
kujundada täiendavaid teadmisi laste ja noorte liikumistundide või tantsutundide läbiviimiseks, kasutades tantsu baaselemente, loovtantsu tehnikaid, liikumisvahendeid ja loovülesandeid.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, igapäevane töö lastega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Mängu peidetud tantsud - loovad võimalused tantsulise liikumise põimiseks liikumistundi

Eesmärk
kujundada täiendavaid teadmisi laste ja noorte liikumistundide või tantsutundide läbiviimiseks, kasutades tantsu baaselemente, (loov)tantsu tehnikaid, liikumisvahendeid ja loovülesandeid.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, igapäevane töö lastega
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Mänguline ja lõimitud õppe- ja kasvatusprotsess lasteaias eesti keele kui teise keele omandamisel

Eesmärk
Kujundada oskusi õppe- ja kasvatustegevuse korraldamiseks ja lapse arengut toetava keskkonna loomiseks mitmekeelsete lastega rühmas.
Eeldused
töötamine haridusvaldkonnas
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 6199522, marikaku@tlu.ee

Mängulised keeleõppevõtted I kooliastmes

Eesmärk
Rikastada õpetamise metoodilist pädevust ja võttestikku mänguliste keeleõppevõtetega.
Eeldused
Kkulumine sihtgruppi
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Mängupõhine õpe lasteaias digivahendite toel

Eesmärk
saada ülevaade mängupõhise õppe eri vormidest, kujundada valmisolek kasutada mängupõhist õpet õppetegevuses.
Eeldused
Arvuti kasutamise oskus
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Märkamatu keeleõpe käsitöö ja kehalise kasvatuse tundides

Eesmärk
Saada tuge toimetulekuks mitmekeelses klassis ja näha võimalusi, kuidas eestikeelses koolis muu emakeelega lapsi märkamatult toetada. Omandada alusteadmised märkamatu keeleõppe ja keeleteadliku õppe võimalustest praktilistes ja füüsilist liikumist eeldavates tundudes. Omandada oskusi, kuidas õppijat eesti keele omandamisel märkamatult toetada.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Merje Olm, 640 9316, merje.olm@tlu.ee

Noorsootöö alused

Eesmärk
kujundada noorstöötajale olulised baasteadmised ja -oskused.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 6199859, eojamets@tlu.ee

Noorsootöö ilma noorsootöö kogemuseta

Eesmärk
saada ülevaade pedagoogika ja noorsootöö alustest, grupiprotsessidest ja loomise dünaamikast, mitteformaalõppe eelistest, võimalustest, kuidas motiveerida nii juhendajaid kui ka ringis osalevaid lapsi.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, elina.ojamets@tlu.ee

Noorsootöötaja kutse teadlik taotleja

Eesmärk
arendada kutse taotlemiseks vaja minevat eneserefleksiooni ja oma kogemuse kirjeldamise oskust
Eeldused
Kuulumine sihtgruppi, tutvutud noorsootöötaja kutsestandardiga ja tehtud ettevalmistused noorsootöötaja kutse taotlemiseks portfoolio koostamiseks
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 5090270, elina.ojamets@tlu.ee

Noortega töötamise alused ja mitteformaalõppe meetodid

Eesmärk
Saada ülevaade noorsootöö, mitteformaalõppe, didaktika ja grupiprotsesside põhialustest ning kasutamisest osalejate motivatsiooni toetamiseks tegevustes.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56 982 777, julia.reinman@tlu.ee

Noortega töötamise alused noorsootöö ettevalmistuseta spetsialistidele

Eesmärk
Saada ülevaade noorsootöö, mitteformaalõppe, didaktika ja grupiprotsesside põhialustest ning nende kasutamisest osalejate motivatsiooni toetamiseks tegevustes.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 5090270, elina.ojamets@tlu.ee

Nõustamise alused

Eesmärk
teada nõustamise aluseid, nõustatavate vajadusi, nõustamisprotsessi ülesehitust ja nõustamistegevuses kasutatavaid meetodeid; arendada nõustajale vajalikku eneseteadlikkust ning kujundada valmisolek nõustamistegevuseks.
Eeldused
Kõrghariduse I astme olemasolu. Valmisolek õppida koos eriala üliõpilastega vastavalt tsükliõppe tingimustele.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

PISA testi lugemisülesanded ja lugemisraskuste ilmnemine II ja III kooliastme õpilastel

Eesmärk
suurendada teadlikkust PISA testi koostamisest ja tulemustest, lugemisülesannete koostamispõhimõtetest PISA kontekstis, lugemisraskuse ilmnemisest II ja III kooliastmes ja selle mõjust õppimisele; suurendada õpetamispädevust keskkonna ja õppe kohandamise väärtustamise kaudu.
Eeldused
teemale vastav pedagoogilise töö kogemus.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Pedagoogika - õppimisest ja õpetamisest alustavale õpetajale

Eesmärk
saada tuge õpetajana töötamiseks esmaste pedagoogiliste baaskompetentside kujunemiseks kutsestandardist lähtuvalt; olla valmis enesearenguks ja pidevõppeks; kujundada arusaam õppimise ja tänapäevaste õpetamise põhimõtete mõistmiseks ja rakendamiseks; õppida vastavalt sellele õppija õppimist toetama, õppimist toetavat õpikeskkonda kujundama, õpi- ja õpetamistegevusi kavandama, iseenda kui õpetaja tegevust uurima ja isiklikke arengueesmärke kavandama.
Eeldused
Õpetajad, kellel on magistriharidus, kuid puudub ettevalmistus õpetajana töötamiseks.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee

Positiivse käitumise kujundamine

Eesmärk
kujundada arusaam lapse sotsiaalsest arengust, käitumisraskuste põhjustest ning laste käitumise suunamise võimalustest.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Positiivsed koolisuhted ja koostöise õpikeskkonna loomine

Eesmärk
õppida looma võimalusi positiivse mikrokliima kujundamiseks, enda heaolu ja tööga rahulolu tagamiseks ning kööstöisete suhete arendamiseks koolis.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Irina Birjukova, 6199520, 53428566, irina.birjukova_01@tlu.ee

Positiivsed koolisuhted ja koostöise õpikeskkonna loomine

Eesmärk
õppida looma võimalusi positiivse mikrokliima kujundamiseks, enda heaolu ja tööga rahulolu tagamiseks ning kööstöisete suhete arendamiseks koolis.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Irina Birjukova, 6199520, 53428566, irina.birjukova_01@tlu.ee

Praktikajuhendaja ettevõttes kui koolitaja

Eesmärk
mõista täiskasvanu õppimise iseärasusi ning enda kui koolitaja rolli õppimise toetamisel ja sellest lähtuvalt osata kavandada terviklik koolitusprotsess ettevõttepoolsete praktikajuhendajate õppimise toetamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Praktikajuhendaja ettevõttes täiskasvanu koolitajana

Eesmärk
mõista täiskasvanu õppimise iseärasusi ning enda kui juhendaja rolli õpikeskkonna kujundamisel, õppimise toetamisel ja rakendamisel töökeskkonnas.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Praktikajuhendaja koolitus koolipoolsele juhendajale

Eesmärk
mõtestada mentorluse olemust ja mentorluse rakendamise võimalusi täiskasvanute kutseõppe, sh ettevõttepraktika läbimise protsessis.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Orasson, elina.orasson@tlu.ee

Praktikajuhendajate toetamine ja eneseanalüüs supervisiooni abil

Eesmärk
arendada võimet mõista praktikanti, saada tuge eneseanalüüsiks praktikajuhendajana ja grupinõustamist elulisteks situatsioonideks.
Eeldused
praktikandi juhendmine
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Praktikat toetava veebikeskkonna ja e-kursuse roll praktikaprotsessis

Eesmärk
saada teadmised praktikate ettevalmistamist, läbiviimist, hindamist ja tagasisidestamist toetava erialade ülese veebikeskkonna ja protsessi toetavate e-kursuste rollist ja sidususest.
Eeldused
sihtgruppi kuulumine
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Praktikate juhendamine kui koos õppimise protsess – mida, mis eesmärgil ja kuidas?

Eesmärk
saada baasteadmised ja -oskused, mis võimaldab koolipoolse praktikajuhendajana iseseisvalt juhendada ettevõttepoolseid praktikajuhendajaid ja praktikale minevaid õpilasi.
Eeldused
praktikandi juhendmine
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 619 9859, elina.ojamets@tlu.ee

Praktiline haridustehnoloogia II

Eesmärk
arendada digipädevust vastavalt digipädevuste arendamise ISTE standardile.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, valmisolek rakendada digivahendeid ja -tehnoloogiaid igapäevases töös.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Praktiline haridustehnoloogia huvikoolis

Eesmärk
arendada haridustehnoloogilisi pädevusi, et toetada oma tehnoloogilisi oskusi õpikeskkonna kujundamisel; õppida rakendama veebipõhiseid keskkondi ja tööriistu; osata luua veebipõhiseid õppematerjale.
Eeldused
Arvuti kasutamise oskus algtasemel
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Praktiline haridustehnoloogia põhikooli õpetajale

Eesmärk
arendada haridustehnoloogilisi pädevusi, et toetada oma tehnoloogilisi oskusi õpikeskkonna kujundamisel; õppida rakendama veebipõhiseid keskkondi ja tööriistu; osata luua veebipõhiseid õppematerjale.
Eeldused
Arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Praktiline haridustehnoloogia: arvuti töövahendina

Eesmärk
saada ülevaade arvutist kui töövahendist: riistvara alused, arvuti kasutamisega seotud terminoloogia.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, valmisolek õpitut rakendada oma töös.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Praktiline haridustehnoloogia: video

Eesmärk
saada ülevaade videost õppetöö osana ja selle koostamise põhimõtetest.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, valmisolek rakendada õpitut oma igapäevatöös.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Praktiline haridustehnoloogia: õppemängu konstrueerimine tunni rikastamiseks

Eesmärk
saada ülevaade lihtsamatest õppemängudest ja nende konstrueerimise võimalustest.
Eeldused
kuulumine sihtrühma, valmisolek õpitut rakendada oma töös.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Praktiline sõidueksam autokoolis

Eesmärk
Omandada teadmised, kuidas viia läbi sõidueksamit, milline on sõidueksami protsess, eksami hindamismeetodid ja -kriteeriumid.
Eeldused
baasteadmised arvuti kasutamisel, kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Projektõpe uuenenud õpikäsituse valguses

Eesmärk
saada ülevaade projektõppest ning selle põhimõtteist, kujundada teadmine avatud ja suletud projektidest ning oskus neid seostada erinevate õpikäsitustega.
Eeldused
Töötamine lasteaias
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Pädevuspõhine õpe ja õppimist toetav hindamine

Eesmärk
toetada õpetaja ametialast arengut tänapäevase õppeprotsessi läbiviimise, üldpädevuste kujundamise ja õppimist toetava hindamise vallas, õppida vastavalt sellele õpikeskkonda kujundama ja õppijat aktiviseerivaid õppemeetodeid rakendama; mõtestada koolitervikliku lähenemise ja kolleegidega koostöö olulisust üldpädevuste kujundamisel ja õppimist toetava hindamise rakendamisel.
Eeldused
õpetaja amet
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Põhikooli õpilaste digiloovtööde juhendamine

Eesmärk
õppida tundma ja praktikas rakendama digiloovtöö kontseptsiooni (sisu, eesmärgid, õpitulemused) ja digiloovtöö juhendamise võtteid digitaalses keskkonnas.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Rasked kõnelused lapsevanemaga

Eesmärk
saada ülevaade nõustamise põhiprintsiipidest, nõustamissuhte loomisest ja säilitamisest; analüüsida erinevaid suhtlemissituatsioone ning omandada praktilisi suhtlemisoskusi keerukate teemade käsitlemiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Refleksiivne praktika noorsootöös

Eesmärk
mõista ja mõtestada refleksiivse praktika olulisust noorsootöös ning osata kasutada mõningaid refleksiooniks sobivaid tehnikaid oma töös.
Eeldused
Praktiline kogemus noorsootöös vähemalt üks aasta.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Enely Rannas, 5571570, enely.rannas@tlu.ee

Reklaam ja eelkooliealine laps

Eesmärk
tutvuda reklaamimaailma põhitõdedega, reklaamimaailma ja väärtuskasvatuse seostega ning võimalustega kujundada eakohast reklaamiteadlikkust.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Seikluskasvatus

Eesmärk
saada teadmised ja oskused seikluskasvatuse meetodite kasutamiseks praktilises töös noortega; tugevdada professionaalse identiteedi väljakujunemist noorsootöötajana.
Eeldused
nooroostöö vm lähedase erialal õppimine, noorsootöö eriala vilistlane
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Sisekoolitaja organisatsioonis

Eesmärk
kujundada teadmisi süsteemseks arenguks organisatsiooni sisekoolitajana, saada tuge sisekoolitajana tegutsemiseks.
Eeldused
soov või vajadus saada organisatsiooni sisekoolitajaks
Korraldaja
koolitus- ja konverentsikeskus, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee

Sisekoolitaja organisatsioonis

Eesmärk
kujundada alusteadmisi süsteemseks arenguks organisatsiooni sisekoolitajana, saada julgust ja tuge sisekoolitajana tegutsemiseks.
Eeldused
soov või vajadus saada organisatsiooni sisekoolitajaks
Korraldaja
koolitus- ja konverentsikeskus, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee

Sisekoolitaja pädevus

Eesmärk
arendada oma pädevust täiskasvanud õppijate toetajana õppeprotsessis, mõista täiskasvanu õppimise iseärasusi ning enda kui koolitaja rolli õppimise toetamisel, osata kavandada terviklikku koolitusprotsessi.
Eeldused
vajadus tegutseda sisekoolitajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Sissejuhatus õpetajaõppesse

Eesmärk
tutvuda TLÜ õpetajakoolituse võimalustega vajaliku kvalifikatsiooni omandamiseks, kasvatada huvi õpingute vastu ülikoolis, laiendada teadmisi nii iseenda kui ka õpilaste õpioskuste toetamiseks.
Eeldused
Eeldus kursusel osalemiseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase (võib olla ka omandamisel).
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Orasson, elina.orasson@tlu.ee

Sotsiaal-emotsionaalne areng koolieelses eas

Eesmärk
kujundada teadmised lapse sotsiaal-emotsionaalse arengu toetamise võimalustest koolieelses eas; jagada kolleegidega töökogemusi emotsioonide reguleerimise ja sotsiaalsete oskuste arendamise võtetest; arendada oskust kujundada turvaline rühma keskkond.
Eeldused
Vajalik koolimeeskonna nõusolek, et koolituse käigus kogutavaid andmeid võib ülikool kasutada oma teadustöödes.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Sotsiaalpedagoogilise praktika juhendamine

Eesmärk
kujundada valmisolek tegutseda sotsiaalpedagoogika asutusepoolse praktikajuhendajana ja mentorina praktikandile.
Eeldused
Soovitavalt praktika juhendamise kogemus
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 5090270, elina.ojamets@tlu.ee

Sotsiaalse pädevuse arengu toetamine koolis

Eesmärk
saada ülevaade sotsiaalse pädevuse olemusest ning tutvuda sotsiaalse pädevuse arendamiseks sobilike meetoditega.
Eeldused
erialane ettevalmistus
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste toetamine koolieelses eas

Eesmärk
saada ülevaade lapse sotsiaalse ja emotsionaalse arengu alustest ja selle toetamisest, positiivsete suhete loomisest ja säilitamisest eelkooliealiste laste rühmas; toetada õppijate oskuste kujunemist sotsiaalselt turvalise kasvukeskkonna kujundamiseks ja meeskonnatööks koolieelses lasteasutuses.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523, kulli.rauk@tlu.ee

Suhtlemise süsteemsete seaduspärasuste ja positiivse kasvatuse põhimõtete arvestamine noorsootöös

Eesmärk
arendada oskust süsteemselt mõelda ning probleemolukordades eesmärgipäraselt tegutseda.
Eeldused
töö õpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523; kulli.rauk@tlu.ee

Suhtlus erineva võimekusega lastega

Eesmärk
arendada teadmisi ja oskusi suhtlemiseks erineva võimekuse ja toetusvajadustega lastega.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, riina.stahl@tlu.ee

T-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja

Eesmärk
omandada T-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastamiseks vajalikud teadmised ja oskused.
Eeldused
õpitava kategooria mootorsõiduki juhiloa omamine; vähemalt keskharidus; arvuti kasutamise praktilisi põhioskusi laiatarbe tarkvara (Word, PowerPoint, Excel) kasutamisel, et edukalt tulla toime arvutikasutusega õppes (kui arvuti kasutamise oskused ei ole piisavad, siis tuleb need õpingute käigus omandada)
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

T-kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja erikursus

Eesmärk
Kujundada T- kategooria mootorsõidukijuhi õpetaja tööks vajalikud üldteadmised ja -oskused.
Eeldused
Õpitava kategooria mootorsõiduki juhiloa omamine; vähemalt keskharidus; arvuti kasutamise praktilisi põhioskusi laiatarbe tarkvara (Word, PowerPoint, Excel) kasutamisel, et edukalt tulla toime arvutikasutusega õppes (kui arvuti kasutamise oskused ei ole piisavad, siis tuleb need õpingute käigus omandada)
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Tagasiside võimalused üliõpilaste õppimise toetamisel

Eesmärk
omandada õppejõuna teadmisi ja oskusi õppimist toetava tagasiside tõhusaks ja süsteemseks rakendamiseks õppeprotsessis.
Eeldused
töötab Eesti kõrgkoolis
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Viktoria Bubukin, viktoria.bubukin@tlu.ee

Teadlik praktikajuhendaja kui tulemusliku praktika võtmeisik

Eesmärk
arendada teadlikkust praktika olemusest, enda rollist juhendajana ja tulemusliku juhendamise võtmeteguritest ning praktika juhendajale vajalikku suhtlemis- ja juhendamiskompetentsust.
Eeldused
praktikandi juhendmine
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 619 9859, elina.ojamets@tlu.ee

Tegevusnäitajate refleksioon

Eesmärk
saada tuge kutse taotlejana arengumapi koostamiseks ja arendada refleksioonioskust kutseõpetaja tase 5, tase 6 ja tase 7 taotlemiseks
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 5090270, elina.ojamets@tlu.ee

Tegevusnäitajate refleksioon

Eesmärk
saada tuge kutse taotlejana arengumapi koostamiseks ning arendada refleksioonioskust.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Enely Rannas, 5571570, enely.rannas@tlu.ee

Terve õpetaja, terve laps

Eesmärk
kujundada teadmisi ja oskusi märkamaks enda vaimse ja füüsilise tervise mõjutegureid, toetades seeläbi positiivse kooli vaimse ja füüsilise õpikeskkonna kujunemist; arendada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppetöös kasutamise, refleksiooni ning õpilaste üldpädevuste kujundamise oskust.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 472 0243

Tuge vajava lapse toetamine huvikoolis ja noorsootöös

Eesmärk
saada ülevaade hariduslike erivajaduste (HEV) liikidest, õppida neid ära tundma; osata tuge vajavat õpilast toetada ja juhendada; osata ära tunda läbipõlemist.
Eeldused
eeldused puudvad
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Tuge vajava õpilase õppimine ja õpetamine kaasava hariduse tingimustes

Eesmärk
kujundada ühtlasi erivajaduste alaseid teadmisi, tutvuda kaasava hariduse tänapäevase lähenemisega; saada ülevaade tuge vajava õpilase arengust õppekava ja - vara kohandamisest; külastada kogemuse saamise eesmärgil kaasava hariduskorraldusega koole.
Eeldused
töötamine koolis
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Tuge vajava õppija toetamine autokoolis

Eesmärk
saada ülevaade hariduslike erivajaduste (HEV) liikidest, õppida neid ära tundma; osata tuge vajavat õppijat toetada ja juhendada; osata ära tunda läbipõlemist.
Eeldused
eeldused puudvad
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Tuge vajava õppija toetamine autokoolis

Eesmärk
saada ülevaade hariduslike erivajaduste (HEV) liikidest, õppida neid ära tundma; osata tuge vajavat õppijat toetada ja juhendada; osata ära tunda läbipõlemist.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Tugiteenuste koordineerija roll lastaias

Eesmärk
saada ülevaade hariduslike erivajadustega laste tugiteenuste koordineerija töö eesmärgist, ülesannetest ja võrgustikutöö toimimisest, seeläbi mõtestada enda kui nõustaja rolli ja võimalusi HEV laste toetamise koordineerijana.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Tugivõrgustik haridusliku erivajadusega (HEV) õpilasega tegelemisel huvikoolis

Eesmärk
saada ülevaade tugivõrgustikust HEV õpilasega tegelemisel, lapsevanematega suhtlemisest, läbipõlemisest
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Tunnetusprotsessid ning üldpädevused: mis, milleks ja kuidas?

Eesmärk
süvendada teadmisi üldpädevuste olemusest, selgitada milleks on üldpädevusi vaja ning tutvustada osalejatele erinevaid viise, kuidas üldpädevusi on võimalik koolis arendada.
Eeldused
Materjaliga „Познавательные процессы и общие компетенции: ЧТО, ЗАЧЕМ и КАК?” tutvumine (https://oppekava.innove.ee/wp-content/uploads/sites/6/2017/08/Tunnetusprotsessid_ja_yldpadevused_venekeelsed-materjalid.pdf)
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Tähendusrikas vestlus noorsootöös

Eesmärk
toetada tähendusrikkaid vestlusi noorsootöös coaching’u põhimõtete rakendamise abil.
Eeldused
Noorsootöö kutse-eetika ja põhimõtete tundmine. Kasuks tuleb praktiline kogemus töös noortega.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Enely Rannas, 5571570, enely.rannas@tlu.ee

Täiskasvanute koolitaja kutsekvalifikatsioon

Eesmärk
saada ülevaade täiskasvanute koolitaja kutsestandardis käsitlevatest kompetentsidest (tase 5, 6, 7 ja 8); kaardistada täiskasvanute koolitaja kompetentsid ja ennast analüüsida.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Tänapäevane õppimine ja õpetamine

Eesmärk
Saada teada tänapäevastest õppimise ja õpetamise üldpõhimõtetest.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Tänapäevane õppimine ja õpetamine

Eesmärk
toetada õpetaja professionaalset arengut tänapäevastest õpetamise põhimõtetest lähtuva õppeprotsessi läbiviimise vallas; õppida vastavalt sellele õpikeskkonda kujundama ja õppijat aktiviseerivaid õppemeetodeid rakendama, mõtestada kooli tervikliku lähenemise ja kolleegidega koostöö olulisust üldpädevuste kujundamisel ja õppimist toetava hindamise rakendamisel.
Eeldused
Õpetajana töötamise kogemus
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Tänapäevane õppimine ja õpetamine

Eesmärk
saada tuge professionaalseks arenguks õpetajana tänapäevastest õpetamise põhimõtetest lähtuva õppeprotsessi läbiviimise vallas; õppida vastavalt sellele õpikeskkonda kujundama ja õppijat aktiviseerivaid õppemeetodeid rakendama, mõtestada kooli tervikliku lähenemise ja kolleegidega koostöö olulisust üldpädevuste kujundamisel ja õppimist toetava hindamise rakendamisel.
Eeldused
õpetajana töötamise kogemus
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Tõenduspõhine praktika uurimine ja arendamine

Eesmärk
Kujundada valmisolek eetilistele tõekspidamistele rajatud tõenduspõhiseks tegevuseks kutsetöös. Toetada õpetajas positiivse hoiaku kujunemist ning teadmiste ja oskuste omandamist õppeprotsessi koostöiseks uurimiseks ja arendamiseks, et toetada parimal viisil kõikide õppijate õppimist
Eeldused
peab läbitud olema moodul Õppimine ja areng
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Tõhusad õpistrateegiad ennastjuhtiva õppija toetamiseks

Eesmärk
Tutvuda teaduspõhiste seisukohtadega arengut ja õppimist toetavatest teguritest õppeprotsessis, leida võimalusi integreerimaks tõhusad õpistrateegiad õppeprotsessi, arendada praktilisi oskusi ja strateegiaid õpilaste õppimisalaste teadmiste ja oskuste arengu toetamiseks ja ennastjuhtiva õppija toetamiseks.
Eeldused
koolis töötamine
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee

Töökohapõhise õppe rakendamise võimalused kõrgkoolis

Eesmärk
saada ülevaade töökohapõhise õppe mudelitest Saksa, Taani ja Inglismaa koolides ning analüüsida töökohapõhise õppe rakendamise võimalusi enda kõrgkoolis
Eeldused
ülikoolis õppetegevuse eest vastutavad töötajad (õppekava koordinaatorid ja õppejuhid)
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Uuenenud õpikäsitus ja õppimise toetamine

Eesmärk
saada ülevaade uuenenud õpikäsituse sisust ja muutumise vajadusest ning leida tõhusad strateegiad kõigi õpilaste toetamiseks koolis
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Uuenenud õpikäsituse väljakutsed

Eesmärk
mõista uuenenud õpikäsituse väljakutseid ning näha võimalusi enda professionaalseks arenguks
Eeldused
töö õpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Uurimistöö juhendamine gümnaasiumis

Eesmärk
saada tuge uurimistöö ja uurimistöö juhendamist puudutavate pädevuste arenguks ja uurimuslike õpilastööde juhendamiseks gümnaasiumi astmes
Eeldused
Uurimistööde juhendamisse haaratud gümnaasiumi astme õpetajad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

VEPA – võimalus sotsiaalsete oskuste õppimiseks

Eesmärk
jagada praktikakogemusi VEPA (VEel PArem) programmi raames tegevõpetajana ja koolimentorina.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523, kyllira@tlu.ee

Vaimne tervis ja turvalisus koolikeskkonnas

Eesmärk
kujundada teadmised õpilaste vaimse tervise probleemide märkamiseks koolis, oskused nendega toimetulekuks ning esmaseks sekkumiseks koolikeskkonnas, et toetada õpilaste terviklikku arengut just tema vajadustest lähtuvalt; õppida oma tervist hoidma ja läbipõlemist ennetama.
Eeldused
töötamine õpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Virtuaalrobootika õpikeskkonnad

Eesmärk
omandada süsteemne ülevaade õpilastele jõukohastest virtuaalsetest robootika eri õpikeskondadest õppetegevuse mitmekesistamiseks või kaugõppeperioodil lähiõppe asendamiseks.
Eeldused
pedagoogiline kõrgharidus ja läbitud õpetajakoolitus, töötamine õpetajana koolis, lasteaias või huvihariduses
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Virtuaalrobootika õpikeskkonnad

Eesmärk
omandada süsteemne ülevaade õpilastele jõukohastest virtuaalsetest robootika eri õpikeskondadest õppetegevuse mitmekesistamiseks või kaugõppeperioodil lähiõppe asendamiseks.
Eeldused
pedagoogiline kõrgharidus ja läbitud õpetajakoolitus, töötamine õpetajana koolis, lasteaias või huvihariduses
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Virtuaalrobootika õpikeskkonnad

Eesmärk
omandada süsteemne ülevaade õpilastele jõukohastest virtuaalsetest robootika erinevatest õpikeskkondadest õppetegevuse mitmekesistamiseks või kaugõppeperioodil lähiõppe asendamiseks.
Eeldused
pedagoogiline kõrgharidus ja läbitud õpetajakoolitus, töötamine õpetajana koolis, lasteaias või huvihariduses
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Väikelaste kõne arengu toetamine

Eesmärk
õppida praktilisi strateegiaid, mida saab kasutada rühma igapäevaste tegevuste juurde ja mille abil saab luua rühmas parima keskkonna, mis soodustab kõne arengut, lugemise ja kirjutamise eesoskuste arengut ja eakaaslaste vahelist suhtlust.
Eeldused
valmisolek sooritada iseseisvad tööd ja olla kohal kõikidel õppepäevadel.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Väikelaste kõne arengu toetamine I: kõne arendamine lasteaia rühmas

Eesmärk
õppida praktilisi väikelaste kõne arendamise strateegiaid, mida saab kasutada rühma igapäevaste tegevuste juurde ning mille abil saab luua lasteaiarühmas parima keskkonna kõne arenguks.
Eeldused
valmisolek sooritada koolituse-eelne ülesanne (maht 1 tund)
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Väikelaste kõne arengu toetamine II: kõne rajab tee lugemise ja kirjutamiseni

Eesmärk
õppida praktilisi väikelaste kõne arendamise strateegiaid, mida saab kasutada rühma igapäevaste tegevuste juurde ning mille abil saab luua lasteaiarühmas parima keskkonna  lugemise ja kirjutamise eesoskuste arendamiseks. 
Eeldused
Läbitud on koolitus Väikelaste kõne arengu toetamine I: Kõne arendamine lasteaia rühmas.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Väikelaste kõne arengu toetamine III: eakaaslastega suhtlemise toetamine väikelaste rühmas

Eesmärk
õppida praktilisi väikelaste kõne arendamise strateegiaid, mida saab kasutada rühma igapäevaste tegevuste juurde ning mille abil saab luua lasteaiarühmas parima keskkonna, mis soodustab eakaaslaste vahelist suhtlust.
Eeldused
Läbitud on koolitused " Väikelaste kõne arengu toetamine I: Kõne arendamine lasteaia rühmas" ja "Väikelaste kõne arengu toetamine II: kõne rajab tee lugemise ja kirjutamiseni". Valmisolek sooritada koolituse-eelne ülesanne
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Võõrkeeleõpetajate IKT alaste oskuste arendamine muutuste olukorras

Eesmärk
kohaneda õppetöö korraldust puudutavate muutustega, omandada teadmisi ja oskusi, kuidas aktiveerida veebiseminaridel osalejaid sobivat kaasamismeetodit toetavat tarkvara kasutades; kuidas kasutada digitaalseid võimalusi täiskasvanute õppe mitmekesistamiseks ja tõhusamaks õppimiseks ning oskusi õppetegevuseks digitaalsete vahenditega nii lähi-, põim- kui ka kaugõppes.
Eeldused
töötamine õpetajana
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 640 9428, kersti.maidra@tlu.ee

Õpetaja abi meeskonna liikmena õppe- ja kasvatustöös

Eesmärk
omandada oskused lapse tervikliku ja positiivse minapildi ning õpi- ja sotsiaalsete oskuste kujundamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 619 9522, marikaku@tlu.ee

Õpetaja abi roll lapse arengu toetamisel lasteaias nüüdisaegse õpikäsituse kaudu

Eesmärk
teada nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtteid ja mõista oma rolli lapse arengu toetamisel lasteaias.
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Marika Kutškova, 619 9522, marikaku@tlu.ee

Õpetaja abi roll mängulise tegevuse läbiviimisel lasteaias

Eesmärk
omandada valmisolek ja oskus rakendada mängulist õpet lasteaias
Eeldused
kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Haridusinnovatsiooni keskus, Marika Kutškova, 619 9522, marikaku@tlu.ee

Õpetaja digipädevused alus- ja alghariduses – digipöörde võti

Eesmärk
saada tuge digipädevuste arengule rakendamaks mitmekesiseid haridustehnoloogilisi võimalusi lõimitud õppeprotsessis alus- ja alghariduses; kujundada valmisolek ja praktilised oskused järjepidevaks enesearenguks digipädevuste valdkonnas.
Eeldused
nii töötavad kui ka tööd alustavad lasteaia- ja I kooliastme õpetajad
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523, kulli.rauk@tlu.ee

Õpetaja disainilabor

Eesmärk
saada teadlikuks disainiprotsessist õpetaja uurimispädevuse arendamise kontekstis, selle rakendamise võimalustest koolis ning ise kogeda disainiprotsessi ning rakendada selle meetodeid enda õppetöös.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 619 9523 | 5020044, kulli.rauk@tlu.ee

Õpetaja eneseanalüüs - miks, mida ja kuidas?

Eesmärk
õppida ennast õpetajana analüüsima ning mõtestama läbi erinevate asjakohaste meetodite ja lähenemiste.
Eeldused
töö koolieelse lasteasutuse õpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Irina Birjukova, 6199 520, irina.birjukova_01@tlu.ee

Õpetaja kui suhtleja - õppimist toetava suhtlusruumi loomine

Eesmärk
mõista tervikliku õppimist toetava suhtlusruumi loomise eeldusi ning õppida rakendama selleks vajalikke sotsiaalseid ja kommunikatiivseid oskusi.
Eeldused
õpetajana töötamine
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk; 6199523; kulli.rauk@tlu.ee

Õpetaja oma karjääri kujundajana

Eesmärk
Omandada praktilisi oskusi teadlikule ja eesmärgistatud eneseanalüüsile tugineva isikliku ja tööalase karjääri kujundamiseks ja juhtimiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janne Järva, 6199853, janne.jarva@tlu.ee

Õpetaja professionaalse arengu ja enesejuhtimise toetamine

Eesmärk
õppida oma tööd eesmärgistama, analüüsima ja planeerima, seadma endale arengülesandeid; arendada enesejuhtimisoskust, aja kasutamist ja stressijuhtimist, teadvustada läbipõlemise temaatikat ning soodustada toimetulekut kiiresti muutuvas keskkonnas, lähtudes seisukohast, et õpetaja on vastutav enda heaolu ja tervise eest; teadvustada keelekasutuse, ei-sõnumite mõju suhtluse osapooltele, mõista grupiprotsesside olemust ja suunata nende arengut, kujundada enda strateegiad protsesside juhi ning suunajana; õppida leidma häid lahendusi konfliktide lahendamiseks, mõistmaks erinevate konflikti osapoolte ja sidusrühmade ootusi ning vajadusi; suunata oma tegevust kooli kontekstis avaramalt nägema ja rakendama oma oskusi kooli arenguplaanide väljatöötamisel; saada ideid riiklike õppekavade ning elukestva õppe strateegia rakendamiseks, õppemeetodeid ja õppimisstrateegiaid õppe jõukohastamiseks ja tõhustamiseks, mõtestada oma tööd teoreetiliste seisukohtade valguses.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523, kulli.rauk@tlu.ee

Õpetaja professionaalse arengu toetamine kutsestandardist lähtuvalt

Eesmärk
saada tuge ametialasele arengule õpetaja või õppealajuhatajana kutsestandardist lähtuvalt (õppetunni analüüsi oskuste kujudamine); õppida andma õpetaja tunni vaatlusele tagasisidet kutsestandardist lähtuvalt (õpetaja eneserefleksiooni ja eneseanalüüsi harjumuste kujunemise toetamine).
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Õpetaja professionaalse arengu toetamine lähtuvalt õppetunni vaatlusest I

Eesmärk
saada tuge ametialaseks arenguks õpetaja või õppealajuhatajana tänapäevase õppeprotsessi läbiviimise, üldpädevuste kujundamise ja õppimist toetava hindamise vallas, et osata analüüsida õppetundi; õppida andma tagasisidet tunni vaatluse põhjal, et toetada õpetajat eneserefleksiooni ja eneseanalüüsi harjumuste kujunemisel.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Õpetaja professionaalse arengu toetamine lähtuvalt õppetunni vaatlusest I

Eesmärk
saada tuge ametialaseks arenguks õpetaja või õppealajuhatajana tänapäevase õppeprotsessi läbiviimise, üldpädevuste kujundamise ja õppimist toetava hindamise vallas, et osata analüüsida õppetundi; õppida andma tagasisidet tunni vaatluse põhjal, et toetada õpetajat eneserefleksiooni ja eneseanalüüsi harjumuste kujunemisel.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, 4720240, kolledz@hk.tlu.ee

Õpetaja professionaalse arengu toetamine tunni vaatlusest lähtuvalt II

Eesmärk
saada tuge ametialaseks arenguks õpetaja või õppealajuhatajana tänapäevase õppeprotsessi läbiviimise, üldpädevuste kujundamise ja õppimist toetava hindamise vallas, et osata analüüsida õppetundi; õppida andma tagasisidet tunni vaatluse põhjal, et toetada õpetajat eneserefleksiooni ja eneseanalüüsi harjumuste kujunemisel.
Eeldused
Õppealajuhatajana töötamise kogemus
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Ene Hiiepuu, ene.hiiepuu@hk.tlu.ee

Õpetaja stressi ja läbipõlemise ennetamine

Eesmärk
Õppida tundma stressi ja läbipõlemise sümptomeid ning nendega toimetulemise võimalusi.
Eeldused
Valmisolek õpitut rakendada.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Irina Birjukova, 6199520, 53428566, irina.birjukova_01@tlu.ee

Õpetaja suhtlemisteadlikkus positiivse koolikeskkonna kujundamisel

Eesmärk
arendada vajaliku suhtlemisteadlikkust vaimse ja emotsionaalse tervise hoidmiseks ja kasutamiseks igapäevatöös; väärtustada oma tervist ja töövõimet; kujundada positiivset õpi- ja kasvukeskkonda; ennetada ja ära tunda läbipõlemist.
Eeldused
töötamine õpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Õpetajat abistav töötaja lasteaias

Eesmärk
Omandada õpetajat abistava töötaja pedagoogilised kompetentsid lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise, lapse arengu toetamise ja koostöö valdkonnas.
Eeldused
Töötab koolieelses lasteasutuses õpetajat abistava töötajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Viktoria Bubukin, viktoria.bubukin@tlu.ee

Õpetajate koostöö õppetöö rikastamiseks

Eesmärk
kujundada teadmisi õppetööalase koostöö võimalustest koolis
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Õpetajate meeskonnatöö toetamine mitmekultuurilises keskkonnas lahenduskesksete loominguliste tegevuste abil

Eesmärk
Arendada lahendustele suunatud suhtlemist.
Eeldused
ei eelda kunstioskusi
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Kadri Kontus, kadri.kontus@tlu.ee

Õpetamine kõrgkoolis: õppejõu ja üliõpilase huve arvestav õppimise ruum

Eesmärk
arendada õpetamis- ja hindamisoskusi ning valmisolekut üliõpilaste õppimise toetamiseks, mõtestada ja mõista konstruktivistliku õpikäsituse ideed ja arendada endas kõrgkoolis õpetamiseks vajalikke personaalseid kompetentse.
Eeldused
õpetaja kõrgkoolis
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Õpetamise toetamine kõrgkoolis: hindamine ja tagasisidestamine

Eesmärk
saada teada, kuidas kasutada õppimist toetava hindamise ja tagasisidestamise võimalusi õppes; saavutada valmisolek sidusa hindamismudeli loomiseks.
Eeldused
Töötab Eesti kõrgkoolis õppejõuna
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Viktoria Bubukin, viktoria.bubukin@tlu.ee

Õpi ja õpeta: täiskasvanute koolitamine teoorias ja praktikas

Eesmärk
õppida kujundama täiskasvanu õppimist toetavat õpikeskkonda; arendada koolitaja kriitilise mõtlemise ja refleksiooni oskust; õppida rakendama kaasavaid ja õpimotivatsiooni toetavaid lähenemisviise ja õppemeetodeid; saavutada valmisolek koolitada lähtuvalt andragoogilistest põhimõtetest, kehtivast seadusandlusest ja kutse-eetikast; valmistuda täiskasvanute koolitaja kutse taolemiseks (tase 5, tase 6), arendades kutsestandardis kirjeldatud kompetentse
Eeldused
baasteadmised digitaalsete keskkondade kasutamisest.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Julia Reinman, 56982777, julia.reinman@tlu.ee

Õpilaste enesejuhtimise toetamine

Eesmärk
täiendada teadmisi kaasaegsete teaduspõhiste vaadetega õppija enesejuhtimise oskuse arengu toetamisele klassiruumis.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523; kyllira@tlu.ee

Õpilaste individuaalsete vajadustega arvestamine (tava)klassi töös

Eesmärk
saada tuge töötamaks individuaalset abi vajavate õpilastega, märkamaks õpilaste vaimse tervise probleeme või nende süvenemist ja esmaseks sekkumiseks koolis, arendada oskust kommunikeerida selgeid sõnumeid nii klassiruumis, lapsevanematele kui ka kolleegidele; täiendada teadmisi enda vaimse tervise hoidmiseks ja läbipõlemise ennetamiseks.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Õpilaste sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamine Meie Maailm programmi näitel

Eesmärk
süvendada teadlikkust lapse sotsiaal-emotsionaalsest pädevusest ja selle arendamise võimalustest; omandada oskused sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamiseks klassis. kujundada valmisolek süstemaatiliseks sotsiaal-emotsionaalse pädevuse toetamiseks programmi “Meie maailm” eesmärgipärase ja järjepideva rakendamise kaudu oma klassis programmi tausta, sisu ja komponentide tutvustamise ning rakendamise jälgimise ja analüüsi abil.
Eeldused
töötamine klassiõpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Õpiväljundid ja nende saavutatuse hindamine

Eesmärk
osata disainida õppeprotsessi eesmärgist ja sisust lähtuvaid õpiväljundeid ning nende saavutatuse hindamise meetodeid.
Eeldused
tegeleb õppekavaarendusega täienduskoolitusasutustes
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Viktoria Bubukin, viktoria.bubukin@tlu.ee

Õppeaine arendus väljundipõhises õppekavas

Eesmärk
Analüüsida õppeaine arendusvõimalusi arvestades väljundipõhise õppekava sidusust.
Eeldused
Kuulumine sihtgruppi
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Viktoria Bubukin, viktoria.bubukin@tlu.ee

Õppeaine arendus väljundipõhises õppekavas

Eesmärk
saada ülevaade õppeaine arendamise lähtekohtadest sidusa õppekava põhimõtetest lähtuvalt.
Eeldused
Töötab Eesti kõrgkoolis õppejõuna
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Viktoria Bubukin, viktoria.bubukin@tlu.ee

Õppeasutuse arengukava koostamise planeerimine: kuhu oleme teel, miks ja kuidas?

Eesmärk
Kujundada kooli või lasteaia meeskonnana ühtne nägemus õppeasutuse arengust, leida õppeasutuse suundumus; panna alus valitud suunas liikumisele ja saada tuge meeskonna koostööle, et koostada õppeasutuse uus arengukava.
Eeldused
töötamine õppeasutuses
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, 6409 382, taienduskoolitus_yti@tlu.ee

Õppedisaini alused

Eesmärk
saada ülevaade õppedisainist koos praktiliste suunistega, mis aitavad luua õppijakeskset õppesisu.
Eeldused
töötamine EdTech ettevõttes või haridusasutuses
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirgit Sillaots, pirgit.sillaots@tlu.ee

Õppeprotsess ja kujundav hindamine

Eesmärk
saada tuge ametialaseks arenguks õppeprotsessi mõtestamise, kujundava hindamise ja selleks sobilike õppemeetodite rakendamise vallas; õppida planeerima õpitegevust, kaasates õpilast vastutama tulemuste eest; aru saada koolitervikliku lähenemise ja kolleegidega koostöö olulisusest kujundava hindamise rakendamisel.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Õpperobotite kasutamine koolieelses õppeasutuses

Eesmärk
tõsta teadlikkust õpperobotite kasutamisvõimalustest õppetegevuste lõimimisel ja mitmekesistamisel ning olla kursis sellise õppemeetodi teoreetilise raamistikuga.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Janika Leoste, 50 45 081, janika.leoste@tlu.ee

Õppest koolieelses eas ja 1. klassis

Eesmärk
saada ülevaade erinevatest aspektidest õppimisel ja õppimisvajaduse kujunemisest koolieelses eas ja 1. klassis riiklikest õppekavadest tulenevalt; teada lapse kohanemisega seotud iseärasusi üleminekul lasteaiast kooli ning tunda teemapõhise õppe korraldamise võimalusi (üldõpetus).
Eeldused
töötamine õpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Õppetunni vaatlus ja tagasiside õpetajale

Eesmärk
saada tuge ametialaseks arenguks tänapäevase õppeprotsessi läbiviimise, üldpädevuste kujundamise ja õppimist toetava hindamise vallas, et osata analüüsida õppetundi; õppida andma tagasisidet tunni vaatluse põhjal, et toetada õpetajat eneserefleksiooni ja eneseanalüüsi harjumuste kujunemisel.
Eeldused
õpetaja amet
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Õppevideote loomine mobiiltelefoniga

Eesmärk
Omandada üldised teadmised video filmimisest mobiiltelefoniga (eeltootmine, kaameratöö, valgus, kompositsioon, kaadrisagedused, heli salvestamine, lisavarustuse liigid, intervjuu filmimine, katteplaanide filmimine) ja järeltootmisest.
Eeldused
mobiiltelefoni ja arvuti omamine, arvutikasutamise oskus tavakasutaja tasemel
Korraldaja
Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Õppevideote loomine sisekoolitusteks

Eesmärk
teada ja osata luua digitaalseid õppematerjale vabatarkvaraga
Eeldused
vähene kogemus video loomiseks käepäraste vahenditega
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 640 9428, kersti.maidra@tlu.ee

Õppija aktiviseerimine õppeprotsessis

Eesmärk
tutvuda tänapäevase õppimise ja õpetamise käsitusega, teadvustada paremini õpetaja rolli õppija aktiviseerimisel.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Õppija arengut toetav praktika

Eesmärk
kujundada arusaama praktika juhendaja rollist ja ülesannetest, kujundada juhendamis- ja tagasisidestamisoskusi.
Eeldused
praktika juhendamine
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Õppija arengut toetav praktika

Eesmärk
kujundada arusaama praktika juhendaja rollist ja ülesannetest, omandada juhendamis- ja tagasisidestamisoskusi.
Eeldused
praktika juhendamine
Korraldaja
Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Õppija eneseanalüüsi toetamine praktika käigus

Eesmärk
arendada enese tagasisidestamise oskusi, et efektiivsemalt suunata õppijat oma tegevust analüüsima.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199774, riina.stahl@tlu.ee

Õppijast lähtuvate ja tõenduspõhiste muutuste kavandamine koolis

Eesmärk
omandada pädevused, mis arendavad õppijast lähtuvate ja tõenduspõhiste muutuste kavandamise võimekust koolide õppimis- ja õpetamiskultuuris.
Eeldused
Valmidus meeskondlikult poole õppeaasta jooksul regulaarselt töötada muutuse planeerimisega.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, riina.stahl@tlu.ee

Õppijat kaasav õppedisain keeleõppes III kooliastmes

Eesmärk
Kujundada arusaam tehnoloogiaga rikastatud õpetamisviiside rakendamise võimalustest keeleõppes õppijate kaasatuse suurendamiseks keeleõpetaja, haridustehnoloogi ja ülikooli õppejõudu koosloome ja koostöö abil.
Eeldused
Samas koolis töötavad keeleõpetajate (sh võõrkeele ja eesti keele teise keelena õpetajate) ja haridustehnoloogide paarid või väikesed rühmad. Osaleja peab kaasa võtma sülearvuti.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, riina.stahl@tlu.ee

Õppimine ja areng koolieelses eas

Eesmärk
kujundada baasteadmised lasteaiaealise lapse arengust kognitiivse arengu eri valdkondades (kõne, mõtlemine, mälu) ja seda mõjutavatest teguritest (aju areng, täidesaatvate funktsioonide areng, keskkond ja sotsialiseerumine); mõtestada oma läbiviidavat õppetegevust ja püüdlusi lapse arengut toetada.
Eeldused
Vajalik koolimeeskonna nõusolek, et koolituse käigus kogutavaid andmeid võib ülikool kasutada oma teadustöödes.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Õppimine ja õpimotivatsioon

Eesmärk
saada ülevaade õppimise neurobioloogilisest olemusest ja seaduspäradest ning õpimotivatsioonist ja keskkonna rollist selle toetamisel.
Eeldused
õpetaja amet
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Õppimise ja arengu alused tõenduspõhiste muutuste kavandamiseks

Eesmärk
omandada õppimise ja arenguga seotud alused, et toetada õpetajate tõhusat õppimist koolis ning kavandada õppija arengut toetav muutus õppimis- ja õpetamiskultuuris.
Eeldused
valmidus meeskondlikult õppeaasta jooksul õppimise ja arengu aluseid õppida ja käivitada oma koolis õpiringid
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, riina.stahl@tlu.ee

Õppimise toetamine mitmekeelses klassis II kooliastme matemaatikaõpetajale

Eesmärk
omandada oskus keeleõppe valdkonnas erialast haridust mitteomava matermaatikaõpetajana mitmekeelses õpikeskkonnas keeleõppijate profiile märgata, nende vajadusi hinnata ja sellele vastavalt õpetamismetoodikat kujundada.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Humanitaarteaduste instituut, Kristiina Bernhardt, 58242473, kristiina.bernhardt@tlu.ee

Õppimiskesksed meetodid suurtele ja väikestele gruppidele

Eesmärk
arendada endas kõrgkoolis õpetamiseks vajalikku personaalset kompetentsust; tutvuda alternatiivsete võimalustega õpetamiseks eri suurustes õppegruppides.
Eeldused
Töötab Eesti kõrgkoolis
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Viktoria Bubukin, viktoria.bubukin@tlu.ee

Õppimist toetav hindamine

Eesmärk
saada tuge ametialasele arengule õpetajana õppeprotsessi mõtestamise, kujundava hindamise ja selleks sobilike meetodite rakendamise osas
Eeldused
õpetaja amet
Korraldaja
Haridusinnovatsiooni keskus, Külli Rauk; 6199523; kulli.rauk@tlu.ee

Õppimist toetav klassikliima – õnneliku õpetaja valem

Eesmärk
kujundada praktilisi teadmisi ja oskusi vaimselt terve ja turvalise õpikeskkonna loomiseks nii õpilastele kui ka õpetajatele.
Eeldused
kuulumine sihtrühma; valmisolek õppida, oma praktikat reflekteerida, rakendada uusi strateegiaid ja luua õpitu reflekteerimiseks virtuaalne õpimapp eDidaktikumi keskkonnas.
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk, 6199523, kulli.rauk@tlu.ee

Õppimist toetav klassiruum - õpilaste metakognitiivse arengu toetamine õppeprotsessis

Eesmärk
Saada ülevaade tõenduspõhistest arengut ja õppimist toetavatest teguritest. Mõista metakognitsiooni olulisust õppimis- ja õpetamisprotsessis, arendada praktilisi oskusi ja strateegiaid õpilaste metakognitiivsete teadmiste ja oskuste arengu toetamiseks. Analüüsida õpisituatsioone õpilaste metakognitiivse arengu toetamise kontekstis, omandada praktilisi teadmisi ja oskusi õpilaste metakognitiivse arengu toetamiseks ja õppimist toetava klassiruumi loomiseks.
Eeldused
Töötamine õpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Elina Ojamets, 5090270, elina.ojamets@tlu.ee

Ülevaade eripedagoogilisest nõustamisest ja võrgustikutöö

Eesmärk
saada ülevaade nõustamiskeskuse, eripedagoogi, logopeedi ja sotsiaalpedagoogi rollist HEV laste toetamisel ning koostöövõimalustest võrgustiku liikmete vahel.
Eeldused
Valmisolek õpitut rakendada.
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Ülevaade hariduslike erivajaduste liikidest

Eesmärk
saada ülevaade õpilastel avalduvatest hariduslikest erivajadustest ning tuge professionaalsete oskuste arendamisel erivajaduste märkamiseks ja teadvustamiseks.
Eeldused
õpetaja amet
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Ülevaade kaasavast haridusest

Eesmärk
saada ülevaade õpilastel avalduvatest hariduslikest erivajadustest ning toetada õpetaja professionaalseid oskusi erivajaduste märkamisel ja teadvustamisel
Eeldused
Pedagoogiline kõrgharidus
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Ülevaade tänapäevasest õppimisest ja õpetamisest

Eesmärk
saada teada tänapäevase õppimise ja õpetamise, üldpädevuste kujundamise ja õppimist toetava hindamise üldpõhimõtetest, õpetaja rollist, tema tegevustest soodsa õpikeskkonna loomisel.
Eeldused
Pedagoogiline kõrgharidus
Korraldaja
Haapsalu kolledž, Tiina Alasoo, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Ülevaade õppimisstrateegiatest ja õpimotivatsiooni olemusest

Eesmärk
Koolituse tulemusel tunneb osaleja tõhusaid õppimisstrateegiad ja oskab luua õppimist toetavat õpikeskkonda.
Eeldused
töötamine õpetajana
Korraldaja
Haridusteaduste instituut, Külli Rauk;6199523, kyllira@tlu.ee